1ปอเนาะ 1 โครงการพัฒนา

โครงการจัดการศึกษาตลอกชีวิตในสถาบันศึกษาปอเนาะ

 กิจกรรม ๑ ปอเนาะ ๑ โครงการพัฒนา

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอศรีสาคร

***************************************************

๑. ชื่อโครงการ การพัฒนาสภาพแวดล้อมและปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ของสถาบันศึกษาปอเนาะให้เอื้อต่อการเรียนรู้

๒. สอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนเพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ

          1.ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง

                    ข้อ 1.4 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างเสริมโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษา การพัฒนาทักษะ การสร้างอาชีพ และการใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และพื้นที่ชายแดนอื่น       ๆ

3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ข้อ 3.2 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีความพร้อมในการให้บริการกิจกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ เป็นแหล่งสารสนเทศสาธารณะที่ง่ายต่อการเข้าถึง มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เป็นคาเฟ่พื้นที่การเรียนรู้ สำหรับคนทุกช่างวัย มีสิ่งอำนวยความสะดวก มีบรรยากาศสวยงาม มีชีวิต ที่ดึงดูดความสนใจ และมีความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้บริการ

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

                   มาตรฐานการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียนการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประเด็นที่ 1.3 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้อื่น

ประเด็นที่ 1.4 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสามารถในการสร้างสรรค์งาน ชิ้นงาน หรือนวัตกรรม

มาตรฐานที่ 3 คุณภาพบริหารจัดการของสถานศึกษา

ประเด็นที่ 3.7 การส่งเสริม สนับสนุนภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

ประเด็นที่ 3.8 การส่งเสริม สนับสนุนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

๓.หลักการและเหตุผล

          ในปัจจุบันนับได้ว่าเป็นโลกของข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีไร้พรมแดน ดังนั้นการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายในสังคม นับว่าเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญเป็นอย่างยิ่ง อันนำไปสู่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศชาติทำให้สังคมเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเฉพาะในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งมีการเรียนการสอนแบบสถาบันศึกษาปอเนาะมาเป็นเวลาอันยาวนานและได้รับการยอมรับของคนในชุมชน ปัจจุบันสถาบันศึกษาปอเนาะได้มีการจดทะเบียนเป็นสถาบันศึกษาปอเนาะโดยกำเนิดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาด้านศาสนาควบคู่กับวิชาสามัญภายใต้หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสำหรับสถาบันศึกษาปอเนาะ ดังนั้นสถาบันศึกษาปอเนาะเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ให้มีคุณภาพมีคุณธรรมและจริยธรรมอีกสถาบันหนึ่งที่มีความสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ

สถาบันศึกษาปอเนาะในอำเภอศรีสาครมีสภาพแวดล้อมภายในสถาบันศึกษาปอเนาะไม่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ในสถาบันศึกษาปอเนาะในอำเภอศรีสาคร ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักศึกษาและต้องการปรับปรุงอีกมาก  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอศรีสาคร เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมและจัดแหล่งเรียนรู้ภายในสถาบันศึกษาปอเนาะ ให้มีความเหมาะสม น่าอยู่ น่าเรียน เพื่อให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และให้ผู้เรียนมีความตระหนักในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์สภาพแวดล้อม  รักษาแหล่งเรียนรู้ภายในสถาบันศึกษาปอเนาะให้มีความพร้อมและเอื้อต่อการเรียนรู้

.วัตถุประสงค์

๔.๑ เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้สามารถจัดการศึกษาและจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

๔.๒ เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมบริเวณสถาบันศึกษาปอเนาะ

.เป้าหมาย

เชิงปริมาณ     

–  สถาบันศึกษาปอเนาะอีคอบี หมู่ที่ 3 ตำบลตะมะยูง จำนวน  1  แห่ง

–  นักศึกษาสถาบันศึกษาปอเนาะอีคอบี จำนวน 50  คน

เชิงคุณภาพ

– สถาบันศึกษาปอเนาะอีคอบีมีแหล่งเรียนรู้ให้สามารถจัดการศึกษาและจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและพัฒนาสิ่งแวดล้อมบริเวณสถาบันศึกษาปอเนาะ

๖.วิธีดำเนินการ

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย(คน/แห่ง) พื้นที่ดำเนินการ ระยะเวลา งบประมาณ
๑.สำรวจกลุ่มเป้าหมาย เพื่อทราบจำนวนและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย บุคลากร/เจ้าหน้าที กศน. อ.ศรีสาคร    ๔  คน สถาบันศึกษาปอเนาะอีคอบี ๒๖

กุมภาพันธ์๒๕๖3

 
๒.วางแผนการดำเนินงาน/ประสาน

เครือข่าย

เพื่อเตรียมความพร้อมและประสานงานเครือข่ายการ

ดำเนินงาน

บุคลากร/เจ้าหน้าที กศน. อ.ศรีสาคร ๔  คน กศน.อ.ศรีสาคร ๒๗

กุมภาพันธ์๒๕๖3

 
๓.เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพื่อดำเนินการตามแผนงานที่กำหนด คณะครูอาสาฯปอเนาะ ๔ คน กศน.อ.ศรีสาคร

มีนาคม๒๕๖3

 
กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย(คน/แห่ง) พื้นที่ดำเนินการ ระยะเวลา งบประมาณ
๔.ดำเนินการตามโครงการ

พัฒนาสภาพแวดล้อมและปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ของสถาบันศึกษาปอเนาะให้เอื้อต่อการเรียนรู้

๑. เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้สามารถจัดการศึกษาและจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

๒. เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมบริเวณสถาบันศึกษาปอเนาะ

สถาบันศึกษาปอเนาะในอำเภอศรีสาคร  ๑ แห่ง

50 คน

สถาบันศึกษาปอเนาะอีคอบี 19 – 20

มีนาคม๒๕๖3

10,800

 

 

 

 

 

 

 

 

๕.นิเทศติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อติดตามผลของโครงการ สถาบันศึกษาปอเนาะอีคอบี ๑ แห่ง สถาบันศึกษาปอเนาะอีคอบี 20

มีนาคม๒๕๖3

 
๖.สรุปผลและรายงานผล เพื่อปรับปรุงแก้ไขและรายงานผลการดำเนินงานแก่ต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครูอาสาประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ ๓  เล่ม สถาบันศึกษาปอเนาะอีคอบี 24 – 25

มีนาคม๒๕๖3

 

 

.วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ

แผนงาน : บูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ งบรายจ่ายอื่น รหัสงบประมาณ 2000204019700002 กิจกรรม ๑ ปอเนาะ              ๑ โครงการพัฒนา ภายในวงเงินจำนวน 10,800 บาท (หนึ่งหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

๗.๑ ค่าวัสดุ

๗.๑.๑ค่าวัสดุในการดำเนินโครงการ                                    %