ศูนย์ดิจิทัล

   ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เป็นศูนย์การเรียนรู้และต่อยอดเทคโนโลยีด้านดิจิทัลให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนในชุมชนทั่วประเทศให้สามารถค้นหาข้อมูล เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นการลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลให้คนไทยทุกคนได้ใช้บริการอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน โดยศูนย์ดิจิทัลชุมชนจะเป็นจุดเริ่มต้นในการเพิ่มขีดความสามารถของประชาชน และการสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลจนสามารถนำสินค้าในชุมชนไปต่อยอด

หลักของการดำเนินงานเทเลเซ็นเตอร์ ภายใต้ชื่อ “ศูนย์ดิจิทัลชุมชน” บนแนวคิดการทำงานเชิงบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐในระดับชุมชน โดยใช้ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เป็นสื่อกลางระหว่างประชาชนกับรัฐ ใช้เป็นช่องทางการรับบริการอิเล็กทรอนิกส์ ส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านสื่อต่าง ๆ โดยบทบาทสำคัญของศูนย์ดิจิทัลชุมชนจึงได้แก่ ให้บริการและแนะนำการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการดำรงชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพ มีการทำงานเชิงรุกด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งของประชาชน ด้วยการเพิ่มรายได้ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น การขายสินค้าออนไลน์ โดยสนับสนุนให้ศูนย์ดิจิทัลชุมชนมีการดำเนินงานในรูปแบบธุรกิจเพื่อสังคม (Social Business)

บทบาทหน้าที่ของ ศูนย์ดิจิทัลชุมชน

ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เป็นศูนย์รูปแบบใหม่ที่ให้บริการด้านดิจิทัล และข้อมูลข่าวสารเชิงเศรษฐกิจและสังคมแก่ชุมชน วิสาหกิจชุมชนรวมทั้งเป็นช่องทางการสื่อสารระหว่างรัฐและชุมชน ตลอดจนเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลข่าวสาร ชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชนและการบริหารประเทศ และได้มีการจัดกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง เช่น ความรู้ความเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) การเปิดร้านค้าออนไลน์ การปรับปรุงสินค้า/บริการ การสื่อสารการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อดิจิทัล เป็นต้น ควบคู่กับการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่เอื้อต่อการเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลาบนอุปกรณ์เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เท่าทันดิจิทัล และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิต เป็นรากฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืน

  1. มุมศูนย์ดิจิทัลตำบลไพรวัน กศน.ตำบลไพรวันจัดมุมดิจิทัลชุมชน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาและประชาชนในพื้นที่ใช้ในการสืบค้นข้อมูลต่างๆ โดยมีการอุปกรณ์ในสืบค้น เช่น คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ โน๊ตบุ๊ค ipad และที่สำคัญมีบริการ Wifi และ Internet

     

กิจกรรมที่จัดในศูนย์ดิจิทัลชุมชน

  1. กศน.ตำบลไพรวัน ได้ร่วมกับ กศน.อำเภอตากใบจัดโครงการอบรม

2.1 โครงการอบรมให้ความรู้หลักสูตร Digital Literacy

2.2 โครงการอบรมให้ความรู้หลักสูตร การค้าขายออนไลน์ (E-Commerce)

เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้และสามารถนำความรู้มาปรับใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ และสมัครการใช้app ต่างๆ Facebook การสมัคร E-mail และการสมัครเพจ

  1. ครูจัดการเรียนการสอนและการทำงาน ใช้สื่อ อิเลคทรอนิกส์ สื่อจากยูทูป โดยให้นักศึกษาได้ศึกษาผ่านระบบInternet และให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูลในการทำรายงาน

 

 

  1. ครูจัดการเรียนการสอนผ่านระบบInternet และให้นักศึกษาสืบค้น/ค้นคว้าข้อมูลในการทำรายงานโดยใช้อินเตอร์เน็ต

  1. OOCC กศน.ตำบลไพรวัน คือผลิตภัณฑ์จากกระจูด (ที่ใส่แก้วเยติ)