1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Latest

  • nfe narathiwat

    ขณะนี้ อยู่ในช่วงดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ สำนักงาน กศน.จ.นราธิวาส

  • contact me

    ให้คำชี้แนะได้ที่นี่....อีเมล์ sambree07@gmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ด่วน

รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง

ข่าวด่วน สำนักงาน กศน.

กิจกรรม สนง.กศน.จังหวัดนราธิวาส

กิจกรรม สนง.กศน.จังหวัดนราธิวาสรับกระเช้าปีใหม่ 2559
18/01/2016
article thumbnail

  วันที่ 18 มกรา [ ... ]


กิจกรรม สนง.กศน.จังหวัดนราธิวาสสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาสเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัด ประจำเดือนธันวาคม 2558
30/12/2015
article thumbnail

 สำนักงาน กศน.จ [ ... ]


กิจกรรม สนง.กศน.จังหวัดนราธิวาสสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาสเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัด ประจำเดือนธันวาคม 2558
29/12/2015
article thumbnail

 สำนักงาน กศน.จ [ ... ]


กิจกรรม สนง.กศน.จังหวัดนราธิวาสคืนความสุขแก่บุคลากร สำนักงาน กศน.นราธิวาส ต้อนรับปีใหม่ 2559
29/12/2015
article thumbnail

 คืนความสุขแก [ ... ]


กิจกรรม สนง.กศน.จังหวัดนราธิวาสสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาสร่วมเป็นเกียรติปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และมอบวุฒิบัตร
18/12/2015
article thumbnail

 สำนักงาน กศน.จ [ ... ]


กิจกรรม สนง.กศน.จังหวัดนราธิวาสร่วมพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
18/12/2015
article thumbnail

 สำนักงาน กศน.จ [ ... ]


กิจกรรม สนง.กศน.จังหวัดนราธิวาสสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาสประชุมชี้แจงการกรอกข้อมูลอาสาสมัครสภากาชาดไทยออนไลน์
18/12/2015
article thumbnail

 สำนักงาน กศน.จ [ ... ]


กิจกรรม สนง.กศน.จังหวัดนราธิวาสสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาสประชุมเตรียมความพร้อมกีฬาพื้นบ้าน
18/12/2015
article thumbnail

 สำนักงาน กศน.จ [ ... ]


นอกจากนี้ยังมีอีก

กิจกรรม กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก

ผ.4-การจัดการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกศน.อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส จัดประชุมกลุ่มสตรีหัวใจแกร่ง อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
25/12/2014
article thumbnail

กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส  [ ... ]


ผ.4-การจัดการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกศน.อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส จัดโครงการปลูกข้าว ปลูกจิตสำนึกสู่การดำรงชีวิตอย่างพอเพียง
25/12/2014
article thumbnail

กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส  [ ... ]


กิจกรรม กศน.อำเภอสุไหงปาดี

ผ.5-ห้องสมุดประชาชนประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด
15/09/2015
article thumbnail

นายสันติ บินอับดุรมาน ผอ.กศน.อำเภอสุ [ ... ]


ผ.5-ห้องสมุดประชาชนประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด
14/09/2015
article thumbnail

นายสันติ  บินอับดุรมาน ผอ.กศน.อำเภอส [ ... ]


ผ.5-การส่งเสริมการอ่านจัดกิจกรรมวันระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ
14/09/2015
article thumbnail

นายสันติ  บินอับดุรมาน ผอ.กศน.อำเภอส [ ... ]


ผ.5-บ้านหนังสืออัจฉริยะส่งเสริมการอ่าน
24/08/2015
article thumbnail

นายสันติ บินอับดุรมาน ผอ.กศน.อ.สุไหง [ ... ]


ผ.4-ส่งเสริมการรู้หนังสือส่งเสริมการอ่าน
24/08/2015
article thumbnail

นายสันติ  บินอับดุรมาน ผอ.กศน.อ.สุไ [ ... ]


ผ.5-การส่งเสริมการอ่านจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
21/08/2015
article thumbnail

นายสันติ  บินอับดุรมาน ผอ.กศน.อ.สุไหง [ ... ]


ผ.5-ห้องสมุดประชาชนพัฒนาห้องสมุดประชาชนอำเภอสุไหงปาดี
21/08/2015
article thumbnail

นายสันติ  บินอับดุรมาน ผอ.กศน.อ.สุไหง [ ... ]


ผ.5-ห้องสมุดประชาชนอบรมพัฒนาศักยภาพและทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้
21/08/2015
article thumbnail

นายสันติ  บินอับดุรมาน ผอ.กศน.อ.สุไหง [ ... ]


Other Articles

กิจกรรม กศน.อำเภอจะแนะ

ค่านิยมของคนไทย 12 ประการวันที่ 6 กรกฏาคม 2558 นายณัฐพงษ์ นวลมาก ผอ.กศน.จังหวัดนราธิวาสมานิเทศติดตามการก่อสร้างห้องสมุดจะแนะ
13/07/2015
article thumbnail

                                วันที่ 6 กรกฏ [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการวันที่ 3 กรกฏาคม 2558 กิจกรรมปันหนังสือดีให้น้อง
13/07/2015
article thumbnail

                             ว่าที่ร้อยโทป [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการวันที่ 28 มิถุนายน 2558 สอบภาษามลายูถิ่น ณ กองร้อย ทพ 4605 บ้านไอร์ซือเร๊ะ ต.ช้างเผือก
13/07/2015
article thumbnail

                              ว่าที่ร้อยโทป [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการวันที่ 18 มิถุนายน นายมนพ ขวัญดี ผอ.กศน.อำเภอระแงะมานิเทศ การจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้สื่อ ETV
13/07/2015
article thumbnail

                     นายมนพ ขวัญดี ผอ.กศน. [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการวันที่ 8 - 9 มิถุนายน 2558 ว่าที่ร้อยโทประวิตร จินตประสาทผอ.กศน.อำเภอจะแนะและคณะเยี่ยมผู้สูงอายุแต่ล
08/06/2015
article thumbnail

                        ว่าที่ร้อยโทประว [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการวันที่ 3-4 มิถุนายน 2558 โครงการเปิดโลกเรียนรู้ "สื่อสารภาษาไทยในชีวิตประจำวัน"
08/06/2015
article thumbnail

                           กศน.อำเภอจะแนะไ [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอจะแนะเข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข
02/06/2015
article thumbnail

                        กศน.อำเภอจะแนะเข้ [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอจะแนะ อบรมพัฒนาครู กศน. เพื่อการพัฒนาครู โดยใช้สื่อ ETV
02/06/2015
article thumbnail

                         บุคลากรของ กศน.อำ [ ... ]


Other Articles

กิจกรรม กศน.อำเภอเจาะไอร้อง

ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอเจาะไอร้อง จัดโครงการอบรมให้ความรู้การจัดกระบวนการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วย
22/01/2016
article thumbnail

กศน.อำเภอเจาะไอร้อง จัดโครงการอบร [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอเจาะไอร้อง จัดสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2558
22/01/2016
article thumbnail

กศน.อำเภอเจาะไอร้อง จัดสอบกลางภาคเ [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอเจาะไอร้อง จัดสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2558
22/01/2016
article thumbnail

  กศน.อำเภอเจาะไอร้อง จัดสอบกลางภา [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอเจาะไอร้อง จัดสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2558
22/01/2016
article thumbnail

กศน.อำเภอเจาะไอร้อง จัดสอบกลางภาคเ [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอเจาะไอร้อง มอบกระเช้ากับนายอำเภอเจาะไอร้อง
22/01/2016
article thumbnail

กศน.อำเภอเจาะไอร้อง มอบกระเช้ากับน [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอเจาะไอร้อง มอบกระเช้ากับนายอำเภอเจาะไอร้อง
22/01/2016
article thumbnail

กศน.อำเภอเจาะไอร้อง มอบกระเช้ากับน [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอเจาะไอร้อง จัดโครงการอบรมให้ความรู้พัฒนาผู้เรียนก้าวสูอาเซียนอย่างทั่วถึง และเข้าใจ
22/01/2016
article thumbnail

กศน.อำเภอเจาะไอร้อง จัดโครงการอบรม [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอเจาะไอร้อง เข้าร่วมโครงการเยาวชนไทย ใฝ่เรียนรู้ สู่ค่านิยมที่พึงประสงค์
22/01/2016
article thumbnail

กศน.อำเภอเจาะไอร้อง เข้าร่วมโครงกา [ ... ]


Other Articles

กิจกรรม กศน.อำเภอเมือง

ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอเมืองนราธิวาส "จัดการเรียนการสอนนักศึกษาขั้นพื้นฐาน กศน.ตำบลมะนังตายอ"
09/02/2016
article thumbnail


"กิจกรรมการพบกลุ่ม" จัดการเรียนการ [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอเมืองนราธิวาส "พิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้การจัดทำบัญชีครัวเรือน"
09/02/2016
article thumbnail

นายณรงค์ เรือนติ๊บ ผู้อำนวยการกศน. [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอเมืองนราธิวาส "จัดการเรียนการสอนนักศึกษาขั้นพื้นฐาน กศน.ตำบลบางปอ"
09/02/2016
article thumbnail


"กิจกรรมการพบกลุ่ม" จัดการเรียนการส [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอเมืองนราธิวาส "โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่สู่ชุมชน ณ ตำบลกะลุวอเหนือ"
09/02/2016
article thumbnail

4 ก.พ. 59 นายณรงค์ เรือนติ๊บ ผู้อำนวยก [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอเมืองนราธิวาส "การเรียนการสอนนักศึกษาขั้นพื้นฐานตำบลกะลุวอ"
09/02/2016
article thumbnail


"กิจกรรมการพบกลุ่ม" จัดการเรียนการส [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอเมืองนราธิวาส "จัดการเรียนการสอนนักศึกษาขั้นพื้นฐาน กศนตำบลโคกเคียน"
09/02/2016
article thumbnail


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอเมืองนราธิวาส "การเรียนการสอนนักศึกษาขั้นพื้นฐาน กศน.กะลุวอเหนือ"
09/02/2016
article thumbnail


"กิจกรรมการพบกลุ่ม" จัดการเรียนการ [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอเมืองนราธิวาส "การเรียนการสอนนักศึกษาการเรียนการสอนนักศึกษาขั้นพื้นฐาน กศน."
09/02/2016
article thumbnail


การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนัก ศึก [ ... ]


Other Articles

กิจกรรม กศน.อำเภอสุคิริน

ค่านิยมของคนไทย 12 ประการนางนิตยา วุนาพันธ์ ผอ.กศน.อำเภอสุคิริน และบุคลากร กศน.อำเภอสุคิรินร่วมประชุมประจำสัปดาห์
01/02/2016
article thumbnail

นางนิตยา วุนาพันธ์ ผอ.กศน.อำเภอสุค [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการนางนิตยา วุนาพันธ์ ผอ.กศน.อำเภอสุคิริน และบุคลากร จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักศึกษา กศน.อำเภอสุคิริน
01/02/2016
article thumbnail

นางนิตยา วุนาพันธ์ ผอ.กศน.อำเภอสุค [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการนางนิตยา วุนาพันธ์ ผอ.กศน.อำเภอสุคิริน และบุคลากรร่วมต้อนรับ คณะบุคลากรจาก กศน.อำเภอมายอ
01/02/2016
article thumbnail

นางนิตยา วุนาพันธ์ ผอ.กศน.อำเภอสุค [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการนางฟารีดา กาซอ และ นางสาวมุนา โตะแวอายี ครูผู้ช่วย กศน.อำเภอสุคิริน เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมฯ
01/02/2016
article thumbnail

นางฟารีดา กาซอ และ นางสาวมุนา โตะแ [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการนางฟารีดา กาซอ และ นางสาวมุนา โตะแวอายี ครูผู้ช่วย กศน.อำเภอสุคิริน เข้าร่วมโครงการอบรมครู กศน.ฯ
01/02/2016
article thumbnail

