1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Latest

  • nfe narathiwat

    ขณะนี้ อยู่ในช่วงดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ สำนักงาน กศน.จ.นราธิวาส

  • contact me

    ให้คำชี้แนะได้ที่นี่....อีเมล์ sambree07@gmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ด่วน

รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ

ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์

01 ธันวาคม 2014

เขียนโดย Admin

ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์
สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส
ดาว์นโหลดโปรแกรมที่น่าสนใจ....ที่นี่
เว็บไซต์ ระบบเดิม
 

2-3-2558 12-18-59
tiutionvisaitat nfenara2558
webnfesamruat kharuphan

   

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง

ข่าวด่วน สำนักงาน กศน.

กิจกรรม สนง.กศน.จังหวัดนราธิวาส

กิจกรรม สนง.กศน.จังหวัดนราธิวาสสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาสประชุมย่อยเตรียมความพร้อมการจัดกีฬา 5 จังหวัดชายแดนใต้
17/04/2015
article thumbnail

 สำนักงาน กศน.จ [ ... ]


กิจกรรม สนง.กศน.จังหวัดนราธิวาสกศน.นราธิวาสจัดประชุมปรึกษาหารือการายงานผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
07/04/2015
article thumbnail

 กศน.นราธิวาสจ [ ... ]


กิจกรรม สนง.กศน.จังหวัดนราธิวาสกศน.นราธิวาสประชุมชี้แจงเกณฑ์การประเมินพนักงานราชการครั้งที่ 1
07/04/2015
article thumbnail

 กศน.นราธิวาสป [ ... ]


กิจกรรม สนง.กศน.จังหวัดนราธิวาสกศน. นราธิวาสร่วมทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
02/04/2015
article thumbnail

 กศน. นราธิวาสร [ ... ]


กิจกรรม สนง.กศน.จังหวัดนราธิวาสเรียนรู้ "ภาษาอาเซียนกับ กศน.นราธิวาส"
01/04/2015
article thumbnail

 สำนักงาน กศน.จ [ ... ]


กิจกรรม สนง.กศน.จังหวัดนราธิวาสสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาสนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนสถาบันศึกษาปอเนาะนูรุลอิฆ์ซาน อำเภอศรีสาคร
31/03/2015
article thumbnail

 สำนักงาน กศน.จ [ ... ]


กิจกรรม สนง.กศน.จังหวัดนราธิวาสสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาสเข้าร่วมประชุมติดตามการช่วยเหลือทายาทผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
31/03/2015
article thumbnail

 สำนักงาน กศน.จ [ ... ]


กิจกรรม สนง.กศน.จังหวัดนราธิวาสสำนักงาน กศน. จังหวัดนราธิวาสนิเทศการสอบเทียบระดับการศึกษาในระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 การศึกษา 2558
30/03/2015
article thumbnail

 สำนักงาน กศน.  [ ... ]


นอกจากนี้ยังมีอีก

กิจกรรม กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก

Copy of ผ.4-การจัดการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกศน.อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส จัดประชุมกลุ่มสตรีหัวใจแกร่ง อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
25/12/2014
article thumbnail

กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส  [ ... ]


Copy of ผ.4-การจัดการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกศน.อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส จัดโครงการปลูกข้าว ปลูกจิตสำนึกสู่การดำรงชีวิตอย่างพอเพียง
25/12/2014
article thumbnail

กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส  [ ... ]


กิจกรรม กศน.อำเภอสุไหงปาดี

กิจกรรม กศน.อำเภอจะแนะ

กิจกรรม กศน.อำเภอเจาะไอร้อง

Copy of ผ.5-การส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชนอำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ได้รับบริจาคหนังสือน่าอ่าน จาก ชป.กร.102 วัดอุไรรัตนราม
23/12/2014
article thumbnail

ห้องสมุดประชาชนอำเภอบาเจาะ จังหวัด [ ... ]


