1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Latest

  • nfe narathiwat

    ขณะนี้ อยู่ในช่วงดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ สำนักงาน กศน.จ.นราธิวาส

  • contact me

    ให้คำชี้แนะได้ที่นี่....อีเมล์ sambree07@gmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ด่วน

รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ

ข่าวด่วน สำนักงาน กศน.

กิจกรรม สนง.กศน.จังหวัดนราธิวาส

กิจกรรม สนง.กศน.จังหวัดนราธิวาสสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาสเข้าร่วมโครงการจัดเวทีประชาคมสุดยอดภูมิปัญญาไทย ระดับจังหวัด
05/03/2015
article thumbnail

 สำนักงาน กศน.จ [ ... ]


กิจกรรม สนง.กศน.จังหวัดนราธิวาสสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาสเข้าร่วม กิจกรรมโครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2558
05/03/2015
article thumbnail

 สำนักงาน กศน.จ [ ... ]


กิจกรรม สนง.กศน.จังหวัดนราธิวาสสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาสประชุมชี้แจงการจัดมหกรรมวิชาการ กศน. คืนความสุข และ การแข่งขันกีฬา กศน.คัพ 5 จังหวัดชายแดนใต้
02/03/2015
article thumbnail

 สำนักงาน กศน.จ [ ... ]


กิจกรรม สนง.กศน.จังหวัดนราธิวาสสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาสเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติในการขยายงานการจัดการศึกษานอกระบบด้วยวิธีทางไกล กับสถาบันศึกษาทางไกล ภาคเรียนที่ 2/2557
02/03/2015
article thumbnail

 สำนักงาน กศน. [ ... ]


กิจกรรม สนง.กศน.จังหวัดนราธิวาสสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาสเข้าร่วมประชุมสัมมนาประสานแผนการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ และจุดเน้นการดำเนินงาน กศน.ครั้งที่ 1/ 2558
02/03/2015
article thumbnail

 สำนักงาน กศน. [ ... ]


กิจกรรม สนง.กศน.จังหวัดนราธิวาสกศน.จังหวัดนราธิวาสเข้าร่วมโครงการ อบรมพัฒนาข้าราชการใหม่ หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” ประจำปีงบประมาณ 2558
27/02/2015
article thumbnail

 กศน.จังหวัดนร [ ... ]


กิจกรรม สนง.กศน.จังหวัดนราธิวาสสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาสประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2558
26/02/2015
article thumbnail

 สำนักงาน กศน.จ [ ... ]


กิจกรรม สนง.กศน.จังหวัดนราธิวาสสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจนักศึกษาในการสอบ N-NET
26/02/2015
article thumbnail

 สำนักงาน กศน.จ [ ... ]


นอกจากนี้ยังมีอีก

กิจกรรม กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก

Copy of ผ.4-การจัดการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกศน.อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส จัดประชุมกลุ่มสตรีหัวใจแกร่ง อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
25/12/2014
article thumbnail

กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส  [ ... ]


Copy of ผ.4-การจัดการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกศน.อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส จัดโครงการปลูกข้าว ปลูกจิตสำนึกสู่การดำรงชีวิตอย่างพอเพียง
25/12/2014
article thumbnail

กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส  [ ... ]


กิจกรรม กศน.อำเภอสุไหงปาดี

กิจกรรม กศน.อำเภอจะแนะ

กิจกรรม กศน.อำเภอเจาะไอร้อง

Copy of ผ.5-การส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชนอำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ได้รับบริจาคหนังสือน่าอ่าน จาก ชป.กร.102 วัดอุไรรัตนราม
23/12/2014
article thumbnail

ห้องสมุดประชาชนอำเภอบาเจาะ จังหวัด [ ... ]


กิจกรรม กศน.อำเภอเมือง

ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอเมืองนราธิวาส ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการจัด การศึกษา.ขั้นพื้นฐานด้วยวิธีเรียนทางไกล
03/03/2015
article thumbnail

นายณรงค์ เรือนติ๊บ ผู้อำนวยการ กศน. [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอเมืองนราธิวาส จัดโครงการค่ายเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจค่านิยม
26/02/2015
article thumbnail


นาย ณรงค์ เรือนติ๊บ ผู้อำนวยการ กศน. [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอเมืองนราธิวาส เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
24/02/2015
article thumbnail

นาย ณรงค์ เรือนติ๊บ ผู้อำนวยการ กศน. [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอเมืองนราธิวาส ตอนรับศึกษานิเทศก์ สำนักงาน กศน.จ.นราธิวาส
24/02/2015
article thumbnail

