#โครงการฝึกอบรมการสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตย#

วันที่ 19 มกราคม 256

Read more

จัดกิจกรรมอาชีพระยะสั้นหลักสูตรช่างทาสี จำนวน 40 ชั่วโมงบริเวณภายในอาคารและรอบรั้ว กศน.ตำบลเรียง

วันที่ 19 มกราคม 256

Read more

#โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 30 ชั่วโมง

เมื่อวันที่ 11 มกราค

Read more