นางฟารีดา กาซอ และ นางสาวมุนา โตะแ [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการนางนิตยา วุนาพันธ์ ผอ.กศน.อำเภอสุคิริน และบุคลากร เข้าร่วมพิธีวันครู
01/02/2016
article thumbnail

นางนิตยา วุนาพันธ์ ผอ.กศน.อำเภอสุค [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการนางนิตยา วุนาพันธ์ ผอ.กศน.อำเภอสุคิริน และบุคลากรร่วมพิธีทําบุญตักบาตรเนื่องในวันครู
01/02/2016
article thumbnail

นางนิตยา วุนาพันธ์ ผอ.กศน.อำเภอสุค [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการนางฟารีดา กาซอ และ นางสาวมุนา โตะแวอายี ครูผู้ช่วย กศน.อำเภอสุคิริน เข้าร่วมโครงการอบรมฯ
01/02/2016
article thumbnail

นางฟารีดา กาซอ และ นางสาวมุนา โตะแ [ ... ]


Other Articles

กิจกรรม กศน.อำเภอแว้ง

ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอแว้ง ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส ต.โละจูด อ.แว้ง
10/02/2016
article thumbnail

กศน.อำเภอแว้ง โดยนางธนณภัทร ศรีระนำ  [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอแว้ง ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 9 มกราคม 2559 ร่วมกับ อบต.แว้ง ณ สนามกีฬา อบต.แว้ง
10/02/2016
article thumbnail

กศน.อำเภอแว้ง โดยนางธนณภัทร ศรีระนำ  [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอแว้ง ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ สนง.กศน.จังหวัดนราธิวาส
10/02/2016
article thumbnail

กศน.อำเภอแว้ง โดยนางธนณภัทร ศรีระนำ  [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอแว้ง ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ สนง.กศน.จังหวัดนราธิวาส
10/02/2016
article thumbnail

กศน.อำเภอแว้ง โดยนางธนณภัทร ศรีระนำ  [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอแว้ง ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ สนง.กศน.จังหวัดนราธิวาส
10/02/2016
article thumbnail

กศน.อำเภอแว้ง โดยนางธนณภัทร ศรีระนำ  [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอแว้ง จัดการเรียนการสอนนักศึกษา ณ กศน.ตำบล
10/02/2016
article thumbnail

กศน.อำเภอแว้ง จัดการเรียนการสอนนัก [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอแว้ง เข้าร่วมอวยพรพร้อมมอบกระเช้าเนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ ให้กับเครือข่าย
10/02/2016
article thumbnail

กศน.อำเภอแว้ง โดยนางธนณภัทร ศรีระนำ [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอแว้ง ประชุมขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานกิจกรรม กศน.ในจังหวัดชายแดนใต้ ปีงบประมาณ 2559
10/02/2016
article thumbnail

กศน.อำเภอแว้ง โดยนางธนณภัทร ศรีระนำ  [ ... ]


Other Articles

กิจกรรม กศน.อำเภอตากใบ

ค่านิยมของคนไทย 12 ประการศน.อำเภอตากใบ จัดโครงการจัดเวทีการสร้างความรัก
24/12/2014
article thumbnail

นายทนงศักดิ์ เพชรพรหม ผอ.กศน.อำเภอต [ ... ]


ผ.4-ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนกศน.อำเภอตากใบ ร่วมพิธีเปิดกลุ่มอาชีพการเพาะเห็ดนางฟ้าสำหรับนักศึกษาผู้พิการ
24/12/2014
article thumbnail

  นายทนงศักดิ์ เพชรพรหม ผอ.กศนอำเภ [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการนำเยาวชนเข้าค่าย ค่านิยม 12 ประการ
22/12/2014
article thumbnail

นายทนงศักดิ์ เพชรพรหม ผอ.กศน อำเภอตา [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการนำเยาวชนเข้าค่าย ค่านิยม 12 ประการ
22/12/2014
article thumbnail

นายทนงศักดิ์ เพชรพรหม ผอ กศน.อำเภอตา [ ... ]


