กศน.ตำบลไพรวัน ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมภาษาเพื่อการเรียนรู้และสื่อสาร(กิจกรรมภาษาเพื่อการสื่อสาร) กิจกรรมฝึกทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารภาษาไทย หลักสูตร 25 ชั่วโมง

            วันที่ 2

Read more