ครูอาสาฯประจำตำบลไพรวัน เข้าร่วมประชุมพิจารณาและเพิ่มเติมแนวทางการเขียนหลักสูตรวิชาชีพและหลักสูตรการพัฒนาอาชีพระยะสั้น (กลุ่มสนใจ)

เมื่อวันที่ 15 มกราค

Read more