ปราชญ์ชาวบ้าน

ข้อมูลวิทยากร / ภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

ที่

ชื่อ สถานที่ตั้ง ภูมิปัญญาด้าน

1

นางสาวแอเสาะ มะรีเป็ง

    ม.2 บ้านบาลูกายาอิง

การตัดเย็บเสื้อผ้า

2

นางจันทร์ทิพย์ สีนุ่น     ม.5 บ้านไผ่งาม

  หลักเศรษฐกิจพอเพียง

3

นายดอเลาะ หมุดตะเหล็บ

    ม.5 บ้านไผ่งาม

ผู้นำธรรมชาติ