ระดับประถมศึกษา

ปฏิทินการพบกลุ่ม ระดับ ประถมศึกษา
กลุ่ม สถาบันศึกษาปอเนาะนูรูลอิห์ซานภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ครั้งที่ วัน/เดือน/ปี วิชา จำนวนนักศึกษาลงทะเบียน สถานที่ หมายเหตุ
1 1 กรกฎาคม 2563 ปฐมนิเทศ – ป.นูรูลอิห์ซาน –
2 ๘ กรกฎาคม 2563 ช่องทางการประกอบอาชีพ

2 คน
ป.นูรูลอิห์ซาน 2 หน่วยกิต
เวลาพบกลุ่ม ๒๔ ชั่วโมง

3 ๑๓ กรกฎาคม 2563 ช่องทางการประกอบอาชีพ ป.นูรูลอิห์ซาน
4 ๑๕ กรกฎาคม 2563 ช่องทางการประกอบอาชีพ ป.นูรูลอิห์ซาน
5 22 กรกฎาคม 2563 ช่องทางการประกอบอาชีพ ป.นูรูลอิห์ซาน
6 29 กรกฎาคม 2563 ทักษะการเรียนรู้
2 คน

ป.นูรูลอิห์ซาน ๕ หน่วยกิต
เวลาพบกลุ่ม ๓๐ ชั่วโมง

7 5 สิงหาคม 2563 ทักษะการเรียนรู้ ป.นูรูลอิห์ซาน
8 ๖ สิงหาคม 2563 ทักษะการเรียนรู้ ป.นูรูลอิห์ซาน
9 10 สิงหาคม 2563 ทักษะการเรียนรู้ ป.นูรูลอิห์ซาน
10 19 สิงหาคม 2563 ทักษะการเรียนรู้ ป.นูรูลอิห์ซาน
11 26 สิงหาคม 2563 คณิตศาสตร์ 2 คน
ป.นูรูลอิห์ซาน ๓ หน่วยกิต
เวลาพบกลุ่ม 30 ชั่วโมง
12 27 สิงหาคม 2563 คณิตศาสตร์ ป.นูรูลอิห์ซาน
13 2 กันยายน 2563 คณิตศาสตร์ ป.นูรูลอิห์ซาน
14 9 กันยายน 2563 คณิตศาสตร์ ป.นูรูลอิห์ซาน
15 16 กันยายน 2563 คณิตศาสตร์ ป.นูรูลอิห์ซาน
16 23 กันยายน 2563 การใช้พลังงานไฟฟ้าฯ
2 คน ป.นูรูลอิห์ซาน ๒ หน่วยกิจ
เวลาพบกลุ่ม ๒๔ ชั่วโมง
17 30 กันยายน 2563 การใช้พลังงานไฟฟ้าฯ ป.นูรูลอิห์ซาน
18 7 ตุลาคม 2563 การใช้พลังงานไฟฟ้าฯ ป.นูรูลอิห์ซาน
19 14 ตุลาคม 2563 การใช้พลังงานไฟฟ้าฯ ป.นูรูลอิห์ซาน
20 21 ตุลาคม 2563 ปัจฉิมนิเทศ – ป.นูรูลอิห์ซาน –
หน่วยกิจทั้งหมด ๑๒ หน่วยกิจ
เวลา การพบกลุ่ม 108 ชั่วโมง
เวลาการเรียนรู้ด้วยตนเอง ๓72 ชั่วโมง
รวมเวลาการจัดการเรียนรู้ทั้งสิ้น 480 ชั่วโมง

ลงชื่อ…………………………………..…ครูประจำกลุ่ม
( นางสาวอาวิลซัน สาอิ )