กิจกรรม กศน.อำเภอเมือง

ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.เมืองนราธิวาส รับสมัครนักศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/58
08/04/2015
article thumbnailนาย ณรงค์ เรือนติ๊บ ผู้อำนวยการ.กศน. [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.เมืองนราธิวาสโครงการอนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมฯ รดนำ้ดำหัวผู้ใหญ่
08/04/2015
article thumbnailนายณรงค์ เรือนติ๊บ ผู้อำนวยการ กศน.เ [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.เมืองนราธิวาส ประชุมแผนงานโครงการและงบประมาณ
08/04/2015
article thumbnail


นาย ณรงค์ เรือนติ๊บ ผู้อำนวยการ กศน. [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.เมืองนราธิวาส ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์สืบสานประเพณีไทยฯ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่
07/04/2015
article thumbnailนายณรงค์ เรือนติ๊บ ผู้อำนวยการ.กศน.เ [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.เมืองนราธิวาสจัดโครงการส่งเสริมปัญญา 2 เม.ย. (วันรักการอ่าน)
03/04/2015
article thumbnail


นายณรงค์ เรือนติ๊บ ผู้อำนวยการ.กศน. [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการประชุมขับเคลื่อนโครงการพัฒนา การศึกษา.จชต.
31/03/2015
article thumbnail


นาย ณรงค์ เรือนติ๊บ ผู้อำนวยการ.กศน. [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกิจกรรมการสอนภาษามลายูถิ่น
31/03/2015
article thumbnail

กศน.เมืองนราธิวาส จัดกิจกรรมการสอ [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการประชุมบ้านหนังสืออัฉริยะ กศน.ตำบลมะนังตายอ
31/03/2015
article thumbnailนาย ณรงค์ เรือนติ๊บ ผู้อำนวยการ กศน. [ ... ]


Other Articles

กิจกรรม กศน.อำเภอสุคิริน

Copy of ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอสุคิรินเข้าร่วมกิจกรรมโครงการปลูกหญ้าแฝก
31/03/2015
article thumbnail

กศน.อำเภอสุคิรินเข้าร่วมกิจกรรม [ ... ]


Copy of ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอสุคิริน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการมหกรรมวิชาการ
31/03/2015
article thumbnail

กศน.อำเภอสุคิริน เข้าร่วมกิจกรรม [ ... ]


Copy of ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอสุคิริน จัดการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2557
31/03/2015
article thumbnail

กศน.อำเภอสุคิริน จัดการสอบวัดผลป [ ... ]


Copy of ค่านิยมของคนไทย 12 ประการนางนิตยา วุนาพันธ์ ผอ.กศน.อำเภอสุคิริน และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมหน่วยบริการอำเภอเคลื่อนที่
31/03/2015
article thumbnail

นางนิตยา วุนาพันธ์ ผอ.กศน.อำเภอสุ [ ... ]


Copy of ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอสุคิริน จัดการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2557
31/03/2015
article thumbnail

กศน.อำเภอสุคิริน จัดการสอบวัดผลป [ ... ]


Copy of ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอสุคิริน ดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
24/02/2015
article thumbnail

กศน.อำเภอสุคิริน ดำเนินโครงการอบ [ ... ]


Copy of ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอสุคิริน ดำเนินโครงการค่ายปลูกจิตสำนึกค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
23/02/2015
article thumbnail

กศน.อำเภอสุคิริน ดำเนินโครงการค่ [ ... ]


Copy of ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอสุคิริน เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล กศน.คัพ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1
16/02/2015
article thumbnail

กศน.อำเภอสุคิริน เข้าร่วมพิธีเปิ [ ... ]


Other Articles

กิจกรรม กศน.อำเภอแว้ง

Copy of ค่านิยมของคนไทย 12 ประการเสวนา กาแฟยามเช้า
09/04/2015
article thumbnail

นางธนณภัทร ศรีระนำ ผู้อำนวยการ กศน.อ [ ... ]


