มัธยมศึกษาตอนต้น

ผู้รับผิดชอบ

นางสาวฟายีราวานี ยูโซะ
นางยารีฮา ยิหมิ
  1. นางสาวฟายีราวานี ยูโซะ (ครูนิ) รับผิดชอบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รหัส ขรก 022
  2. นางยารีฮา ยิหมิ (ครูยา) รับผิดชอบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รหัส 221 ไพรวัน 21

________________________________________________________________________________

รหัส 022 ขรก 022 ครูฟายีราวานี ยูโซะ

วันพบกลุ่ม                 :  ทุกวันอังคาร

จัดการเรียนการสอน :  09:00-12:00 น.

เรียนรู้ด้วยตนเอง      :  13:00-16:00 น.

จำนวนนักศึกษาเก่า :  22 คน

จำนวนนักศึกษาใหม่ : 18 คน

รวมนักศึกษาในกลุ่ม :  40 คน

สถานที่พบกลุ่ม         :  กศน.ตำบลไพรวัน

 

รหัส 221 ไพรวัน 21 ครูยารีฮา ยิหมิ

วันพบกลุ่ม                 :  ทุกวันพุธ

จัดการเรียนการสอน :  09:00-12:00 น.

เรียนรู้ด้วยตนเอง      :  13:00-16:00 น.

จำนวนนักศึกษาเก่า :  29 คน

จำนวนนักศึกษาใหม่ : 11 คน

รวมนักศึกษาในกลุ่ม :  40 คน

สถานที่พบกลุ่ม         :  กศน.ตำบลไพรวัน

แผนการสอน สามารถดาวน์โหลดได้จากไฟล์ด้านล่างนี้

>> 4.แผนการสอน  <<