โครงการส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

ให้นางสาวฟายีละห์ เข

Read more

ประชุมเรื่องการลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 ของนักศึกษา กศน.อำเภอรือเสาะ

เมื่อวันที่ 25 มิถุน

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้

#โครงการอบรมเชิงปฏิบ

Read more

โครงการฝึกอบรมการสร้างจิตสำนึกความเป็นที่ดีในระบอบประชาธิปไตย

วันที่ 23 มิถุนายน 2

Read more

#โครงการฝึกอบรมการสร้างจิตสำนึกความเป็นที่ดีในระบอบประชาธิปไตย

วันที่ 23 มิถุนายน 2

Read more

โครงการอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ

เมื่อวันที่ 17-18 มิ

Read more