Copy of ผ.5-การส่งเสริมการอ่าน2 เมษา รักการอ่าน
03/04/2015
article thumbnail

กศน.อำเภอแว้ง โดยนางธนณภัทร ศร [ ... ]


Copy of ผ.4-การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตโครงการสตรีไทยหัวใจแกร่ง
26/01/2015
article thumbnail

นางภาวนาภรณ์. ถาวระ ผอ.กศน.อำเภอแว้ง  [ ... ]


Copy of ผ.4-การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนโครงการเปิดโลกเรียนรู้ให้กับผู้สูงอายุในสังคมพหุวัฒนธรรม
26/01/2015
article thumbnail

นางภาวนาภรณ์ ถาวระ ผอ.กศน.อำเภอแว้ง  [ ... ]


Copy of อุดหนุน-การศึกษาขึ้นพื้นฐานกิจกรรม วันครู
26/01/2015
article thumbnail

นางภาวนาภรณ์ ถาวระ ผอ.กศน.อำเภอแว้ง  [ ... ]


Copy of ค่านิยมของคนไทย 12 ประการโครงการค่าย " เยาวชนใฝ่ค่านิยม ๑๒ ประการ"
22/01/2015
article thumbnail

นางภาวนาภรณ์ ถาวระ ผู้อำนวยการ กศน.อ [ ... ]


Copy of อุดหนุน-การศึกษาขึ้นพื้นฐานอบรมบุคลากร กศน.ภาคใต้ หลักสูตรการเงินและพัสดุ
22/01/2015
article thumbnail

นางภาวนาภรณ์ ถาวระ ผู้อำนวยการ กศน.อ [ ... ]


Copy of ผ.4-ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนนิเทศงานการศึกษาวิชาชีพระยะสั้น (ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน)
22/01/2015
article thumbnail

นางภาวนาภรณ์ ถาวระ ผู้อำนวยการ กศน.อ [ ... ]


Other Articles

กิจกรรม กศน.อำเภอตากใบ

Copy of ค่านิยมของคนไทย 12 ประการศน.อำเภอตากใบ จัดโครงการจัดเวทีการสร้างความรัก
24/12/2014
article thumbnail

นายทนงศักดิ์ เพชรพรหม ผอ.กศน.อำเภอต [ ... ]


Copy of ผ.4-ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนกศน.อำเภอตากใบ ร่วมพิธีเปิดกลุ่มอาชีพการเพาะเห็ดนางฟ้าสำหรับนักศึกษาผู้พิการ
24/12/2014
article thumbnail

  นายทนงศักดิ์ เพชรพรหม ผอ.กศนอำเภ [ ... ]


Copy of ค่านิยมของคนไทย 12 ประการนำเยาวชนเข้าค่าย ค่านิยม 12 ประการ
22/12/2014
article thumbnail

นายทนงศักดิ์ เพชรพรหม ผอ.กศน อำเภอตา [ ... ]


Copy of ค่านิยมของคนไทย 12 ประการนำเยาวชนเข้าค่าย ค่านิยม 12 ประการ
22/12/2014
article thumbnail

นายทนงศักดิ์ เพชรพรหม ผอ กศน.อำเภอตา [ ... ]


Copy of อุดหนุน-การศึกษาขึ้นพื้นฐานกศน.อำเภอตากใบ เข้าร่วมการอบรมพัฒนาบุคลากร กศน.ในภาคใต้ หลักสูตรการวิจัยชั้นเรียน
19/12/2014
article thumbnail

นายทนงศักดิ์ เพชรพรหม ผอ.กศน.อำเภอตา [ ... ]


Copy of ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอตากใบ เข้าร่วมค่ายเยาวชนใฝ่เรียนรู้ค่านิยม โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เยาวชนคนรักษ์ถิ่น
19/12/2014
article thumbnail

นายทนงศักดิ์ เพชรพรหม ผอ.กศน.อำเภอตา [ ... ]


