ประชาสัมพันธ์นักศึกษา กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ทุกตำบล/ศรช./สถาบันศึกษาปอเนาะ ให้เตรียมความพร้อมก่อนสอบกลางภาคและปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

Read more

โครงการค่ายวิชาการ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ N-Net ของนักศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐาน กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ภาคเรียนที่ 1/2564 ณ สถาบันศึกษาปอเนาะเราเฎาะอัลฆอซาลี ตำบลมูโนะ

วันที่ 16-17 สิงหาคม

Read more