ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ปฏิทินการพบกลุ่ม ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่ม สถาบันศึกษาปอเนาะนูรูลอิห์ซาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ครั้งที่ วัน/เดือน/ปี วิชา จำนวนนักศึกษาลงทะเบียน สถานที่ หมายเหตุ
1 1 กรกฎาคม 2563 ปฐมนิเทศ – ป.นูรูลอิห์ซาน –
2 2 กรกฎาคม 2563 ภาษาไทย

3๔ คน ป.นูรูลอิห์ซาน ๔ หน่วยกิต
เวลาพบกลุ่ม 30 ชั่วโมง
3 9 กรกฎาคม 2563 ภาษาไทย ป.นูรูลอิห์ซาน
4 14 กรกฎาคม 2563 ภาษาไทย ป.นูรูลอิห์ซาน
5 16 กรกฎาคม 2563 ภาษาไทย ป.นูรูลอิห์ซาน
6 21 กรกฎาคม 2563 ภาษาไทย ป.นูรูลอิห์ซาน
7 3 สิงหาคม 2563 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

3๔ คน ป.นูรูลอิห์ซาน 4 หน่วยกิต
เวลาพบกลุ่ม 30 ชั่วโมง
8 4 สิงหาคม 2563 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ป.นูรูลอิห์ซาน
9 11 สิงหาคม 2563 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ป.นูรูลอิห์ซาน
10 18 สิงหาคม 2563 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ป.นูรูลอิห์ซาน
11 25 สิงหาคม 2563 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ป.นูรูลอิห์ซาน
12 1 กันยายน 2563 สังคมศึกษา
3๔ คน

3๔ คน ป.นูรูลอิห์ซาน ๓ หน่วยกิต
เวลาพบกลุ่ม ๒๔ ชั่วโมง

13 ๘ กันยายน 2563 สังคมศึกษา ป.นูรูลอิห์ซาน
14 ๑๐ กันยายน 2563 สังคมศึกษา ป.นูรูลอิห์ซาน
15 15 กันยายน 2563 สังคมศึกษา ป.นูรูลอิห์ซาน
16 22 กันยายน 2563 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตฯ
3๔ คน ป.นูรูลอิห์ซาน ๓ หน่วยกิต
เวลาพบกลุ่ม ๒๔ ชั่วโมง

17 29 กันยายน 2563 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตฯ ป.นูรูลอิห์ซาน
18 6 ตุลาคม 2563 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตฯ ป.นูรูลอิห์ซาน
19 12 ตุลาคม 2563 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตฯ ป.นูรูลอิห์ซาน
20 20 ตุลาคม 2563 ปัจฉิมนิเทศ – ป.นูรูลอิห์ซาน –
หน่วยกิจทั้งหมด 1๔ หน่วยกิจ
เวลา การพบกลุ่ม 108 ชั่วโมง
เวลาการเรียนรู้ด้วยตนเอง ๔๕๒ ชั่วโมง
รวมเวลาการจัดการเรียนรู้ทั้งสิ้น ๕60 ชั่วโมง

ลงชื่อ…………………………………..…ครูประจำกลุ่ม
( นางสาวอาวิลซัน สาอิ )