1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Latest

  • nfe narathiwat

    ขณะนี้ อยู่ในช่วงดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ สำนักงาน กศน.จ.นราธิวาส

  • contact me

    ให้คำชี้แนะได้ที่นี่....อีเมล์ sambree07@gmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ด่วน

รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ

ยินดีต้อนรับสู่ กศน.นราธิวาส

ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์
สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส
ดาว์นโหลดโปรแกรมที่น่าสนใจ....ที่นี่
เว็บไซต์ ระบบเดิม
 

manageData2559banner safeforpeople
samruat kharuphanlogoPRBicon1213trainBranNfe
2-3-2558 12-18-59visaitat nfenara2558

 banner-prb  

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง

ข่าวด่วน สำนักงาน กศน.

กิจกรรม สนง.กศน.จังหวัดนราธิวาส

กิจกรรม สนง.กศน.จังหวัดนราธิวาสกศน.นราธิวาสร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์ในงานกาชาดและงานประจำปีจังหวัดนราธิวาส
25/04/2016
article thumbnail

 กศน.นราธิวาสร [ ... ]


กิจกรรม สนง.กศน.จังหวัดนราธิวาสกศน.นราธิวาสรับชมการเปิดศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่
25/04/2016
article thumbnail

 กศน.นราธิวาสร [ ... ]


กิจกรรม สนง.กศน.จังหวัดนราธิวาสสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาสติดตามโครงการส่งเสริมหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
06/04/2016
article thumbnail

 สำนักงาน กศน.จ [ ... ]


กิจกรรม สนง.กศน.จังหวัดนราธิวาสกศน.นราธิวาสดำเนินการประชุมตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณ (ไตรมาส 1-2)
06/04/2016
article thumbnail

 กศน.นราธิวาสด [ ... ]


กิจกรรม สนง.กศน.จังหวัดนราธิวาสสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาสจัดโครงการวันรักการอ่าน 2 เมษายน 2559
06/04/2016
article thumbnail

สำนักงาน กศน.จั [ ... ]


กิจกรรม สนง.กศน.จังหวัดนราธิวาสสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาสร่วมประชุมหารือการจัดอบรมครูแกนนำ
06/04/2016
article thumbnail

 สำนักงาน กศน. [ ... ]


กิจกรรม สนง.กศน.จังหวัดนราธิวาส สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาสจัดโครงการอบรม ครูแกนนำ
06/04/2016
article thumbnail

 สำนักงาน กศน.จ [ ... ]


กิจกรรม สนง.กศน.จังหวัดนราธิวาสกศน.นราธิวาสจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ผู้ทำหน้าที่นิเทศ ของ กศน.อำเภอ”
29/03/2016
article thumbnail

 กศน.นราธิวาสจ [ ... ]


นอกจากนี้ยังมีอีก

กิจกรรม กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก

ผ.4-การจัดการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกศน.อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส จัดประชุมกลุ่มสตรีหัวใจแกร่ง อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
25/12/2014
article thumbnail

กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส  [ ... ]


ผ.4-การจัดการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกศน.อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส จัดโครงการปลูกข้าว ปลูกจิตสำนึกสู่การดำรงชีวิตอย่างพอเพียง
25/12/2014
article thumbnail

กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส  [ ... ]


กิจกรรม กศน.อำเภอสุไหงปาดี

ผ.5-ห้องสมุดประชาชนประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด
15/09/2015
article thumbnail

นายสันติ บินอับดุรมาน ผอ.กศน.อำเภอสุ [ ... ]


ผ.5-ห้องสมุดประชาชนประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด
14/09/2015
article thumbnail

นายสันติ  บินอับดุรมาน ผอ.กศน.อำเภอส [ ... ]


ผ.5-การส่งเสริมการอ่านจัดกิจกรรมวันระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ
14/09/2015
article thumbnail

นายสันติ  บินอับดุรมาน ผอ.กศน.อำเภอส [ ... ]


ผ.5-บ้านหนังสืออัจฉริยะส่งเสริมการอ่าน
24/08/2015
article thumbnail

นายสันติ บินอับดุรมาน ผอ.กศน.อ.สุไหง [ ... ]


ผ.4-ส่งเสริมการรู้หนังสือส่งเสริมการอ่าน
24/08/2015
article thumbnail

นายสันติ  บินอับดุรมาน ผอ.กศน.อ.สุไ [ ... ]


ผ.5-การส่งเสริมการอ่านจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
21/08/2015
article thumbnail

