ประวัติกศน.ตำบล

ทำเนียบแหล่งเรียนรู้เสาวนีย์

ประวัติศูนย์การเรียนชุมชนตำบลเรียง

นางอามีเน๊าะ  ดางีดิง  ภรรยาอดีตโต๊ะครูโรงเรียนวาตานียะห์  อิสลามียะห์  ได้มอบที่ดิน  ซึ่งตั้งอยู่บริเวณมัสยิดและโรงเรียนตาดีกาบ้านซือแด (ดาระ)  หมู่ที่ ๖ ตำบลเรียง

เมื่อวันที่  ๗  เมษายน  ๒๕๓๗  ประชาชนได้ร่วมกันจัดงาน (มาแกปูโล๊ะ)  เพื่ออำเภอรือเสาะ  จังหวัดนราธิวาส   จำนวน  ๑๐ X ๑๒  ตารางเมตร เพื่อจัดสร้างอาคารดังกล่าวหาทุนจัดสร้างอาคารห้องสมุดประชาชนตำบล  ซึ่งได้รับเงินบริจาคทั้งสิ้นจำนวน  ๓๐,๐๐๐ บาท  (สามหมื่นบาทถ้วน)

ร้อยเอกวิชชา  พรหมศิริ  รน.  หัวหน้าชุดพัฒนาชุดควบคุมที่  ๒  ฉก.นย.ภต.   นำทหารและประชาชนตำบลเรียงร่วมมือกันจัดสร้างอาคารจนแล้วเสร็จ   จัดตั้งเป็นห้องสมุดประชาชนตำบลเรียง

ปัจจุบัน ห้องสมุดประชาชนตำบลเรียง จัดตั้งเป็น “ศูนย์การชุมชนตำบลเรียง”

          ปี พ.ศ.  ๒๕๔๖   นางลินจง  รังสิโกสัย   ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนราธิวาสได้สนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงตกแต่งอาคารทั้งภายในและภายนอก

          การดำเนินการปรับปรุงศูนย์การเรียนชุมชน  ได้รับกำลังแรงการทำงาน  จากผู้นำหมู่บ้าน  ผู้นำท้องถิ่น  นักศึกษาสายสามัญ  สายอาชีพ  และประชาชนตำบลเรียง

 

          ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลเรียง  ได้ให้บริการการจัดการศึกษานอกโรงเรียนทุกรูปแบบ  และเป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

          วันที่  ๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๔๘  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  เสด็จทรงเปิดมัสยิดเฉลิมพระเกียรติ  ๗๒  พรรษามหาราชินี  ณ. บ้านดาระ  (ซือแด)  ม. ๖  ตำบลเรียง  อำเภอรือเสาะ  และได้ทรงทอดพระเนตรกิจกรรมและผลงานของศูนย์การเรียนชุมชน  ตำบลเรียง  อำเภอรือเสาะ  จังหวัดนราธิวาส

          สถานที่ตั้ง  ตั้งอยู่ที่บ้านดาระ  (ซือแด)  หมู่ที่ ๖  ตำบลเรียง  อำเภอรือเสาะ  จังหวัดนราธิวาส

ข้อมูลทั่วไปของตำบลเรียง

ประวัติตำบลเรียง

ตำบลเรียงมีประวัติความเป็นมาที่สืบทอดกันเป็นเวลานาน ประชาชนมีความรักในถิ่นฐานของตัวเอง มีความรักสามัคคีกลมเกลียว มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม ยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนของศาสนา ประชาชนมีพื้นฐานความรู้ที่พอสมควร รักการศึกษา เนื่องจากเป็นศูนย์กลางการศึกษามีโรงเรียนมัธยมตั้งอยู่ในพื้นที่ เพียงตำบลเดียวในอำเภอรือเสาะ มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่หลากหลาย เช่น การทำยาสมุนไพร นวดแผนโบราณ ประติมากรรม งานจิตรกรรม จักสาน และการเลี้ยงนกเขาชวา เป็นต้น

สภาพทางกายภาพของชุมชน (ตำบล/แขวง)