Copy of ผ.4-การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตกศน.อำเภอตากใบ จัดโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
18/12/2014
article thumbnail

นายทนงศักดิ์ เพชรพรหม ผอ.กศน.อำเภอตา [ ... ]


Copy of ผ.4-การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตกศน.อำเภอตากใบ จัดโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
18/12/2014
article thumbnail

นายทนงศักดิ์ เพชรพรหม ผอ.กศน.อำเภอตา [ ... ]


Other Articles

กิจกรรม กศน.อำเภอศรีสาคร

กิจกรรม กศน.อำเภอรือเสาะ

Copy of ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอรือเสาะจัดโครงการอบรมพัฒนาชีวิตด้วยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
03/03/2015
article thumbnail

เมื่อวันที่ ๒๕ - ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นา [ ... ]


Copy of ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศนอำเภอรือเสาะจัดกิจกรรมเวทีสานสร้างความรักในโครการสตรีหัวใจแกร่ง
03/03/2015
article thumbnail

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 58 นายรังสรร [ ... ]


Copy of ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศนอำเภอรือเสาะเข้าร่วมโครงการค่าย สตรี ไฝ่คุณธรรม ระหว่างวันที่ 3-4 ก.พ. 2558
05/02/2015
article thumbnail

นายรังสรรค์ เล็งฮะ  ผู้อำนวยการกศน. [ ... ]


Copy of ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอรือเสาะเข้าเยี่ยมปอเนาะมัดรอซะห์ซามารอตี ฟัรอิล ฮูซัยนียะห์
04/02/2015
article thumbnail

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นายรังสรรค์ [ ... ]


Copy of ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอรือเสาะดำเนินการจัดโครงการเผยแพร่ภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ฯ
02/02/2015
article thumbnail

นายรังสรรค์ เล็งฮะ ผู้อำนวยการ กศน.อ [ ... ]


Copy of ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอรือเสาะดำเนินการติดป้าย กศน.คัพ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
02/02/2015
article thumbnail

นายรังสรรค์ เล็งฮะ ผู้อำนวยการ กศน.อ [ ... ]


Copy of ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอรือเสาะเข้าร่วมโครงการเปิดโลกการเรียนรู้ สื่อสาร ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน
02/02/2015
article thumbnail

วันที่ 30 มกราคม 2558 นายรังสรรค์  เล็งฮะ [ ... ]


Copy of ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอรือเสาะเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม ๑๒ ประการ
28/01/2015
article thumbnail

วันที่ ๒๕-๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ นายรังสรรค์  [ ... ]


Other Articles

กิจกรรม กศน.อำเภอระแงะ

Copy of ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส จัดโครงการประชุมสัมมนาเสริมสร้างการสื่อสารภาษาพาสันติสุข
10/04/2015
article thumbnail

                  เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558  [ ... ]


Copy of ผ.5-การส่งเสริมการอ่านกศน.อำเภอระแงะ จ.นราธิวาส จัดโครงการ ๒ เมษา วันรักการอ่าน
02/04/2015
article thumbnail

                    วันที่ 2 เมษายน 2558 นาย [ ... ]


Copy of ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอระแงะ จ.นราธิวาส จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบลตันหยงมัส
31/03/2015
article thumbnail

                 วันที่ 31 มีนาคม 2558 นายม [ ... ]


Copy of ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอระแงะ จ.นราธิวาส เข้าร่วมมหกรรม “กศน.จังหวัดชายแดนใต้สร้างสุข” และการแข่งขันกีฬา กศน.คัพ 5
17/03/2015
article thumbnail

                   นายมนพ ขวัญดี ผู้อ [ ... ]


Copy of ผ.5-ห้องสมุดประชาชนกศน.อำเภอระแงะ จ.นราธิวาส เข้าร่วมสัมมนาทางวิขาการ
09/03/2015
article thumbnail

                   นายมนพ ขวัญดี ผู้อำนวย [ ... ]


