#บุคลากรกศน.อำเภอรือเสาะร่วมกันแต่งกายด้วยผ้าไทย/ชุดท้องถิ่น#

วันที่ 18 กุมภาพันธ์

Read more

#โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 9 กุมภาพันธ์

Read more

#ลงพื้นที่หมุนเวียนหนังสือ วารสาร โครงการนั่งที่ไหน อ่านที่นั่น

วันที่ 9 กุมภาพันธ์

Read more

#ครูอาสาฯประจำปอเนาะเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Application Google Meet#

วันที่ 3 กุมภาพันธ์

Read more

#พิธีเปิดโครงการฝึกประสบการณ์การใช้ภาษาจังหวัดชายแดนใต้กิจกรรมฝึกภาษาเพื่อการสื่อสาร (ภาษาไทย)#

วันที่ 2 กุมภาพันธ์

Read more