ครูกศน.ตำบลไพรวัน เข้าร่วมประชุมการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 29 มีนาคม 256

Read more

ครูกศน.ตำบลไพรวัน เข้าร่วมการอบรม โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาการปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้หลักสูตร ‘ส่งเสริมศักยภาพการปฏิบัติงานสำหรับครู 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้’ รุ่นที่ 1

วันที่ 23 มีนาคม 256

Read more

ครูอาสาประจำกศน.ตำบลไพรวัน เข้าร่วมการอบรม โครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ (Online)รุ่นที่ 3

วันที่ 23 มีนาคม 256

Read more

ครูกศน.ตำบลไพรวัน เข้าร่วมการอบรม โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาการปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้หลักสูตร ‘ส่งเสริมศักยภาพการปฏิบัติงานสำหรับครู 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้’ รุ่นที่ 1

วันที่ 23 มีนาคม 256

Read more