โครงการอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ)

เมื่อวันที่ 17-18 มิ

Read more

การเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการทำโครงงานด้านการใช้และอนุรักษณ์พลังงานโดยใช้แผงโซล่าเซลล์

วันที่ 10 มิถุนายน 2

Read more