ครูอาสาฯกศน.ตำบลไพรวัน เป็นครูพี่เลี้ยง นำนักศึกษาระดับม.ปลาย เข้าร่วมโครงการติวเข้ม เติมเต็มความรู้ นักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 23-24 กุมภาพั

Read more

ครูอาสาฯประจำกศน.ตำบลไพรวัน นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม พื้นที่ปลอดภัยยาเสพติด เยาวชนกลุ่มเสี่ยงรู้เท่าทันพิษภัยยาเสพติด รุ่นที่ 3

วันที่ 19 กุมภาพันธ์

Read more