“โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศูนย์ดิจิทัลชุมชน หลักสูตรการใช้งานโปรแกรมสำนักงานเพื่อสร้างโอกาสการมีงานทำ สำหรับครู ข และครู ค ดีจิทัลชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564”

วันที่ 27 มกราคม 256

Read more

โครงการอบรมจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง น้อมนำพระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติสู่ โคก หนอง นา โมเดล

วันที่ 21 มกราคม 256

Read more

“โครงการสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตย ระหว่างวันที่ 19 – 22 มกราคม 2564”

     วันที่ 19 มกราค

Read more

#รองเลขา กศน. รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยม ให้กำลังใจ คณะครู กศน.ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส#

เมื่อวันที่ 14 มกราค

Read more