ชื่อหมู่ที่  1  บ้านสะแนะ   สะแนะ    หมายความว่า   ความสงบเรียบร้อย  ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านสะแนะ  เป็นพื้นลุ่มที่มีพื้นที่ทุระกันดารมากราษฏร์ที่เข้ามาประกอบอาชีพทางการเกษตร

ชื่อหมู่บ้าน 2  บ้านสุเป๊ะ      สุเป๊ะ  หมายความว่า  ชะลอม    ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านสุเป๊ะ   สุเป๊ะเป็นวัสดุจักสานที่ทำขึ้นจากใบเตยหนาม

ชื่อหมู่ที่   3  บ้านเรียง      เรียง  หมายความว่า  ความสนุกสนาน  ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านเรียง  เรียง มาจากคำว่า รียอ เป็นภาษามาเลย์เซีย  รียอ  มีหมายความว่า ความสนุกสนาน ความสมหวัง แต่ชาวบ้านได้เรียกผิดเพี้ยนว่าเรียง

ชื่อหมู่ที่  4 บ้านซือเลาะ    ซือเลาะ  หมายความว่า  ระหว่าง    ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านซือเลาะ  เป็นหมู่บ้านที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรป่าไม้

ชื่อหมู่ที่  5  บ้านลอ     ลอ  หมายความว่า   เหลือกินเหลือเก็บประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านลอ   เมื่ออดีตการณ์ หมู่บ้านแห่งนี้มีสวนผลไม้อุดมสมบูรณ์ เต็มไปด้วยพืชพรรณไม้  หลากหลายชนิด มีผลไม้มากเกินไป  จนทำให้ชาวบ้านไม่สามารถที่จะบริโภคได้หมด  เพาระผลไม้เหล่านั้น  มีปริมาณมากเกินความต้องการของชาวบ้าน  ทำให้ผลไม้เกิดการเน่าเสีย  ซึ่งภาษายาวีเรียกว่า”ลอ แปลเป็นภาษาไทยเรียกว่า”เหลือกินเหลือเก็บ“ จึงเป็นที่เรียกกันจนถึงปัจจุบัน

ชื่อหมู่ที่  6   บ้านดาระ   ดาระ  หมายความว่า   บก      ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านดาระ   เมื่อสมัยอดีต  มีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งเดินทางมาตามหาช้างเผือก  เมื่อเดินทางมาถึง ม.2 บ้านสุเป๊ะ ได้พบร่องรอยของเท้าช้างเผือกบนพื้นนา  จึงทำให้ควานช้างกลุ่มนั้นคาดเดาว่าช้างของตนต้องเดินทางไปที่เนินนั้น  ซึ่งเนินนั้นก็เป็นเนินบ้านดาระ ดาระเป็นภาษายาวี  หมายถึง บก

ชื่อหมู่ที่  7  บ้านบาโงปูโล๊ะ   บาโง  หมายความว่า เนิน  ส่วนปูโละ หมายความว่า  ต้นไม้ล้มลุกชนิดหนึ่ง

ชื่อหมู่ที่  8  บ้านกำปงบารู     กำบารู    หมายความว่า     หมู่บ้านใหม่

ประวัติความเป็นมาของหมู่กำปงบารู เมื่อสมัยอดีต  หมู่บ้านกำปงบารู เป็นภูเขารกร้างเต็มไปด้วยป่า เส้นทางสัญจร เป็นเส้นทางเล็กๆ เพราะคนยังไม่เข้ามาตั้งรากถิ่นฐาน  ต่อมาชาวบ้านเข้ามาตั้งหลักถิ่นฐาน เพราะหมู่บ้านแห่งนี้เป็นที่ราบสูง  เหมาะแก่การเพาะปลูก  และเลี้ยงสัตว์

