โครงการ/กิจกรรม ปรับปรุงภูมิทัศน์ ศกร.ตำบล

วันที่ 25 ธันวาคม 2566 นายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ มอบหมายให้ บุคลการ สกร.อำเภอระแงะ พร้อมด้วยนักศึกษาร่วมกันพัฒนา ศกร.ตำบลมะรือโบตก ให้มีความพร้อมต่อการจัดการเรียนการสอนและให้บริการ แก่นักศึกษา สืบเนื่องจากได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประสบอุทกภัยทำให้น้ำเข้าสู่บริเวณอาคารจนได้รับความเสียหาย ในด้านอุปกร์และวัสดุ รวมทั้งอาคารมีความสกปรกเป็นอย่างมาก ผู้อำนวยการจึงได้จัดกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้ศกร.ตำบลมะรือโบตก ให้สะอาดและเรียบร้อยพร้อมให้บริการ