แหล่งเรียนรู้

ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ ตำบลร่มไทร

 1. สถาบันศึกษาปอเนาะมูฮำมาดีศึกษาศูนย์เรียนรู้หมู่ที่ 3 ต.ร่มไทร อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
 2. สถาบันศึกษาปอเนาะตัมบีฮุลฆอฟีลีนศูนย์เรียนรู้หมู่ที่ 2 ต.รมไทร อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
 3. ข้อมูลศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล
  1. ข้อมูลทั่วไป
   • ชื่อศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลร่มไทร
   • รางวัล
   • ปีที่จัด 13 มิถุนายน 2559
   • รหัสสถานศึกษา 1296090000
  2. ข้อมูลสถานที่ตั้งศูนย์การเรียนรู้
   1. สถานที่ตั้ง 2/5 บ้านบลูกายาอิง หมู่ที่ 2 ตำบลร่มไทร อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส
   2. พิกัด ละติจูด 6.05209 ลองติจูด 101.74187
   3. รูปภาพศูนย์เรียนรู้
   4. รูปภาพแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ตำบลร่มไทร จำนวน 4 รูป
   5. รูปภาพฐานเรียนรู้ จำนวน 3 ฐาน พร้อมคำอธิบาย