โครงสร้างการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกศน.2551

การลงทะเบียนรายวิชา
        การลงทะเบียนเรียนตามโครงสร้างหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ให้ลงทะเบียนเรียนเป็นรายวิชาและตามจำนวนหน่วยกิต ในแต่ละภาคเรียนดังนี้
1. ระดับประถมศึกษา ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต ให้ลงทะเบียนเรียนได้ภาคเรียนละไม่เกิน 14 หน่วยกิต
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 56 หน่วยกิต ให้ลงทะเบียนเรียนได้ภาคเรียนละไม่เกิน 16 หน่วยกิต
3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 76 หน่วยกิต ให้ลงทะเบียนเรียนได้ภาคเรียนละไม่เกิน 20 หน่วยกิต

เกณฑ์การจบหลักสูตร

การจบหลักสูตร ผู้เรียนทั้งระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มี เกณฑ์การจบหลักสูตรในแต่ละระดับการศึกษา ดังนี้

  1. ผ่านเกณฑ์การประเมินการเรียนรู้รายวิชา แต่ละระดับ
  2. ผ่านเกณฑ์การประเมินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช) ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง
  3. ผ่านการประเมินคุณธรรม ในระดับพอใช้ขึ้นไป
  4. เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ (N-NET)