มอบใบงาน ให้แก่นักศึกษา

นางนฤมล บุญประเสริฐ ครูอาสาประจำตำบลตันหยงมัส มอบใบงานให้แก่นักศึกษา ณ ศกร.ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส