เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ SWOT

วันที่ 18-19 มกราคม 2567 นายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอระแงะ มอบหมายให้บุคลากร สกร.อำเภอระแงะ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ SWOT ของหน่วยงาน ณ ห้องประชุม มะนารอ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการวิเคราะห์ SWOT ของหน่วยงาน/สถานศึกษา รวมทั้งกำหนดทิศทางและเป้าหมายใน การบริหารและการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