โครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคงพัฒนาการทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 3 online”

วันที่ 23 มีนาคม 256

Read more

“ผู้บริหาร และบุคลากร กศน.อำเภอรือเสาะร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สำนึกคุณ “ชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

เมื่อวันที่ 22 มีนาค

Read more

#โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพครูบุคลากรทางการศึกษาในการส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้สู่คุณภาพการจัดการศึกษา#

วันที่ 16-17 มีนาคม

Read more

เข้าร่วมประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์การดำเนินงาน”โครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันศึกษาปอเนาะประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่ 16 มีนาคม 256

Read more

#โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพครูบุคลากรทางการศึกษาในการส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้สู่คุณภาพการจัดการศึกษา#

วันที่ 16-17 มีนาคม

Read more

#โครงการอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ มีเจตคติที่ดีใส่ใจสุขภาพ นักศึกษากศน.อำเภอรือเสาะ#

วันที่ 9 มีนาคม 2564

Read more