มัธยมศึกษาตอนปลาย

ผู้รับผิดชอบ

นางสาวเจ๊ะรอฮานี สะมะแอ
นางสาวชนิดาภา บกชูไชยภัทร
นางสาวมารีย๊ะ หะยีมะดีเยาะ
  1. นางสาวเจ๊ะรอฮานี สะมะแอ (ครูนิง) รับผิดชอบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รหัส 306 ไพรวัน 31
  2. นางสาวชนิดาภา บกชูไชยภัทร (ครูจ๋า) รับผิดชอบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รหัส 326 ไพรวัน 23 และ 3262 ไพรวัน 34
  3. นางสาวมารีย๊ะ หะยีมะดีเยาะ (ครูยะห์) ครูอาสาฯปอเนาะ รับผิดชอบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รหัส 210 ไพรวัน 23

________________________________________________________________________________

รหัส 306 ไพรวัน 31  ครูเจ๊ะรอฮานี สะมะแอ

วันพบกลุ่ม                 :  ทุกวันศุกร์

จัดการเรียนการสอน :  09:00-12:00 น.

เรียนรู้ด้วยตนเอง      :  13:00-16:00 น.

จำนวนนักศึกษาเก่า :  13 คน

จำนวนนักศึกษาใหม่ : 27 คน

รวมนักศึกษาในกลุ่ม :  40 คน

สถานที่พบกลุ่ม         :  กศน.ตำบลไพรวัน

แผนการจัดการเรียนรู้ ดาวน์โหลดได้ที่นี่ >> แผนการจัดการเรียนรู้ครูนิง <<

 

รหัส 326 ไพรวัน 23 ครูชนิดาภา บกชูไชยภัทร

วันพบกลุ่ม                 :  ทุกวันพฤหัสบดี

จัดการเรียนการสอน :  09:00-12:00 น.

เรียนรู้ด้วยตนเอง      :  13:00-16:00 น.

จำนวนนักศึกษาเก่า :  33 คน

จำนวนนักศึกษาใหม่ : 7 คน

รวมนักศึกษาในกลุ่ม :  40 คน

สถานที่พบกลุ่ม         :  กศน.ตำบลไพรวัน

 

รหัส 3262 ไพรวัน 34 ครูชนิดาภา บกชูไชยภัทร

วันพบกลุ่ม                 :  ทุกวันศุกร์

จัดการเรียนการสอน :  09:00-12:00 น.

เรียนรู้ด้วยตนเอง      :  13:00-16:00 น.

จำนวนนักศึกษาเก่า :  11 คน

จำนวนนักศึกษาใหม่ :  –

รวมนักศึกษาในกลุ่ม :  11 คน

สถานที่พบกลุ่ม         :  กศน.ตำบลไพรวัน

แผนการจัดการเรียนรู้ ดาวน์โหลดได้ที่นี่ >>แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้ไม่รู้หนังสือ <<

 

รหัส 210 ไพรวัน 23 ครูมารีย๊ะ หะยีมะดีเยาะ

วันพบกลุ่ม                 :  ทุกวันศุกร์

จัดการเรียนการสอน :  09:00-12:00 น.

เรียนรู้ด้วยตนเอง      :  13:00-16:00 น.

จำนวนนักศึกษาเก่า :  22 คน

จำนวนนักศึกษาใหม่ :  18 คน

รวมนักศึกษาในกลุ่ม :  40 คน

สถานที่พบกลุ่ม         :  กศน.ตำบลไพรวัน

ตารางการพบกลุ่ม ดาวน์โหลดได้ที่นี่ >> ตารางการพบกลุ่มครูยะห์