โครงการกีฬากศน.ชายแดนใต้เกมส์กศน.อำเภอรือเสาะ ในระหว่างวันที่ 27-31 มกราคม 2564

วันที่ 29 มกราคม 256

Read more

จัดโครงการอบรมให้ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ในสถานศึกษากศน.อำเภอรือเสาะ

วันที่ 28 มกราคม 256

Read more

นักศึกษา กศน.ตำบลเรียง ไลฟ์สด นำเสนอผลิตภัณฑ์ฝาชีและกระเป๋าใส่แก้วน้ำเยติ ที่ผลิตมาจากกลุ่มอาชีพระยะสั้น ของ กศน.ตำบลเรียง

วันที่ 27 มกราคม 256

Read more

จัดกิจกรรมอาชีพระยะสั้นหลักสูตรช่างทาสี(ต่อ) จำนวน 40 ชั่วโมง บริเวณภายในอาคารและรอบรั้ว กศน.ตำบลเรียง

วันที่ 26 มกราคม 256

Read more

ประธานกรรมการสถานศึกษา นายอับดุลอาซิ เจ๊ะโดสามะ กำนันตำบลเรียง มาเยี่ยมและเป็นกำลังใจ กศน.ตำบลเรียง

วันที่ 26 มกราคม 256

Read more

#โครงการอบรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่ โคกหนองนาโมเดล#

วันที่ 21 มกราคม 256

Read more