Copy of อุดหนุน-การศึกษาขึ้นพื้นฐานกศน.อำเภอระแงะ จ.นราธิวาส จัดสอบปลายภาคเรียนที่2 /2557
09/03/2015
article thumbnail

        เมื่อวันที่ 7-8  มีนาคม  2558 นายม [ ... ]


Copy of ผ.4-การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนกศน.อำเภอระแงะ จ.นราธิวาส จัดโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนเรื่อง ค่านิยมหลักของคนไทย 12
02/03/2015
article thumbnail

                  นายมนพ ขวัญดี ผู้อ [ ... ]


Copy of ผ.5-ห้องสมุดประชาชนกศน.อำเภอระแงะ จ.นราธิวาส จัดกิจกรรมกศน.เคลื่อนที่
24/02/2015
article thumbnail

         วันที 24 กุมภาพันธ์  2558นายมนพ ขว [ ... ]


Other Articles

กิจกรรม กศน.อำเภอยี่งอ

Copy of ผ.5-การส่งเสริมการอ่านอำเภอยิ้มและห้องสมุดเคลื่อนที่ เพื่อส่งเสริมการอ่าน
07/04/2015
article thumbnail

นาง ภาวนาภรณ์ ถาวระ ผอ. กศน. อำเภอยี่ง [ ... ]


Copy of ค่านิยมของคนไทย 12 ประการประชุมโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพแก่คนจน
05/03/2015
article thumbnail

กศน.อำเภอยี่งอ โดยนางภาวนาภรณ์ ถาว [ ... ]


Copy of ค่านิยมของคนไทย 12 ประการเข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงาน กศน. ปี 2558
05/03/2015
article thumbnail

กศน.อำเภอยี่งอ โดยนางภาวนาภรณ์ ถาว [ ... ]


Copy of ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.คัพ ครั้งที่ 1 โดยแข่งรอบชิงชนะเลิศ กศน.อำเภอยี่งอ พบกับ กศน.อำเภอสุไหงปาดี
27/02/2015
article thumbnail

                กศน.อำเภอยี่งอ นางภาวนา [ ... ]


Copy of ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.คัพ ครั้งที่ 1 โดยแข่งรอบชิงชนะเลิศ กศน.อำเภอยี่งอ พบกับ กศน.อำเภอสุไหงปาดี
27/02/2015
article thumbnail


Copy of ผ.4-การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตกศน.คัพ ครั้งที่ 1 โดยแข่งรอบชิงชนะเลิศ กศน.อำเภอยี่งอ พบกับ กศน.อำเภอสุไหงปาดี
27/02/2015
article thumbnail


Copy of ผ.5-ห้องสมุดประชาชนกิจกรรม big cleaning day และ ตกแต่งอาคารสถานที่
27/02/2015
article thumbnail

                           กศน.อำเภอยี่ง [ ... ]


กิจกรรม กศน.อำเภอบาเจาะ

Copy of ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่
18/12/2014
article thumbnail

นายอิสมาแอ มาดเด่น ผอ.กศน.อำเภอบาเจา [ ... ]


ข่าวการศึกษา

สายใยกศน.

ผู้บริหาร

head nattapong-web
นายณัฐพงษ์  นวลมาก
ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จ.นราธิวาส
rong nrw
นางสาวนราวรรณ  เวชธรรม
รองผู้อำนวยการ สนง.กศน.จ.นราธิวาส

ระบบงาน

  • ป้ายโฆษณา
  • ป้ายโฆษณา

สถิติผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้111
mod_vvisit_counterเมื่อวาน58
mod_vvisit_counterอาทิตย์นี้169
mod_vvisit_counterอาทิตย์ที่แล้ว790
mod_vvisit_counterเดือนนี้2854
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว3977
mod_vvisit_counterAll days16470

Online (20 minutes ago): 2
Your IP: 54.204.243.45
,
Today: เม.ย. 27, 2015