1 ปอเนาะ 1 ปอเนาะพัฒนา

โครงการ 1 ปอเนาะ 1 โครงการพัฒนา สถาบันศึกษาปอเนาะเราเฎาะห์อัลฆอซาลีย์