  . สภาพทั่วไป

    ๑.๑ ที่ตั้งและอาณาเขต

ตำบลเรียงเป็นตำบลหนึ่งในจำนวน ๙ ตำบลของอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ที่ตั้งทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเรียง ตั้งอยู่ที่บ้านสุเป๊ะ หมู่ที่ ๒ ตำบลเรียง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ห่างจากที่ว่าการอำเภอรือเสาะประมาณ ๑๘ กิโลเมตร ตามเส้นทางสายรือเสาะ- ท่ารือ –  เรียง – บาลอ หรือตามเส้นทาง รือเสาะ – สาวอ -บาลอ – เรียง

          ๑.๒  เนื้อที่               

                 ตำบลเรียงมีเนื้อที่ ๓๙.๖๙ ตารางกิโลเมตร หรือ ๒๔,๘๐๕ ไร่ โดยประมาณและมีอาณาเขต

          –  ทิศเหนือ                       อาณาเขตติดต่อตำบลบาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา , ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

          –  ทิศตะวันออก               อาณาเขตติดต่อตำบลรือเสาะ    อำเภอรือเสาะ      จังหวัดนราธิวาส

          –  ทิศตะวันตก                 อาณาเขตติดต่อตำบลกาลอ       อำเภอรามัน        จังหวัดยะลา

–  ทิศใต้                         อาณาเขตติดต่อตำบลบาตง       อำเภอรือเสาะ      จังหวัดนราธิวาส

.๓  ลักษณะภูมิประเทศ

ตำบลเรียงมีลักษณะสภาพภูมิประเทศทั่วไปเป็นที่ราบ สลับกับภูเขาสูงต่ำ สภาพป่าไม้เป็นไม้เบญจพรรณ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร ดินมีความอุดมสมบูรณ์สูง

๑.๔  จำนวนประชากร

                 ตำบลเรียงมีประชากรทั้งสิ้น  ๕,๓๔๕  คน แยกเป็นชาย  ๒,๕๙๘  คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย  ๑๓๘  คน ต่อตารางกิโลเมตร ความหนาแน่นของบ้านต่อพื้นที่ ๒๗ หลังคาเรือน ต่อตารางกิโลเมตร ประมาณร้อยละ ๙๙.๗๐%  นับถือศาสนาอิสลามประมาณร้อยละ ๐.๓๐%  นับถือศาสนาพุทธจำนวนทั้งสิ้น  ๑,๐๘๔  หลังคาเรือน

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

เนื้อที่ตร.กม. ประชากร ครัวเรือน
บ้านสะแนะ ๕๘๕ ๑๑๖
บ้านสุเป๊ะ ๑,๑๓๕ ๒๑๙
บ้านเรียง ๕๙๒ ๑๐๕
บ้านซือเลาะ ๘๒๙ ๑๕๗
บ้านลอ ๕๒๗ ๑๐๓
บ้านดาระ ๔๙๘ ๙๘
บ้านตือโล๊ะ ๑,๐๗๐ ๑๙๗
บ้านกำปงบารู ๔๒๗ ๘๙
รวม ๘  หมู่บ้าน ๕,๖๐๓ ๑,๐๘๔

 

๑.๓  ภูมิประเทศ

  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสลับกับมีที่เนินสูง ตลอดจนมีที่ราบริมแม่น้ำโดยมีแม่น้ำสายบุรีไหลผ่านในเขตพื้นที่ของตำบลรือเสาะ ลักษณะพื้นที่จึงเหมาะแก่การเกษตร ได้แก่ การเพาะปลูก ทำนา ทำสวนผลไม้ ทำสวนยางพารา และเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น

 

 

  1. สภาพทางสังคม – ประชากร

        ประชากรที่อาศัย

                                  มีครัวเรือนทั้งหมด       1,366    ครัวเรือน

              จำนวนประชากรที่อาศัยอยู่จริง ทั้งหมด   6,219     คน

                                   เพศชาย                         3,052     คน

                                   เพศหญิง                        3,167    คน

                                   จำแนกตามช่วงอายุ

 

ช่วงอายุ

 

