#มอบถุงยังชีพแก่นักศึกษา​ กศน.​ ที่มีผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

เมื่อวันที่​ 20 กันย

Read more

#โครงการอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ

วันที่ 17-18 กันยายน

Read more

โครงการอบรมให้ความรู้การฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (Covid19)

เมื่อวันที่ 16 กันยา

Read more

ประชาส้มพันธ์ให้นักศึกษาทราบถึงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

ประชาส้มพันธ์ให้นักศ

Read more

#โครงการฝึกประสบการณ์การใช้ภาษาจังหวัดชายแดนใต้”กิจกรรมการประกวดการใช้ภาษาไทยเพื่อพัฒนาตนเองสู่อาชีพ”

วันที่ 16 กันยายน 25

Read more