 
นาย ณรงค์ เรือนติ๊บ ผู้อำนวยการ กศ [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอเมืองนราธิวาส"จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนใส่ใจค่านิยมฯ"
24/02/2015
article thumbnail

 
นาย ณรงค์ เรือนติ๊บ ผู้อำนวยการ กศ [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอเมืองนราธิวาส ตรวจเรียบร้อยสนามสอบ N - NET
24/02/2015
article thumbnail

 
นาย ณรงค์ เรือนติ๊บ ผู้อำนวยการ กศ [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.เมืองนราธิวาส "เปิดกลุ่มอาชีพตัดเสื้อสตรี "
24/02/2015
article thumbnail

 
นาย ณรงค์ เรือนติ๊บ ผู้อำนวยการ กศ [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.เมืองนราธิวาส"จัดโครงการค่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต"
20/02/2015
article thumbnail


นาย ณรงค์ เรือนติ๊บ ผู้อำนวยการ กศน. [ ... ]


Other Articles

กิจกรรม กศน.อำเภอสุคิริน

Copy of ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอสุคิริน ดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
24/02/2015
article thumbnail

กศน.อำเภอสุคิริน ดำเนินโครงการอบ [ ... ]


Copy of ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอสุคิริน ดำเนินโครงการค่ายปลูกจิตสำนึกค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
23/02/2015
article thumbnail

กศน.อำเภอสุคิริน ดำเนินโครงการค่ [ ... ]


Copy of ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอสุคิริน เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล กศน.คัพ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1
16/02/2015
article thumbnail

กศน.อำเภอสุคิริน เข้าร่วมพิธีเปิ [ ... ]


Copy of ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอสุคิริน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการมหกรรมวิชาชีพ
16/02/2015
article thumbnail

กศน.อำเภอสุคิริน เข้าร่วมกิจกรรม [ ... ]


Copy of ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอสุคิริน จัดโครงการประกวดค่านิยมหลัก 12 ประการของคนไทย
16/02/2015
article thumbnail

กศน.อำเภอสุคิริน จัดโครงการประก [ ... ]


Copy of ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอสุคิริน จัดโครงการค่ายวิชาการ นักศึกษา กศน.อำเภอสุคิริน
03/02/2015
article thumbnail

กศน.อำเภอสุคิริน จัดโครงการค่ายว [ ... ]


Copy of ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอสุคิริน จัดโครงการชุมนุมลูกเสือค่านิยม 12 ประการ
03/02/2015
article thumbnail

กศน.อำเภอสุคิริน จัดโครงการชุมนุ [ ... ]


Copy of ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอสุคิริน จัดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
03/02/2015
article thumbnail

กศน.อำเภอสุคิริน จัดโครงการรณรงค [ ... ]


Other Articles

กิจกรรม กศน.อำเภอแว้ง

Copy of ผ.4-การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตโครงการสตรีไทยหัวใจแกร่ง
26/01/2015
article thumbnail

นางภาวนาภรณ์. ถาวระ ผอ.กศน.อำเภอแว้ง  [ ... ]


Copy of ผ.4-การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนโครงการเปิดโลกเรียนรู้ให้กับผู้สูงอายุในสังคมพหุวัฒนธรรม
26/01/2015
article thumbnail

นางภาวนาภรณ์ ถาวระ ผอ.กศน.อำเภอแว้ง  [ ... ]


Copy of อุดหนุน-การศึกษาขึ้นพื้นฐานกิจกรรม วันครู
26/01/2015
article thumbnail

นางภาวนาภรณ์ ถาวระ ผอ.กศน.อำเภอแว้ง  [ ... ]


Copy of ค่านิยมของคนไทย 12 ประการโครงการค่าย " เยาวชนใฝ่ค่านิยม ๑๒ ประการ"
22/01/2015
article thumbnail

นางภาวนาภรณ์ ถาวระ ผู้อำนวยการ กศน.อ [ ... ]


Copy of อุดหนุน-การศึกษาขึ้นพื้นฐานอบรมบุคลากร กศน.ภาคใต้ หลักสูตรการเงินและพัสดุ
22/01/2015
article thumbnail

นางภาวนาภรณ์ ถาวระ ผู้อำนวยการ กศน.อ [ ... ]


Copy of ผ.4-ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนนิเทศงานการศึกษาวิชาชีพระยะสั้น (ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน)
22/01/2015
article thumbnail

นางภาวนาภรณ์ ถาวระ ผู้อำนวยการ กศน.อ [ ... ]