เพศชาย เพศหญิง รวม
คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ
น้อยกว่า 1 ปี 17 0.56 18 0.57 35 0.56
1 ปี เต็ม-5 ปี 80 2.62 75 2.37 155 2.49
3ปี เต็ม-5ปี 191 6.26 175 5.53 366 5.89
6ปี เต็ม-11ปี 354 11.60 313 9.88 667 10.73
12 ปีเต็ม-14 ปี 183 6.00 173 5.46 356 5.72
15 ปีเต็ม-17 ปี 172 5.64 179 5.65 351 5.64
18 ปีเต็ม –25ปี 477 15.63 541 17.08 1,018 16.37
26ปีเต็ม-49 ปี 1,078 35.32 1,117 35.27 2,195 35.30
50ปีเต็ม-60 ปี 245 8.32 279 8.81 533 8.57
มากกว่า 60ปีเต็ม ขึ้นไป 246 8.06 279 9.38 543 8.73
รวม 3,052 100.00 3,167 100.00 6,219 100.00

1.4 จำนวนหมู่บ้าน (รวมทั้งชื่อหมู่บ้าน/ชื่อกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน)   ต.เรียง   มีทั้งหมด 8   หมู่บ้าน

                    ลำดับที่ ชื่อหมู่บ้าน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน เบอร์โทรศัพท์
1.

 

บ้านสะแนะ   นายฮาเซ็ง    มูดอราแม   ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่  1

089-5985208
2.

 

บ้านสุเป๊ะ นายอับดุลเลาะห์  เต๊ะมาลอ ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 2

3.

 

บ้านบาโงปูโล๊ะ นายอับดุลอาซิ  เจ๊ะโดสามะ

( กำนันตำบลเรียง )  หมู่ที่ 3

4.

 

บ้านซือเลาะ นายอับดุลเลาะ      เจ๊ะแว       ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4
5.

 

บ้านลอ  นายมะดาโอ๊ะ      สามะ           ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5
6.

 

บ้านลอ นายอัสมาน  สายาดะ             ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 084-7848462
7.

 

บ้านตือโล๊ะ นายอาแซ      มิงสาแล           ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 086-2864241
8.

 

บ้านกำปงบารู นายมะลี   วาแม                  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 087-2951838
  1. สภาพทางเศรษฐกิจ

โครงสร้างฐานอาชีพของชุมชน

– อาชีพหลัก ทำสวนยางพารา  และทำนา

– อาชีพเสริม ปลูกผลไม้ ( ลองกอง ทุเรียน เงาะ ) และอื่นๆ

รายได้เฉลี่ยของประชากร

  1. แหล่งวิทยาการชุมชน และทุนด้านงบประมาณที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์เพื่อการจัดการศึกษา

ปัญญาท้องถิ่น ในตำบลเรียง

นางไซนะ  มะแซตือกาบง   อายุ๕๕ ปี  หมายเลขบัตรประชาชน ๓-๙๖๐๖-๐๐๐๓๗-๙๘๐

บ้านเกิด บ้านสุเป๊ะ บ้านเลขที่ ๒๒/๒ หมู่ที่๒ ตำบลเรียง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส  ๙๖๑๕๐

โทรศัพท์มือถือ ๐๘๙-๒๙๔๖๒๐๑   (การขนมกะละแม  (ดอ –ดอ)

นายอุสมาน   บากา  อายุ 47 ปี  หมายเลขบัตรประชาชน 3-9506-00522-918

บ้านเกิด บ้านสุเป๊ะ บ้านเลขที่ 97/7 หมู่ที่๒ ตำบลเรียง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส  ๙๖๑๕๐

โทรศัพท์มือถือ ๐๘๙-๒๙๔๖253  (สานตะกร้าหวาย บ้านสุเปะ) สินค้า OTOP

สถานที่สำคัญ

ลำดับที่ ชื่อสถานที่ จำนวน (แห่ง)
1 วัด/สำนักสงฆ์
2 มัสยิด/บาลาเซาะ 12
3 โรงเรียน 4
4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3
5 โรงเรียนตาดีกา 12
6 สถาบันศึกษาปอเนาะ 1
7 กศน.ตำบล 1
8 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล 2
9 จุดตรวจประจำตำบล 1