#โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

วันที่ 27 ธันวาคม 25

Read more

#สวมใส่ชุดผ้าไทย/ผ้าท้องถิ่น ตามพระราชดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”

วันที่ 21 เดือน ธันว

Read more

เข้าร่วมประชุมพัฒนา Digital Learning Platform แพลตฟอร์มการเรียน สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 20 ธันวาคม 25

Read more

จัดกิจกรรมอบรมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น ร.ร.บ้านน้ำวน ม.1 ตำบลช้างเผือก อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 17 ธันวาคม 25

Read more