ข้อมูลสถาบันปอเนาะ

ข้อมูลทั่วไปของสถาบันศึกษาปอเนาะรอนยานวิทยา

  1. สภาพทางกายภาพของชุมชุน (ตำบล/แขวง)

ชื่อสถานศึกษา : สถาบันศึกษาปอเนาะรอนยานวิทยา

ที่อยู่ : หมู่บ้านตาเปาะ บ้านเลขที่ 15/1 หมู่ที่ ๗ ตำบลสุวารี อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

  1. ประวัติสถาบันศึกษาปอเนาะ

สถาบันศึกษาปอเนาะเป็นสถานสอนศาสนาอิสลามมาตั้งแต่เดิม ปอเนาะ หมายถึงสำนักสอนศาสนาอิสลาม ที่มีหอพักนักเรียนอยู่ในบริเวณสำนัก ซึ่งโดยปกติจะเป็นกระท่อมเล็ก ๆ ทุก ๆ ตำบลในสามจังหวัดภาคใต้มีปอเนาะมากกว่าหนึ่งปอเนาะสำนักสอนศาสนาอิสลามที่ให้บริการที่พักนี้มีมาตั้งแต่ยุคแรกของอิสลาม เพราะนักศึกษาในอดีตจะเดินทางไกลและพักเป็นแรมปีเพื่อศึกษาเล่าเรียน เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๔๗ กระทรวงศึกษาธิการได้ออกระเบียบกระทรวงว่าด้วยสถาบันศึกษาปอเนาะ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยเปิดโอกาสให้ปอเนาะต่างๆ จดทะเบียนขึ้นเป็นสถาบันศึกษาปอเนาะที่ถูกต้องตามกฎหมาย ทำให้การจัดเรียนการสอนอิสลามศึกษาของจังหวัดชายแดนภาคใต้มีอยู่หลายรูปแบบ

สถาบันศึกษาปอเนาะรอนยานวิทยาได้จดทะเบียนเป็นสถาบันศึกษาปอเนาะตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยสถาบันศึกษาปอเนาะ พ.ศ. ๒๕๔๗  เมื่อวันที่  ๖  พฤษภาคม  ๒๕๔๗ โดยมีโต๊ะครู / บาบอ เป็นผู้สอน โดยมีผู้รับใบอนุญาต ชื่อ นายมะยอรี  ดือราแม

  1. ที่ตั้งสถาบันศึกษาปอเนาะ

พื้นที่ส่วนใหญ่บริเวณปอเนาะรอนยานวิทยาเป็นที่ราบสูง เนื่องจากมีอาณาเขตติดกับภูเขาโดยรอบ พื้นที่ใกล้เคียงปอเนาะส่วนหนึ่งเป็นพื้นที่ป่าสงวน จึงมีสภาพเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ มีพื้นที่ประมาณ ๕ ไร่ ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอรือเสาะ ประมาณ ๑๗ กิโลเมตร

  1. การจัดการเรียนการสอน

การจัดการเรียนการสอนในสถาบันศึกษาปอเนาะเป็นการจัดการเรียนการสอนที่ต้องการให้ผู้เรียนมีความรู้ สามารถเป็นคนดี มีคุณธรรมและเตรียมความพร้อมของผู้เรียนให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมไดอย่างมีความสุข

  1. การจัดการเรียนการสอนด้านศาสนา

การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติตนตามหลักการของศาสนาอิสลามที่ถูกต้อง ทั้งในด้านหลักศรัทธาและหลักปฏิบัติ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม สามารถเป็นผู้นำของสังคมในด้านต่างๆได้อย่างถูกต้อง และสมบูรณ์ การจัดการเรียนการสอนในสถาบันศึกษาปอเนาะ ไม่มีการควบคุมเวลาเรียน ไม่กำหนดระดับชั้นเรียน และอายุของผู้เรียน เพราะถือว่าการเล่าเรียน คือการศึกษาตลอดชีวิต ใครมีความพร้อมก็สามารถเรียนได้ การเรียนมีหลายวิชา เช่น อัลกรุอาน  อัลฮาดิษ  อรรถาธิบาย ภาษาอาหรับ ประวัติศาสตร์ ศาสนาบัญญัติ หลักศรัทธา เป็นต้น

  1. การจัดการเรียนการสอนด้านสามัญ

เป็นการจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยวิธีการพบกลุ่ม โดยใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ มี 2 ระดับ ระดับประถมศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

  1. การจัดการศึกษาสายอาชีพ

เป็นการจัดการศึกษาที่ต้องการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ รู้จักประกอบอาชีพอิสระ มีรายได้ระหว่างเรียน และเมื่อจบการศึกษาแล้ว สามารถเห็นช่องทางการประกอบอาชีพ สามารถพึ่งตนเองได้

  1. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และมีทักษะชีวิตที่ถูกต้อง รู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง และสังคม พร้อมทั้งสามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองและสังคมได้ดีขึ้น

  1. พิกัดตำแหน่งสถาบันศึกษาปอเนาะรอนยานวิทยา

          ละติจูด            6.39659

ลองติจูด           101.513132