เอกสารดาวน์โหลด

แผนการลงทะเบียน 2/63     

โหลดใบสมัครเรียน   

 

แผนการพบกลุ่ม 

 

ใบงานวิชาภาษาไทย

แผนการจัดการเรียนรู้ระดับประถมศึกษา   สาระน่ารู้เกี่ยวกัยผู้ตรวจการแผ่นดิน

แผนการจัดการเรียนรู้ระดับ ม.ต้น สาระน่ารู้เกี่ยวกัยผู้ตรวจการแผ่นดิน

แผนการจัดการเรียนรู้ระดับ ม.ปลาย  สาระน่ารู้เกี่ยวกัยผู้ตรวจการแผ่นดิน