แผนการจัดการเรียนรู้

ปฏิทินการพบกลุ่ม ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุ่ม สถาบันศึกษาปอเนาะนูรูลอิห์ซาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ครั้งที่ วัน/เดือน/ปี วิชา จำนวนนักศึกษาลงทะเบียน สถานที่ หมายเหตุ
1 1 กรกฎาคม 2563 ปฐมนิเทศ – ป.นูรูลอิห์ซาน
2 ๓ กรกฎาคม 2563 คณิตศาสตร์

๒4คน ป.นูรูลอิห์ซาน 5 หน่วยกิต
เวลาพบกลุ่ม
24 ชั่วโมง
3 10 กรกฎาคม 2563 คณิตศาสตร์ ป.นูรูลอิห์ซาน
4 17 กรกฎาคม 2563 คณิตศาสตร์ ป.นูรูลอิห์ซาน
5 20 กรกฎาคม 2563 คณิตศาสตร์ ป.นูรูลอิห์ซาน
6 23 กรกฎาคม 2563 ทักษะการขยายอาชีพ
๒4คน
ป.นูรูลอิห์ซาน ๔ หน่วยกิต
เวลาพบกลุ่ม
18 ชั่วโมง
7 24 กรกฎาคม 2563 ทักษะการขยายอาชีพ ป.นูรูลอิห์ซาน
8 ๓๑ กรกฏาคม 2563 ทักษะการขยายอาชีพ ป.นูรูลอิห์ซาน
9 7 สิงหาคม 2563 สุขศึกษา ป.นูรูลอิห์ซาน 2 หน่วยกิต
เวลาพบกลุ่ม
12ชั่วโมง
10 14 สิงหาคม 2563 สุขศึกษา ป.นูรูลอิห์ซาน
11 21 สิงหาคม 2563 สังคมศึกษา ๒4คน ป.นูรูลอิห์ซาน เวลาพบกลุ่ม
12 ชั่วโมง
๓ หน่วยกิต
12 28 สิงหาคม 2563 สังคมศึกษา ป.นูรูลอิห์ซาน
13 4 กันยายน 2563 สังคมศึกษา ป.นูรูลอิห์ซาน
14 11 กันยายน 2563 การใช้พลังงานไฟฟ้าฯ 3 ๒4คน ป.นูรูลอิห์ซาน 3 หน่วยกิต
เวลาพบกลุ่ม
18 ชั่วโมง
15 18 กันยายน 2563 การใช้พลังงานไฟฟ้าฯ 3 ป.นูรูลอิห์ซาน
16 25 กันยายน 2563 การใช้พลังงานไฟฟ้าฯ 3 ป.นูรูลอิห์ซาน
17 2 ตุลาคม 2563 กัญชง-กัญชา
๒4คน ป.นูรูลอิห์ซาน 3 หน่วยกิต
เวลาพบกลุ่ม
18 ชั่วโมง
18 9 ตุลาคม 2563 กัญชง-กัญชา ป.นูรูลอิห์ซาน
19 16 ตุลาคม 2563 กัญชง-กัญชา ป.นูรูลอิห์ซาน
20 19 ตุลาคม 2563 ปัจฉิมนิเทศ – ป.นูรูลอิห์ซาน –
หน่วยกิจทั้งหมด 20 หน่วยกิจ
เวลา การพบกลุ่ม 10๒ ชั่วโมง
เวลาการเรียนรู้ด้วยตนเอง 69๘ ชั่วโมง
รวมเวลาการจัดการเรียนรู้ทั้งสิ้น 800 ชั่วโมง

ลงชื่อ…………………………………..…ครูประจำกลุ่ม
(นางสาวอาวิลซัน สาอิ)