Copy of ผ.4-ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเสวนากาแฟยามเช้า
22/01/2015
article thumbnail

นางภาวนาภรณ์ ถาวระ และบุคลากร กศน.แว [ ... ]


Copy of ผ.5-ห้องสมุดประชาชนวันเด็กแห่งชาติ
19/01/2015
article thumbnail

นางภาวนาภรณ์ ถาวระ ผู้อำนวยการ กศน. [ ... ]


Other Articles

กิจกรรม กศน.อำเภอตากใบ

Copy of ค่านิยมของคนไทย 12 ประการศน.อำเภอตากใบ จัดโครงการจัดเวทีการสร้างความรัก
24/12/2014
article thumbnail

นายทนงศักดิ์ เพชรพรหม ผอ.กศน.อำเภอต [ ... ]


Copy of ผ.4-ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนกศน.อำเภอตากใบ ร่วมพิธีเปิดกลุ่มอาชีพการเพาะเห็ดนางฟ้าสำหรับนักศึกษาผู้พิการ
24/12/2014
article thumbnail

  นายทนงศักดิ์ เพชรพรหม ผอ.กศนอำเภ [ ... ]


Copy of ค่านิยมของคนไทย 12 ประการนำเยาวชนเข้าค่าย ค่านิยม 12 ประการ
22/12/2014
article thumbnail

นายทนงศักดิ์ เพชรพรหม ผอ.กศน อำเภอตา [ ... ]


Copy of ค่านิยมของคนไทย 12 ประการนำเยาวชนเข้าค่าย ค่านิยม 12 ประการ
22/12/2014
article thumbnail

นายทนงศักดิ์ เพชรพรหม ผอ กศน.อำเภอตา [ ... ]


Copy of อุดหนุน-การศึกษาขึ้นพื้นฐานกศน.อำเภอตากใบ เข้าร่วมการอบรมพัฒนาบุคลากร กศน.ในภาคใต้ หลักสูตรการวิจัยชั้นเรียน
19/12/2014
article thumbnail

นายทนงศักดิ์ เพชรพรหม ผอ.กศน.อำเภอตา [ ... ]


Copy of ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอตากใบ เข้าร่วมค่ายเยาวชนใฝ่เรียนรู้ค่านิยม โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เยาวชนคนรักษ์ถิ่น
19/12/2014
article thumbnail

นายทนงศักดิ์ เพชรพรหม ผอ.กศน.อำเภอตา [ ... ]


Copy of ผ.4-การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตกศน.อำเภอตากใบ จัดโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
18/12/2014
article thumbnail

นายทนงศักดิ์ เพชรพรหม ผอ.กศน.อำเภอตา [ ... ]


Copy of ผ.4-การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตกศน.อำเภอตากใบ จัดโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
18/12/2014
article thumbnail

นายทนงศักดิ์ เพชรพรหม ผอ.กศน.อำเภอตา [ ... ]


Other Articles

กิจกรรม กศน.อำเภอศรีสาคร

กิจกรรม กศน.อำเภอรือเสาะ

Copy of ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอรือเสาะจัดโครงการอบรมพัฒนาชีวิตด้วยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
03/03/2015
article thumbnail

เมื่อวันที่ ๒๕ - ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นา [ ... ]


Copy of ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศนอำเภอรือเสาะจัดกิจกรรมเวทีสานสร้างความรักในโครการสตรีหัวใจแกร่ง
03/03/2015
article thumbnail

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 58 นายรังสรร [ ... ]


Copy of ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศนอำเภอรือเสาะเข้าร่วมโครงการค่าย สตรี ไฝ่คุณธรรม ระหว่างวันที่ 3-4 ก.พ. 2558
05/02/2015
article thumbnail

นายรังสรรค์ เล็งฮะ  ผู้อำนวยการกศน. [ ... ]


Copy of ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอรือเสาะเข้าเยี่ยมปอเนาะมัดรอซะห์ซามารอตี ฟัรอิล ฮูซัยนียะห์
04/02/2015
article thumbnail

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นายรังสรรค์ [ ... ]


Copy of ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอรือเสาะดำเนินการจัดโครงการเผยแพร่ภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ฯ
02/02/2015
article thumbnail

นายรังสรรค์ เล็งฮะ ผู้อำนวยการ กศน.อ [ ... ]


Copy of ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอรือเสาะดำเนินการติดป้าย กศน.คัพ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
02/02/2015
article thumbnail

นายรังสรรค์ เล็งฮะ ผู้อำนวยการ กศน.อ [ ... ]


