นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศูนย์ดิจิทัลชุมชน

เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศูนย์ดิจิทัลชุมชน

วันที่ 24 เมษายน 2567
นายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอระแงะ ได้มอบหมายให้นางสาว นุรมา ซาอุ ครูอาสาประจำ.ศรช.ตำบลตันหยงมัส ครู ค. พร้อมด้วยนางสาวซาลีฮะ มามะ ครูอาสาประจำศรช.ตำบลตันหยงลิมอ และบุคลากร สกร.อำเภอระแงะ ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศูนย์ดิจิทัลชุมชน หลักสูตรความฉลาดทางดิจิทัล 8 ด้าน ประจำปีงบประมาณ 2567 สกร.อำเภอระแงะ ระหว่างวันที่ 24 เมษายน ถึง 25 เมษายน 2567 โดยมีนายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอระแงะ เป็นประธานเปิดในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศูนย์ดิจิทัลชุมชน หลักสูตรความฉลาดทางดิจิทัล 8 ด้านประจำปีงบประมาณ 2567 สกร.อำเภอระแงะ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการใช้งานดิจิทัลแพลตฟอร์ม ด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต กรมส่งเสริมการเรียนรู้ ทักษะทางสังคมที่จำเป็นในยุคดิจิทัลความฉลาดทางดิจิตอล 8 ด้าน ณ ศูนย์ดิจิทัลชุมชน สกร.อำเภอระแงะ.จ.นราธิวาส