ประวัติกศน. ตำบลร่มไทร

 

กศน. ตำบลร่มไทร อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานเพื่อการวางแผน

         สภาพทางกายภาพของชุมชนตำบลร่มไทร

 

ในอดีต ตำบลร่มไทร เป็นหมู่บ้านหนึ่งของตำบลเกียร์โดยขึ้นตรงกับอำเภอสุคิริน และต่อมาในปี 2506 คณะรัฐมนตรีได้มีมติโดยให้กรมประชาสงเคราะห์ จัดตั้งนิคมพัฒนาภาคใต้จังหวัดนราธิวาสขึ้นและได้จัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอในวันที่ 1 มีนาคม 2520 ได้มีราษฎรที่อาศัยอยู่ดั้งเดิม และราษฎรที่อพยพมาจากพื้นที่ต่างๆในเขตจังหวัดนราธิวาสจังหวัดสงขลา จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดปัตตานีมาเพื่อจับจองที่ทำกินโดยมีนิคมสร้างตนเองจังหวัดนราธิวาสเป็นผู้จัดสรรที่ดินทำกินให้กับราษฎรที่อพยพมาจากพื้นที่อื่น และในเวลาต่อมาในวันที่ 21 มกราคม 2529 ทางกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศยกระดับกิ่งอำเภอสุคิรินเป็นอำเภอสุคิรินทำให้ราษฎรจากถิ่นต่างๆที่ไม่มีทำกินเป็นของตนเองได้อพยพมาจับจองที่ดินทำกินเป็นจำนวนมากและขยายหมู่บ้านเพิ่มขึ้นจนถึงปัจจุบันตำบลร่มไทรจึงได้แบ่งการปกครองออกเป็น 5 หมู่บ้านราษฎรส่วนใหญ่ของตำบลร่มไทรจะประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ซึ่งจะปลูกยางพาราเป็นพืชหลัก และปลูกไม้ผลเป็นอาชีพรองมีการเลี้ยงปลาและเลี้ยงสัตว์เพื่อบริโภคภายในครัวเรือนเท่านั้น

 

๒. สภาพทางสังคม ชุมชน

สภาพทั่วไปของตำบลร่มไทร  ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพในการทำเกษตรเป็นส่วนใหญ่ แบ่งเป็น

  1. 1. การเพาะปลูกพืชที่เพาะปลูก   ได้แก่  ยางพารา เงาะ มังคุด ทุเรียน ฯ
    2.  การปศุสัตว์                สัตว์ที่เลี้ยง  ได้แก่  โค แพะ แกะ ไก่พื้นเมือง เป็ดเทศ
    3.  การประมง                 สัตว์น้ำที่เลี้ยงได้แก่  ปลาดุก ปลานิล ฯ

 

 

ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ

          ทิศเหนือ ติดต่ออำเภอจะแนะ

ทิศตะวันออก ติดต่อเกียร์

ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลสุคิริน

ทิศตะวันตก ติดต่อตำบลเกียร์

 

  1. สภาพทางเศรษฐกิจ

ตำบลร่มไทร สภาพทั่วไปประชาชนในพื้นที่ตำบลร่มไทรประชากรส่วนใหญ่ในตำบลร่มไทร  ประกอบอาชีพทำสวนยางพารา  สวนผลไม้ เป็นหลัก  การดำรงชีวิตประจำวันของประชากรในตำบลร่มไทรจะนำหลักแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวภูมิพลอดุลยเดช  มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตแบบพอเพียง  ซึ่งในตำบลนั้นจะมีกลุ่มอาชีพต่างๆ  ได้แก่

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง

กลุ่มการเพาะเห็ดนางฟ้า

กลุ่มการเลี้ยงปลาและปลูกผัก

กลุ่มศิลปะประดิษฐ์

กลุ่มทำขนมหวาน

กลุ่มทำไข่เค็มสมุนไพร

กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี

ส่วนใหญ่ประชากรในตำบลร่มไทร มีรายได้หลักจากการประกอบอาชีพการทำสวนยางพารา ซึ่งจะมีรายได้จากการทำสวนยางพาราเฉลี่ยรายได้ของประชากรประมาณครอบครัวละ ๙,๕๐๐ บาท

 

 

  1. แหล่งวิทยาการชุมชน และทุนด้านงบประมาณที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์เพื่อการจัดการศึกษา

ข้อมูลวิทยากร / ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ข้อมูลอาสาสมัครส่งเสริมรักการอ่าน

 

ที่ หมู่บ้าน ชื่อ-สกุล ที่อยู่
1 บ้านลูโบ๊ะลาเซาะ นางสาวซาลามียะ  กือซู 127/1  ม.1 ต.ร่มไทร
2 บ้านบาลูกายาอิง นายอับดุลหามิ  มะวิง 72 ม.2  ต.ร่มไทร
3 บ้านไอดีแย นางสาวอารีนีสะอะ 47 ม.3  ต.ร่มไทร
4 บ้านกูยิ นายมามะอัดนันเจ๊าะโซาะ 124  ม.4  ต.ร่มไทร
5 บ้านไผ่งาม นางฝีนะ  และตี 123  ม.5  ต.ร่มไทร

 

ข้อมูลวิทยากร / ภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

ที่ ชื่อ สถานที่ตั้ง ภูมิปัญญาด้าน
1 นางสาวแอเสาะ มะรีเป็ง ม.2 บ้านบาลูกายาอิง การตัดเย็บเสื้อผ้า
2 นางจันทร์ทิพย์ สีนุ่น ม.5 บ้านไผ่งาม หลักเศรษฐกิจพอเพียง
3 นายดอเลาะ หมุดตะเหล็บ ม.5 บ้านไผ่งาม ผู้นำธรรมชาติ

 

  1. ปัญหาและความต้องการทางการศึกษาของประชาชนที่จำแนกตามลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย

ข้อมูลผู้เรียน / ผู้รับบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ที่ กลุ่ม/ครูผู้ผิดชอบ ระดับ รวม หมายเหตุ
ประถม ม.ต้น ม.ปลาย
1 นางสาวสุไวบะห์  กุโน 27 ๒๓ ๕๐  

 

ข้อมูลผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่อง(การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ ทักษะชีวิต พัฒนาสังคมชุมชน เศรษฐกิจพอเพียง)ตารางแสดง : จำนวนผู้เรียน / ผู้รับบริการ การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ / เศรษฐกิจพอเพียง

 

กิจกรรม / หลักสูตร จำนวนผู้เรียน ผู้รับบริการ
ชาย หญิง รวม
1. โครงการฝึกทักษะอาชีพระยะสั้น (งบ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน) ๒๕ ๓๐ ๕๕
๒. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ๑๐ 16
๓.  โครงการอาชีพระยะสั้นเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม 14 16 30
๔. โครงการทักษะชีวิต ๑๑ ๑๔ 25
รวม ๕๖ ๗๐ ๑๒๖