ร่วมรับฟังนโยบายของ นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร เลขาธิการ กศน. เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ที่จะเปิดการเรียนการสอนในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 และนโยบายที่สำคัญอื่นๆ ผ่านทาง Facebook Live และ ETV channel ณ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก

วันที่ 25 ตุลาคม 256

Read more

ประชุมบุคลากร เพื่อร่วมกันวางแผน การดำเนินงานกิจกรรม กศน.ตำบล ประจำปีงบประมาณ 2565 และติดตามผลการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 21 ตุลาคม 256

Read more

ปฏิบัติงานในพื้นที่ กศน.ตำบลมูโนะ โดยการใช้มาตรการเว้นระยะห่างและใส่หน้ากากอนามัย เพื่อลดความเสี่ยง ที่จะเป็นไวรัสโคโรน่า COVID

วันที่ 21 ตุลาคม 256

Read more

ประชุมบุคลากร เพื่อชี้แจงข้อราชการจาก กศน.จังหวัดนราธิวาส วางแผนและมอบหมายงานตามนโยบาย เพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ณ กศน.ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก

วันที่ 20 ตุลาคม 256

Read more

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  ณ  หมู่ที่ 2 บ้านลูโบ๊ะลือซง ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 20 ตุลาคม 256

Read more