แหล่งเรียนรู้

แหล่งเรียนรู้ในตำบลไพรวัน

เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ และประสบการณ์ ที่สนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการใฝ่รู้ ใฝ่เรียน แสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ในตำบลไพรวัน เกิดการเรียนรู้อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ได้จากสิ่งที่มีอยู่ในตำบล ซึ่งแหล่งเรียนรู้ในตำบลไพรวัน มีดังนี้

 

1.ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฏีใหม่ประจำตำบล(ศปพ.กต.) ไพรวัน

ที่ตั้งศูนย์                          : หมู่ที่ 2 บ้านทรายขาว ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

พิกัด (ละติจูด/ลองจิจูด) : 6.275976/101.978690

เบอร์โทรศัพท์                  : 084-7507103

2. ศูนย์เรียนรู้เฟิร์นสาย

ผู้รับผิดชอบ                     : นายอดิเรก แก้วขอมดี

ที่ตั้งศูนย์                          : 74/1 หมู่ที่ 2 บ้านทรายขาว ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

พิกัด (ละติจูด/ลองจิจูด) : 6.274297/101.981576

เบอร์โทรศัพท์                  : 085-6739609

3. หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง(เกษตรผสมผสาน)

ผู้รับผิดชอบ                     : นายสมศักดิ์ เชาว์ทอง

ที่ตั้งศูนย์                          : 26/4 หมู่ที่ 5 บ้านเกาะสวาด ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

พิกัด (ละติจูด/ลองจิจูด) : 6.302885 / 101.972342

เบอร์โทรศัพท์                  : 086-2967247

4. การใช้พลังงานทดแทนแก๊สชีวภาพจากมูลโค

ผู้รับผิดชอบ                     : นายประดับ เทพจันทร์

ที่ตั้งศูนย์                          : 29/2 หมู่ที่ 5 บ้านเกาะสวาด ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110

พิกัด (ละติจูด/ลองจิจูด) : 6.303088 / 101.971312

เบอร์โทรศัพท์                  : 089-5969935

5. ด้านปศุสัตว์

ผู้รับผิดชอบ                     : นายนุกูล เลขานุกิจ

ที่ตั้งศูนย์                          : 67/3 หมู่ที่ 5 บ้านเกาะสวาด ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

พิกัด (ละติจูด/ลองจิจูด) : 6.300059 / 101.980077

เบอร์โทรศัพท์                  :                –

6. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติฯ

ผู้รับผิดชอบ                     : นางน้ำฝน นินำ

ที่ตั้งศูนย์                          : 82/1 หมู่ที่ 3 บ้านเจาะลีมัด ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

พิกัด (ละติจูด/ลองจิจูด) : 6.313459 / 101.959272

เบอร์โทรศัพท์                  : 087-2931259

7. เศรษฐกิจพอเพียง(เกษตรผสมผสาน)

ผู้รับผิดชอบ                     : นายหิน เพ็ชรรัตน์

ที่ตั้งศูนย์                          : 85 หมู่ที่ 2 บ้านทรายขาว ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิาส

พิกัด (ละติจูด/ลองจิจูด) : 6.282331 / 101.974624

เบอร์โทรศัพท์                  : 089-7500666

8. เศรษฐกิจพอเพียง(เกษตรผสมผสาน)

ผู้รับผิดชอบ                     : นายหนอม พรมภักดี

ที่ตั้งศูนย์                          : 23/3 หมู่ที่ 2 บ้านทรายขาว ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

พิกัด (ละติจูด/ลองจิจูด) : 6.276135 / 101.968667

เบอร์โทรศัพท์                  :           –

9. ด้านการแพทย์แผนไทย

ผู้รับผิดชอบ                     : นายบุญธรรม ชำนาญคง

ที่ตั้งศูนย์                          : 71/1 หมู่ที่ 2 บ้านทรายขาว ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส  96110

พิกัด (ละติจูด/ลองจิจูด) : 6.273391 / 101.981923

เบอร์โทรศัพท์                  : 0801362985

10. กระจูดรายา

ผู้รับผิดชอบ                     : นางกุแวราย๊ะ กูโน

ที่ตั้งศูนย์                          : 110/1 หมู่ที่ 7 บ้านพรุกาบแดง ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110

พิกัด (ละติจูด/ลองจิจูด) : 6.323440 / 101.941471

เบอร์โทรศัพท์                  : 0892988567

11. ด้านหัตถกรรม

ผู้รับผิดชอบ                     : นางแอ๋ว สุขไสย

ที่ตั้งศูนย์                          : 23/2 หมู่ที่ 2 บ้านทรายขาว ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110

พิกัด (ละติจูด/ลองจิจูด) : 6.276791 / 101.977503

เบอร์โทรศัพท์                  : 0848596929

12. ด้านการแพทย์แผนไทย (นวดแผนโบราณ)

ผู้รับผิดชอบ                     : นายมูฮำหมัด อาแวหะมะ

ที่ตั้งศูนย์                          : 120/1 หมู่ที่ 10 บ้านบึงฉลาม ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110

พิกัด (ละติจูด/ลองจิจูด) : 6.319311 / 101.973993

เบอร์โทรศัพท์                  : 0936201512

13. พรมเช็ดเท้าจากใยมะพร้าว

ผู้รับผิดชอบ                     : นางยาวีย๊ะ บินดอเล๊าะ

ที่ตั้งศูนย์                          : 120/1 หมู่ที่ 10 บ้านบึงฉลาม ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110

พิกัด (ละติจูด/ลองจิจูด) : 6.319311 / 101.973993

เบอร์โทรศัพท์                  : 0936201512

14. ด้านการแพทย์แผนไทย (นวดแผนโบราณ)

ผู้รับผิดชอบ                     : นายวิวัฒน์ จินดาเพ็ชร

ที่ตั้งศูนย์                          : 69/3 หมู่ที่ 4 บ้านคลองไหล ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110

พิกัด (ละติจูด/ลองจิจูด) : 6.280096 / 101.980716

เบอร์โทรศัพท์                  : 0899745521