โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาประจำปี 2564

วันที่ 22 พ.ย 2564 น

Read more

#โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

เมื่อวันที่​ 22 พฤศจ

Read more

ประชุมเริ่องการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ##

วันศุกร์ที่19 พ.ย 25

Read more

#รับมอบอุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมเดินรณรงค์การเลือกตั้ง

วันที่ 19 พฤศจิกายน

Read more

#สวมใส่ชุดผ้าไทย/ผ้าท้องถิ่น ตามพระราชดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”

วันที่ 19 พฤศจิกายน

Read more

#อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการประเมินตำแหน่งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการใหม่ ว.PA (Performance Appraisal)

วันที่ 17 พฤศจิกายน

Read more

นำหนังสือขออนุเคราะห์บุคลากรของสาธารณสุขอำเภอรือเสาะ

วันที่  12 พฤศจิกายน

Read more