จัดเตรียมเสวนากาแฟยามเช้า

วันที่ 20 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอระแงะได้เตรียมการเพื่อรองรับการประชุมเสวนากาแฟยามเช้า ณ ห้องสมุดนราธิวาสราชนครินทร์