ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่

ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ กศน.ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

 

บทบาทหน้าที่ของ ศูนย์เรียนรู้ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลเป็นศูนย์กลางการจัดการเรียนรู้ รวบรวม ขยายผล เชื่อมโยง สร้างเครือข่ายและเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ และการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทตามแนวพระราชดำริและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้เกิดการพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่องมีความเข้มแข็งและยั่งยืน โดยบูรณาการการทำงานและประสานความร่วมมือกับภาคี

กศน.ตำบลไพรวันได้ประสานกับเครือข่ายและได้ขอความร่วมมือ เพื่อที่จัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในตำบลไพรวัน ซึ่งได้คัดเลือกนายหนอม  พรมภักดี ตั้งอยู่ที่ 23/3  ม.2 บ้านทรายขาว  ต.ไพรวัน  อ.ตากใบ  จ. นราธิวาส  เป็นศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงของพื้นที่ตำบลไพรวัน  เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ภายในตำบลไพรวัน

 

ประวัติภูมิปัญญาท้องถิ่น

 เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง

          ชื่อ-สกุล         นายหนอม  พรมภักดี

          ที่อยู่                23/3  ม.2  ต.ไพรวัน  อ.ตากใบ  จ.นราธิวาส  96110

          การศึกษา       ป.4

แนวคิดที่จัดตั้ง (เริ่มดำเนินการ)

  • ทำเกษตรผสมผสาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.เลี้ยงจิ้งหรีดในปล้องบ่อ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  ปลูกกล้วย สับปะรด

 

 

 

 

 

 

 

 

3. เลี้ยงปลา

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ปลูกแก้วมังกร ทำนา

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานที่ตั้งของศูนย์เรียนรู้ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

ศูนย์เรียนรู้ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตำบลไพรวัน ภารกิจ ดังต่อไปนี้

  1. เป็นศูนย์กลางในการจัดการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่
  2. เป็นแหล่งเผยแพร่องค์ความรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่
  3. เป็นแหล่งขยายผลการดำเนินงานและสร้างเครือข่ายในชุมชนประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ / สร้างการรับรู้เกี่ยวกับเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย และการเลือกตั้ง

 

กิจกรรมที่1 จัดบอร์ดเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจใน กศน.ตำบล

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมที่2 เกษตรผสมผสานบริเวณ กศน.ตำบลไพรวัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมที่3 จัดอบรมให้ความรู้/สาธิต

โดยที่ กศน.ตำบลไพรวัน ได้นำนักศึกษาและประชาชนในพื้นที่ตำบลไพรวัน ที่มีความสนใจ เข้าร่วมอบรมที่กศน.อำเภอได้จัดทำโครงการ

  1. โครงการยึดหลักเกษตรอินทรีย์ ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและแนวทางเกษตรอินทรีย์ การผลิตพืชอินทรีย์และการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ และมีทักษะในการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  ซึ่งจัด ณ สถาบันปอเนาะนอัลมูฮัมมาดีวิทยา หมู่ที่ ๑ ต.บางขุนทอง อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. โครงการยึดหลักเกษตรอินทรีย์ ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและแนวทางเกษตรอินทรีย์ การผลิตพืชอินทรีย์และการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ และมีทักษะในการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ซึ่งจัด ณ สถาบันปอเนาะนูริลฟาลาฮ ซีโปล์ หมู่ที่ ๔ ต.โฆษิต อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและแนวทางเกษตรอินทรีย์ การผลิตพืชอินทรีย์และการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ และมีทักษะในการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ซึ่งจัด ณ ณ อาคารเอนกประสงค์บ้านซีโปร์  หมู่ที่ 4  ต.โฆษิต  อ.ตากใบ  จ.นราธิวาส