โครงสร้างและแหล่งเรียนรู้

แหล่งเรียนรู้ชุมชนหมูที่ 1 บ้านกะดี
มัสยิดดารุลอามานี แหล่งเรียนรู้ด้านศาสนา

โรงเรียนสว่างวัฒนา แหล่งเรียนรู้ด้านการศึกษา

โรงเรียนตาดีกานูรุลอามานี แหล่งเรียนรู้ ด้านการศึกษาศาสนา

แหล่งเรียนรู้กศน.ตำบลเชิงคีรี หมู่ 2

แหล่งเรียนรู้ชุมชนหมู่ที่ 3 บ้านลาเวง

แหล่งเรียนรู้ชุมชนหมูที่ 4 บ้านดาฮง