Copy of ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอรือเสาะเข้าร่วมโครงการเปิดโลกการเรียนรู้ สื่อสาร ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน
02/02/2015
article thumbnail

วันที่ 30 มกราคม 2558 นายรังสรรค์  เล็งฮะ [ ... ]


Copy of ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอรือเสาะเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม ๑๒ ประการ
28/01/2015
article thumbnail

วันที่ ๒๕-๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ นายรังสรรค์  [ ... ]


Other Articles

กิจกรรม กศน.อำเภอระแงะ

Copy of ผ.4-การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนกศน.อำเภอระแงะ จ.นราธิวาส จัดโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนเรื่อง ค่านิยมหลักของคนไทย 12
02/03/2015
article thumbnail

                  นายมนพ ขวัญดี ผู้อ [ ... ]


Copy of ผ.5-ห้องสมุดประชาชนกศน.อำเภอระแงะ จ.นราธิวาส จัดกิจกรรมกศน.เคลื่อนที่
24/02/2015
article thumbnail

         วันที 24 กุมภาพันธ์  2558นายมนพ ขว [ ... ]


Copy of อุดหนุน-การศึกษาขึ้นพื้นฐานกศน.อำเภอระแงะ จ.นราธิวาส จัดสอบ N-NET นักศึกษาสายสามัญ ภาคเรียนที่ 2/2557
24/02/2015
article thumbnail

    เมื่อวันที 22 กุมภาพันธ์ 2558  นายมนพ [ ... ]


Copy of ผ.4-ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนกศน.อำเภอระแงะ จ.นราธิวาส จัดกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่
20/02/2015
article thumbnail

                   เมื่อวันที 18   กุมภาพัน [ ... ]


Copy of ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอระแงะ จ.นราธิวาส จัดโครงการค่ายส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ กศน.ด้วยค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประ
21/01/2015
article thumbnail

                      นายมนพ  ขวัญดี  ผู้อำ [ ... ]


Copy of ผ.4-การจัดการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกศน.อำเภอระแงะ จ.นราธิวาส จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรธรรมชาติ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
15/01/2015
article thumbnail

             นายมนพ  ขวัญดี  ผู้อำนวยการ  [ ... ]


Copy of ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอระแงะ จ.นราธิวาส จัดโครงการเปิดโลกการเรียนรู้ให้ผู้สูงอายุในสังคมพหุวัฒนธรรม
15/01/2015
article thumbnail

            นายมนพ  ขวัญดี  ผู้อำนวยการ  [ ... ]


Copy of ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอระแงะ จ.นราธิวาส จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558
12/01/2015
article thumbnail

       เมื่อวันที 10  มกราคม    2558 นายมนพ [ ... ]


Other Articles

กิจกรรม กศน.อำเภอยี่งอ

Copy of ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.คัพ ครั้งที่ 1 โดยแข่งรอบชิงชนะเลิศ กศน.อำเภอยี่งอ พบกับ กศน.อำเภอสุไหงปาดี
27/02/2015
article thumbnail

                กศน.อำเภอยี่งอ นางภาวนา [ ... ]


Copy of ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.คัพ ครั้งที่ 1 โดยแข่งรอบชิงชนะเลิศ กศน.อำเภอยี่งอ พบกับ กศน.อำเภอสุไหงปาดี
27/02/2015
article thumbnail


Copy of ผ.5-ห้องสมุดประชาชนกิจกรรม big cleaning day และ ตกแต่งอาคารสถานที่
27/02/2015
article thumbnail

                           กศน.อำเภอยี่ง [ ... ]


กิจกรรม กศน.อำเภอบาเจาะ

Copy of ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่
18/12/2014
article thumbnail

นายอิสมาแอ มาดเด่น ผอ.กศน.อำเภอบาเจา [ ... ]


ข่าวการศึกษา

สายใยกศน.

ผู้บริหาร

head nattapong-web
นายณัฐพงษ์  นวลมาก
ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จ.นราธิวาส
rong nrw
นางสาวนราวรรณ  เวชธรรม
รองผู้อำนวยการ สนง.กศน.จ.นราธิวาส

ระบบงาน

  • ป้ายโฆษณา
  • ป้ายโฆษณา

สถิติผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้95
mod_vvisit_counterเมื่อวาน180
mod_vvisit_counterอาทิตย์นี้706
mod_vvisit_counterอาทิตย์ที่แล้ว867
mod_vvisit_counterเดือนนี้706
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว2541
mod_vvisit_counterAll days10345

Online (20 minutes ago): 6
Your IP: 54.205.207.201
,
Today: มี.ค. 06, 2015