#อบรมตัวแทนนักศึกษาโครงการส่งเสริมให้เครือข่ายฯซึ่งสมัครใจปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือปฏิบัติหรือสังเกตการณ์การเลือกตั้ง

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิ

Read more

เดินรณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในวันที่ 28 พ.ย.2564

วันที่ 25 พฤศจิกายน

Read more

การประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาSARประจำปีงบประมาณ2564(มาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

เมื่อวันที่​ 23 พฤศจ

Read more

โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาประจำปี 2564

วันที่ 22 พ.ย 2564 น

Read more

#โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

เมื่อวันที่​ 22 พฤศจ

Read more

ประชุมเริ่องการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ##

วันศุกร์ที่19 พ.ย 25

Read more

#รับมอบอุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมเดินรณรงค์การเลือกตั้ง

วันที่ 19 พฤศจิกายน

Read more

#สวมใส่ชุดผ้าไทย/ผ้าท้องถิ่น ตามพระราชดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”

วันที่ 19 พฤศจิกายน

Read more