อุดหนุน-การศึกษาขึ้นพื้นฐานกศน.อำเภอตากใบ เข้าร่วมการอบรมพัฒนาบุคลากร กศน.ในภาคใต้ หลักสูตรการวิจัยชั้นเรียน
19/12/2014
article thumbnail

นายทนงศักดิ์ เพชรพรหม ผอ.กศน.อำเภอตา [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอตากใบ เข้าร่วมค่ายเยาวชนใฝ่เรียนรู้ค่านิยม โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เยาวชนคนรักษ์ถิ่น
19/12/2014
article thumbnail

นายทนงศักดิ์ เพชรพรหม ผอ.กศน.อำเภอตา [ ... ]


ผ.4-การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตกศน.อำเภอตากใบ จัดโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
18/12/2014
article thumbnail

นายทนงศักดิ์ เพชรพรหม ผอ.กศน.อำเภอตา [ ... ]


ผ.4-การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตกศน.อำเภอตากใบ จัดโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
18/12/2014
article thumbnail

นายทนงศักดิ์ เพชรพรหม ผอ.กศน.อำเภอตา [ ... ]


Other Articles

กิจกรรม กศน.อำเภอศรีสาคร

ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอศรีสาคร จัดโครงการเยาวชนไทย ใฝ่เรียนรู้ สู่ค่านิยมอันพึงประสงค์
13/01/2016
article thumbnail

กศน.อำเภอศรีสาคร จัดโครงการเยาวชนไทย ใฝ่เรียนรู้ สู่ค่านิยมอันพึงประส [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอศรีสาคร จัดโครงการเยาวชนไทย ใฝ่เรียนรู้ สู่ค่านิยมอันพึงประสงค์
13/01/2016
article thumbnail

กศน.อำเภอศรีสาคร จัดโครงการเยาวชนไทย ใฝ่เรียนรู้ สู่ค่านิยมอันพึงประ [ ... ]


ผ.5-การส่งเสริมการอ่านกศน.อำเภอศรีสาครร่วมบริการอำเภอเคลื่อนที่
30/12/2015
article thumbnail

วันที่ 24 ธันวาคม 2558 นายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ ผอ.กศน.อ.ศรีสาคร ได้มอบหมายให้นาง [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอศรีสาครร่วมบริการอำเภอเคลื่อนที่
30/12/2015
article thumbnail

วันที่ 24 ธันวาคม 2558 นายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ ผอ.กศน.อ.ศรีสาคร ได้มอบหมายให้นาง [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอศรีสาคร เข้าประสานแหล่งเรียนรู้เพื่อจัดทำโครงการตามรอยพระยุคลบาท
30/12/2015
article thumbnail

วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ นายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ ผอ.กศน.อำเภอศรีสาคร เข้าประส [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอศรีสาคร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดฝึกทบทวนกำลังประจำถิ่นและกำลังประชาชน
30/12/2015
article thumbnail

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ นายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ ผอ.กศน.อ.ศรีสาคร และบุคลากร ร่ [ ... ]


ผ.4-การจัดการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกศน.อำเภอศรีสาคร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทำบัญชีครัวเรือน
30/12/2015
article thumbnail

วันที่ 23 ธันวาคม 2558 นายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ ผอ กศณ.อ.ศรีสาคร เป็นประธานพิธีเป [ ... ]


อุดหนุน-การศึกษาขึ้นพื้นฐานกศน.ศรีสาคร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐานพุทธศัก
19/12/2015
article thumbnail

วันที่17 ธันวาคม 2558 นายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ ผู้อำนวยการและบุคลากร กศน.อ.ศรีสา [ ... ]


Other Articles

กิจกรรม กศน.อำเภอรือเสาะ

ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อ.รือเสาะ ร่วมจัดกิจกรรมสนองนโยบายท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส
29/01/2016
article thumbnail

27 มกราคม59 บุคลากร กศน.อ.รือเสาะ ร่วมจั [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอรือเสาะ ร่วมเป็นเกียรติในงานคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ดีเด่น ฯลฯ ประจำปี 2559
29/01/2016
article thumbnail

