ข้อมูลสถาบันปอเนาะ

สถาบันศึกษาปอเนาะเราเฎาะห์อัลฆอซาลีย์
ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก

สถาบันศึกษาปอเนาะเราเฎาะห์อัลฆอซาลีย์ ตั้งอยู่ที่ 152 หมู่ที่ 1 ตำบบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96120 บนเนื้อที่ประมาณ 3 ไร่ จดทะเบียนโดยนายมาหามะพันดี หะยีรอยาลี ซึ่งเป็นเจ้าของปอเนาะ
ลักษณะทั่วไปของสถาบัน เปิดสอนประเภทอัลกุรอ่าน กีตาบ และอัลฮาดิษ รับนักศึกษาทั้งผู้ชายและผู้หญิง ลักษณะการอยู่ คือจะให้นักศึกษาอยู่ประจำเวลา 1 เดือน จึงจะอนุญาตให้กลับบ้านได้ และให้อนุญาตอยู่บ้านได้ 7 วัน ถ้าหากเลยกำหนด จะมีการทำโทษโดยโต๊ะครู นักศึกษาในสถาบันศึกษาปอเนาะส่วนใหญ่จะเป็นคนในพื้นที่ตำบลมูโนะ และพื้นที่อำเภอใกล้เคียง เช่นอำเภอตากใบ อำเภอสุไหงปาดี เป็นต้น หากนักศึกษามีความจำเป็นหหรือมีเหตุที่ไม่สามารถมาปอเนาะ โต๊ะครูก็จะอนุญาตและอนุโลมเป็นรายๆไป เวลาเรียน จะเรียนทุกวันเสาร์ถึงวันอาทิตย์ ช่วงเช้า เวลา 10.00 น. ถึง 12.00น. ช่วงบ่าย เวลา 15.00 น.ถึง 16.00 น. และจะหยุดเรียน วันอังคาร และวันศุกร์ ให้นักศึกษาได้หยุดพักผ่อนและเดินทางกลับบ้าน
ปีแรกที่ กศน. เข้าไปจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานหลักสูตรบูรณาการนั้น มีเฉพาะนักศึกษาชายคือปี2548-2549 พอมาปี 2550 เริ่มมีนักศึกษาหญิงเข้ามาเรื่อยๆ สถาบันศึกษาปอเนาะเราเฎาะห์อัลฆอซาลีย์ มีจำนวนนักศึกษาทั้งหมดในสถาบันศึกษาปอเนาะมีทั้งชายและหญิง ด้านอาคารและสถานที่ประกอบด้วยอาคารละหมาดหรือที่เรียน จำนวน 1 หลัง อาคารที่พักสำหรับนักศึกษาหญิง จำนวน 1 หลัง หอพักชาย(ปอเนาะชาย) มีห้องน้ำชาย จำนวน 2 หลัง และมีพื้นที่ว่างใช้ออกกำลังกายและทำพื้นที่เกษตรปลูกไว้กินภายในปอเนาะ
ในปี 2553 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษานอกระบบและการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อใช้แทนหลักสูตรบูรณาการ ตามหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เป็นไปตามหลักการและปรัชญาการศึกษานอกโรงเรียน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ.2545 และพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสุไหงโก-ลก จึงได้จัดทำข้อมูลนี้ขึ้นมา เพื่อที่คนสนใจได้ศึกษาเกี่ยวกับสถาบันศึกษาปอเนาะ

จัดการศึกษา เพื่อพัฒนานักศึกษาปอเนาะ ยึดหลักการศรัทธาที่ถูกต้องและนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยึดหลักการศาสนาและอยู่อย่างสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม

สถาบันศึกษาปอเนาะเราเฎาะห์อัลฆอซาลีย์ เป็นแหล่งเรียนรู้ของทุกคน

สร้างคนดี เพื่อฟื้นฟูศาสนาอิสลาม

สถานที่ตั้ง
สถาบันศึกษาปอเนาะเราเฎาะห์อัลฆอซาลีย์ ตั้งอยู่ 152 หมู่ที่ 1 ตำบบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96120 บนเนื้อที่ประมาณ 3 ไร่ อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 15 นาที พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีน้ำขังช่วงฤดูฝน

ละติจูด ……..6.0845…………ลองละติจูด………102.0345…………….

ทิศเหนือ ติดต่อกับ บ้านปูโปะ ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ บ้านบูกิต ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ แม่น้ำสุไหงโก-ลก