โครงการอบรมให้ความรู้ Digital litaracy หลักสูตร การใช้งานโปรแกรมสำนักงานเพื่อสร้างโอกาสการมีงานทำ (โปรแกรม office Curriculum ) กศน.อำเภอรือเสาะ

วันที่ 24-25 สิงหาคม

Read more

มอบเกียรติบัตรนักศึกษา กศน.ตำบลสุวารี ที่เข้าร่วมแข่งขันในโครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ สู่เมืองนักอ่าน

วันที่ 18 สิงหาคม 25

Read more