ประวัติ กศน.ตำบลไพรวัน

ประวัติความเป็นมา กศน.ตำบลไพรวัน

          ตำบลไพรวันเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอตากใบ อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอตากใบ ประมาณ 17 กม. และห่างจากจังหวัดนราธิวาสประมาณ 21 กิโลเมตร

กศน.ตำบลไพรวัน เดิมตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 บ้านกูบู จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์  2544   สังกัด ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอตากใบ  เนื่องจากสถานที่ตั้งค่อนข้างอยู่ลึกชุมชน เดินทางเข้าออกลำบาก  ต่อมาปี 2546  จึงได้ย้ายสถานที่พบกลุ่มชั่วคราว มาอยู่ที่อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 9 บ้านบาเดาะมาตี จนกว่าจะมีการจัดหาสถานที่สำหรับใช้พบกลุ่มแห่งใหม่ที่เหมาะสมต่อไป จนมาถึงปี 2559 กศน.ตำบลไพรวัน ได้ย้ายสถานที่ตั้ง อยู่ที่ หมู่ที่ 2 บ้านทรายขาว ตำบลไพรวัน  อำเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส จนมาถึงปัจจุบันนี้  เป็นอาคารที่ได้รับการอนุเคราะห์จากโดยนายยูร  ยืนชนม์ อดีตผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านทรายขาว เพื่อเป็นที่ตั้ง กศน.ตำบลไพรวัน อย่างถาวร

ปัจจุบัน กศน.ตำบลไพรวัน  มีบทบาทหน้าที่ในการจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.2551  เพื่อจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายตามความต้องการของผู้เรียน เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันสำหรับผู้สนใจและประชาชนในชุมชน โดยจัดการเรียนการระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การศึกษาต่อเนื่อง การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน  และการศึกษาตามอัธยาศัย

1.4 ข้อมูลสถานที่ตั้งและลักษณะพื้นที่ตั้ง  กศน.ตำบลไพรวัน

ที่ตั้ง กศน.ตำบลไพรวัน ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 2  บ้านทรายขาว ตำบลไพรวัน  อำเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส

ลักษณะพื้นที่ตั้ง เป็นอาคารเอกเทศ อาคารปูน ชั้นเดียว ติดกับโรงเรียนบ้านทรายขาวและป้อมชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)

         แผนที่แสดง : ที่ตั้ง กศน.ตำบลไพรวัน

 

 อาคาร กศน.ตำบลไพรวัน

1.5 ขนาดพื้นที่ ที่ตั้ง อาณาเขตติดต่อ

ตำบลไพรวัน มีเนื้อที่ทั้งหมด ประมาณ 44,306.25 ไร่  หรือ 70.89 ตารางกิโลเมตร

ทิศเหนือ                     ติดต่อกับอ่าวไทย

ทิศใต้                          ติดต่อกับเขตตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส

ทิศตะวันออก              ติดต่อกับเขตตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

ทิศตะวันตก                 ติดต่อกับเขตตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

ลักษณะภูมิประเทศ

ภูมิประเทศมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม  ริมฝั่งทะเล  พื้นที่ราบลูกคลื่น ตลอดแนวทางด้านทิศเหนือและมีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ ได้แก่ แม่น้ำบางนราไหลผ่านทางด้านทิศใต้ คลองชลประทานน้ำแบ่งไหลผ่านจากทิศใต้ลงสู่อ่าวไทยทางทิศเหนือ และแม่น้ำตากใบไหลจากทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออก

สภาพทางสังคม – ประชากร

          สภาพทางสังคม

ประชากรส่วนใหญ่เป็นผู้อยู่อาศัยมาตั้งแต่เดิม ส่วนมากเป็นเครือญาติกัน มีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน อยู่แบบพี่แบบน้อง หลากหลายวัฒนธรรมทั้งศาสนาอิสลามและศาสนาพุทธ รวมทั้งประกอบอาชีพเหมือนๆกัน มีปัญหาและความต้องการคล้ายคลึงกัน

          ศาสนา

ประชากรส่วนใหญ่ของตำบลไพรวันนับถือศาสนาอิสลามประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์ ศาสนาพุทธประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์

โครงสร้างฐานอาชีพของชุมชน

ประชากรประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ ได้แก่ ทำนา ทำสวนยางพารา ทำสวนผลไม้ ทำสวนมะพร้าว เลี้ยงสัตว์ และอาชีพอื่นๆ เช่น ทำประมงเล็ก ปักจักร ทำผ้าบาติกทำผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก เป็นต้น

 

ทำเนียบกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลไพรวัน

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง

1

จาเราะ นายเจ๊ะดาโอ๊ะ อีซอ

ผู้ใหญ่บ้าน

2

ทรายขาว นายประทวน อินน้อย

ผู้ใหญ่บ้าน

3

ตอหลัง นายปรีชา ยอดรักษ์

ผู้ใหญ่บ้าน

4

คลองไหล นายสมพร ฮ่องชุ่น

ผู้ใหญ่บ้าน

5

เกาะสวาด นายนุกูล เกื้อกูล

ผู้ใหญ่บ้าน

6

กูบู นายมูฮำมัด รอหิง

กำนัน

7

โคกยามู

นายกูเซ็ง ลอเซ็ง

ผู้ใหญ่บ้าน

8

สะปอม นายมะยูโซ๊ะ มามะ

ผู้ใหญ่บ้าน

9 บาเดาะมาตี นายอับดุลรอมัน มะหลง

ผู้ใหญ่บ้าน

10 บึงฉลาม นายมะยูโซ๊ะ บินอูเซ็ง

ผู้ใหญ่บ้าน