วันที่ 26 มกราคม 2559 นายรังสรรค์ เล็งฮะ  [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอรือเสาะร่วมกิจกรรมอำเภอเคลื่อนที่ ณ.บ้านจือแร สวนพลู ตำบลโคกสะตอ
29/01/2016
article thumbnail

25 มกราคม 59 นายรังสรรค์ เล็งฮะ ผอ.กศน.อ [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการบุคลากรกศน.อำเภอรือเสาะ เข้าร่วม เยี่ยมเยียนมัสยิดมัสยิดอัลฮีดายะห์และพบปะผู้นำศาสนา คณะกรรมการ และส
21/01/2016
article thumbnail

21 มกราคม 59 นายรังสรรค์. เล็งฮะ ผอ.กศน.อ [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอรือเสาะ จัดโครงการรเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
21/01/2016
article thumbnail

เมื่อวันที่ 14-15 มกราคม 59 นายรังสรรค์ เ [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอรือเสาะเปิดโครงการเปิดอาชีพระยะสั้น ณ.บ้านนาดา
21/01/2016
article thumbnail

19 มกราคม 59นายรังสรรค์ เล็งฮะ ผอ.กศน.อำ [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอรือเสาะเข้าร่วมงานอำเภอเคลื่อนที่ โรงเรียนบ้านนาดา
21/01/2016
article thumbnail

วันที่ 12 มกราคม 2559 นายรังสรรค์ เล็งฮะ  [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอรือเสาะเข้าร่วมโครงการเยาวชนไทยใฝ่เรียนรู้ สู่ค่านิยมที่พึงประสงค์ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ
21/01/2016
article thumbnail

วันที่ 9 มกราคม 2558 นายรังสรรค์ เล็งฮะ  [ ... ]


Other Articles

กิจกรรม กศน.อำเภอระแงะ

อุดหนุน-การศึกษาขึ้นพื้นฐานกศน.อำเภอระแงะ จ.นราธิวาส จัดกีฬาสายสัมพันธ์ กศน.ตำบล 7 ตำบล
05/02/2016
article thumbnail

       เมื่อวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2559นา [ ... ]


อุดหนุน-การศึกษาขึ้นพื้นฐานกศน.อำเภอระแงะ จ.นราธิวาส จัดโครงการอบรมความพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น
26/01/2016
article thumbnail

                          นายมนพ ขวัญดี ผู [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอระแงะ จ.นราธิวาส ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
25/01/2016
article thumbnail

               เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 นา [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอระแงะ จ.นราธิวาส ร่วมประชุมจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์
20/01/2016
article thumbnail

       วันที่ 20 มกราคม 2559 นายมนพ ขวัญ [ ... ]


อุดหนุน-การศึกษาขึ้นพื้นฐานกศน.อำเภอระแงะ จ.นราธิวาส จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน
11/01/2016
article thumbnail

       วันที่ 11 มกราคม 2559 กศน.อำเภอระแง [ ... ]


ผ.5-การส่งเสริมการอ่านกศน.อำเภอระแงะ จ.นราธิวาส จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559
11/01/2016
article thumbnail

        เมื่อวันที 9 มกราคม  2559 นายมนพ ข [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอระแงะ จ.นราธิวาส ร่วมโครงการจัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านสมานท์ ประจำปี 2559
24/12/2015
article thumbnail

        เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 นา [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอระแงะ จ.นราธิวาส ร่วมบริจาคโลหิต
09/12/2015
article thumbnail

        วันที่ 9 ธันวาคม 2558 นายมนพ ขวัญ [ ... ]


Other Articles

กิจกรรม กศน.อำเภอยี่งอ

ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกิจกรรม Bike for Dad
13/12/2015
article thumbnail

วันที่ 11 ธันวาคม 2558 กศน.อำเภอยี่งอ โดย [ ... ]


ผ.5-ห้องสมุดประชาชนกิจกรรมอำเภอเคลื่อนที่
13/12/2015
article thumbnail

นางภาวนาภรณ์ ถาวระมอบหมายให้ เจ๊ะน [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการเข้าร่วมบริจาคโลหิตถวายพ่อของแผ่นดิน
13/12/2015
article thumbnail

