ศูนย์การศึกษาตลอดชีวิตชุมชน

ศูนย์การศึกษาตลอดชีวิตชุมชน

กศน.ตำบลไพรวัน

สภาพทางกายภาพของชุมชน ตำบลไพรวัน

          ชื่อ  :  กศน.ตำบลไพรวัน

         สังกัด : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอตากใบ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนราธิวาส สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูลสถานที่ตั้งและลักษณะพื้นที่ตั้ง  กศน.ตำบลไพรวัน

ที่ตั้ง : กศน.ตำบลไพรวัน ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 2  บ้านทรายขาว ตำบลไพรวัน  อำเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส

ลักษณะพื้นที่ตั้ง : เป็นอาคารเอกเทศ อาคารปูน ชั้นเดียว ติดกับโรงเรียนบ้านทรายขาวและป้อมชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน(ชรบ.)

         แผนที่แสดง : ที่ตั้ง กศน.ตำบลไพรวัน

 

 อาคาร กศน.ตำบลไพรวัน

 

ขนาดพื้นที่ ที่ตั้ง อาณาเขตติดต่อ

ตำบลไพรวัน มีเนื้อที่ทั้งหมด ประมาณ 44,306.25 ไร่  หรือ 70.89 ตารางกิโลเมตร

ทิศเหนือ                   ติดต่อกับอ่าวไทย

ทิศใต้                       ติดต่อกับเขตตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส

ทิศตะวันออก           ติดต่อกับเขตตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

ทิศตะวันตก             ติดต่อกับเขตตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

สิ่งอำนวยความสะดวก

          อาคารสำนักงานและอาคารเรียน

– กศน.ตำบล                        1        แห่ง

                   ครุภัณฑ์และเทคโนโลยี

– คอมพิวเตอร์                       1        เครื่อง

ปรัชญา

มุ่งสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ พัฒนาสู่คุณภาพ บนพื้นฐานคุณธรรมจริยธรรม

วิสัยทัศน์

กศน.ตำบลไพรวัน จัดกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ คู่คุณภาพ ทั่วถึงเป็นธรรมและพัฒนาที่ยั่งยืน

พันธกิจ

๑. จัดและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่ประชาชนที่อยู่นอกระบบโรงเรียนในรูปการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในด้านการศึกษาพื้นฐาน การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต และการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

๒. จัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อเติมปัญญาให้สังคม

๓. ส่งเสริมการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานอกระบบ

          ๔. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามแนวการปฏิรูประบบราชการและการปฏิรูปการศึกษา

อัตลักษณ์

ความรู้ คู่คุณธรรม

เอกลักษณ์

พัฒนาความรู้ เชิดชูคุณธรรม

 

ตำบลไพรวัน ประกอบด้วย จำนวน 10 หมู่บ้าน  จำนวนประชากรตามเพศ

                  

หมู่ที่

ชื่อบ้าน จำนวนประชากร

ครัวเรือน

ชาย

หญิง

รวม

1

บ้านจาเราะ 214 246 460

94

2

บ้านทรายขาว 350 357 707

201

3

บ้านตอหลัง 358 336 694

224

4

บ้านคลองไหล 256 250 506

125

5

บ้านเกาะสวาด 301 331 632

225

6

บ้านกูบู 1,026 1,083 2,109

371

7

บ้านโคกยามู 746 799 1,545

360

8

บ้านสะปอม 255 268 523

126

9

บ้านบาเดาะมาตี 353 357 710

130

10

บ้านบึงฉลาม 659 681

1,340

208

รวม         4,518 4,708 9,226

2,064