#รับมอบวุฒิบัตรผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยในชั้นเรียน

เมื่อวันที่ 13 กันยา

Read more

#โครงการฝึกอบรมการสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตย

วันที่14 กันยายน 256

Read more

#เข้าร่วมอบรมโครงการนิเทศกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.2564

นที่14 กันยายน 2564

Read more

#เข้ารับการอบรม งานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 15

วันที่ 13 กันยายน 25

Read more

เตรียมความพร้อมส่งกลุ่มเป้าหมาย กศน.ตำบลเรียง เข้าร่วมกิจกรรมประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อเรื่อง “การใช้ภาษาไทยเพื่อพัฒนาตนเองสู่อาชีพ “

วันที่ 13 กันยายน 25

Read more

ดำเนินการจัดสอบระหว่างภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบ ONSITE

เมื่อวันที่ 9 กันยาย

Read more