วันที่ 9 ธันวาคม 2558 นางภาวนาภรณ์ ถาวระ [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกิจกรรมเลี้ยงอาหารเด็กพิการ
13/12/2015
article thumbnail

วันที่ 9 ธันวาคม 2558 กศน.อำเภอยี่งอ โดย [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการประชุมมอบหมายงานและติดตามงาน
13/12/2015
article thumbnail

กศน.อำเภอยี่งอ โดยนางภาวนาภรณ์ ถาวร [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการรับชมสายใย กศน. เรื่องยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงาน 2559
13/12/2015
article thumbnail

กศน.อำเภอยี่งอ โดยนางภาวนาภรณ์ ถาวร [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการลงนามถวายพระพร
13/12/2015
article thumbnail

นาง ภาวนาภรณ์ ถาวระ ผอ. กศน. อำเภอยี่ง [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการเข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
13/12/2015
article thumbnail

วันที่ 5 ธันวาคม 2558 กศน.อ.ยี่งอ โดยนางภ [ ... ]


Other Articles

กิจกรรม กศน.อำเภอบาเจาะ

อุดหนุน-การศึกษาขึ้นพื้นฐานกศน.อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส จัดกิจกรรมโครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหา การตั้งครรภ์ก่อนวัย
14/01/2016
article thumbnail

กศน.อำเภอบาเจาะ นำโดยนายอิสมาแอ  มา [ ... ]


ผ.5-การส่งเสริมการอ่านกศน.อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ร่วมจัดกิจกรรมโครงการมหกรรมเปิดโลกทัศน์ สู่การเรียนรู้รอบด้าน
13/01/2016
article thumbnail

กศน.อำเภอบาเจาะ โดยนายอิสมาแอ  มาดเ [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส จัดกิจกรรมวันเด็กร่วมกับสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส
13/01/2016
article thumbnail

กศน.อำเภอบาเจาะ โดยนายอิสมาแอ มาดเด [ ... ]


อุดหนุน-การศึกษาขึ้นพื้นฐานกศน.อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส จัดโครงการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
13/01/2016
article thumbnail

กศน.อำเภอบาเจาะ นำโดยนายอิสมาแอ มาด [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ประชุมบุคลากรเตรียมความพร้อมในการร่วมกิจกรรมปีใหม่59
24/12/2015
article thumbnail

กศน.อำเภอบาเจาะ โดยนายอิสมาแอ มาดเด [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส นำนักศึกษาเข้าร่วมการเเข่งขันกีฬาพื้นบ้านสมานฉันท์ 5 จังหวัดชายแดนภา
24/12/2015
article thumbnail

กศน.อำเภอบาเจาะ โดยนายอิสมาแอ มาดเด [ ... ]


ผ.5-การส่งเสริมการอ่านกศน.อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ร่วมกิจกรรมนาวิก นาวี สัญจรฯ
18/12/2015
article thumbnail

กศน.อำเภอบาเจาะ นายอิสมาแอ มาดเด่น ผ [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ร่วมกิจกรรมโครงการฝึกทบทวนกำลังประชาชน/กำลังประจำถิ่น
16/12/2015
article thumbnail

กศน.อำเภอบาเจาะ โดยนายอิสมาแอ มาดเด [ ... ]


Other Articles

ข่าวการศึกษา

สายใยกศน.

ผู้บริหาร

nattapong-saisapai
นายณัฐพงษ์  นวลมาก
ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จ.นราธิวาส
narawan-a
นางสาวนราวรรณ  เวชธรรม
รองผู้อำนวยการ สนง.กศน.จ.นราธิวาส

ระบบงาน

 

banner-eoffice
 banner money-bank
e-citizen2

สถิติผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้3
mod_vvisit_counterเมื่อวาน182
mod_vvisit_counterอาทิตย์นี้594
mod_vvisit_counterอาทิตย์ที่แล้ว976
mod_vvisit_counterเดือนนี้1437
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว4094
mod_vvisit_counterAll days49053

Online (20 minutes ago): 3
Your IP: 54.147.26.192
,
Today: ก.พ. 11, 2016