#มอบเกียรติบัตรให้นักศึกษาที่ได้รับรางวัลโครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สู่เมืองนักอ่าน

เมื่อวันที่ 12 กรกฎา

Read more

#โครงการอบรมให้ความรู้การประเมินประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

วันที่ 12 กรกฎาคม 25

Read more

#มอบเกียรติบัตรให้นักศึกษาที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 กศน.ชาเลนจ์ ระดับจังหวัด

วันที่ 12 กรกฎาคม 25

Read more

“มอบรางวัล การประกวดการขยายผลโครงการจิตอาสา ประจำปี พ.ศ.2564 ชุมชนจิตอาสา และ ผู้นำจิตอาสา โครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 12 กรกฎาคม 25

Read more

#มอบวุฒิบัตรให้บุคลากรที่ได้ผ่านการอบรมให้ความรู้เทคนิคการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21#

วันที่ 12 กรกฎาคม 25

Read more

#จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นรูปแบบ กลุ่มสนใจ ตำบลเรียง #

์วันที่ 7กรกฎาคม 256

Read more

#โครงการอบรมให้ความรู้เทคนิคการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

วันที่ 5 กรกฎาคม 256

Read more