นายสันติ  บินอับดุรมาน ผอ.กศน.อ.สุไหง [ ... ]


ผ.5-ห้องสมุดประชาชนพัฒนาห้องสมุดประชาชนอำเภอสุไหงปาดี
21/08/2015
article thumbnail

นายสันติ  บินอับดุรมาน ผอ.กศน.อ.สุไหง [ ... ]


ผ.5-ห้องสมุดประชาชนอบรมพัฒนาศักยภาพและทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้
21/08/2015
article thumbnail

นายสันติ  บินอับดุรมาน ผอ.กศน.อ.สุไหง [ ... ]


Other Articles

กิจกรรม กศน.อำเภอจะแนะ

ค่านิยมของคนไทย 12 ประการวันที่ 6 กรกฏาคม 2558 นายณัฐพงษ์ นวลมาก ผอ.กศน.จังหวัดนราธิวาสมานิเทศติดตามการก่อสร้างห้องสมุดจะแนะ
13/07/2015
article thumbnail

                                วันที่ 6 กรกฏ [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการวันที่ 3 กรกฏาคม 2558 กิจกรรมปันหนังสือดีให้น้อง
13/07/2015
article thumbnail

                             ว่าที่ร้อยโทป [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการวันที่ 28 มิถุนายน 2558 สอบภาษามลายูถิ่น ณ กองร้อย ทพ 4605 บ้านไอร์ซือเร๊ะ ต.ช้างเผือก
13/07/2015
article thumbnail

                              ว่าที่ร้อยโทป [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการวันที่ 18 มิถุนายน นายมนพ ขวัญดี ผอ.กศน.อำเภอระแงะมานิเทศ การจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้สื่อ ETV
13/07/2015
article thumbnail

                     นายมนพ ขวัญดี ผอ.กศน. [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการวันที่ 8 - 9 มิถุนายน 2558 ว่าที่ร้อยโทประวิตร จินตประสาทผอ.กศน.อำเภอจะแนะและคณะเยี่ยมผู้สูงอายุแต่ล
08/06/2015
article thumbnail

                        ว่าที่ร้อยโทประว [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการวันที่ 3-4 มิถุนายน 2558 โครงการเปิดโลกเรียนรู้ "สื่อสารภาษาไทยในชีวิตประจำวัน"
08/06/2015
article thumbnail

                           กศน.อำเภอจะแนะไ [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอจะแนะเข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข
02/06/2015
article thumbnail

                        กศน.อำเภอจะแนะเข้ [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอจะแนะ อบรมพัฒนาครู กศน. เพื่อการพัฒนาครู โดยใช้สื่อ ETV
02/06/2015
article thumbnail

                         บุคลากรของ กศน.อำ [ ... ]


Other Articles

กิจกรรม กศน.อำเภอเจาะไอร้อง

ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอเจาะไอร้อง จัดโครงการอบรมให้ความรู้การจัดกระบวนการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วย
22/01/2016
article thumbnail

กศน.อำเภอเจาะไอร้อง จัดโครงการอบร [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอเจาะไอร้อง จัดสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2558
22/01/2016
article thumbnail

กศน.อำเภอเจาะไอร้อง จัดสอบกลางภาคเ [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอเจาะไอร้อง จัดสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2558
22/01/2016
article thumbnail

  กศน.อำเภอเจาะไอร้อง จัดสอบกลางภา [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอเจาะไอร้อง จัดสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2558
22/01/2016
article thumbnail

กศน.อำเภอเจาะไอร้อง จัดสอบกลางภาคเ [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอเจาะไอร้อง มอบกระเช้ากับนายอำเภอเจาะไอร้อง
22/01/2016
article thumbnail

กศน.อำเภอเจาะไอร้อง มอบกระเช้ากับน [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอเจาะไอร้อง มอบกระเช้ากับนายอำเภอเจาะไอร้อง
22/01/2016
article thumbnail

กศน.อำเภอเจาะไอร้อง มอบกระเช้ากับน [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอเจาะไอร้อง จัดโครงการอบรมให้ความรู้พัฒนาผู้เรียนก้าวสูอาเซียนอย่างทั่วถึง และเข้าใจ
22/01/2016
article thumbnail

กศน.อำเภอเจาะไอร้อง จัดโครงการอบรม [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอเจาะไอร้อง เข้าร่วมโครงการเยาวชนไทย ใฝ่เรียนรู้ สู่ค่านิยมที่พึงประสงค์
22/01/2016
article thumbnail

กศน.อำเภอเจาะไอร้อง เข้าร่วมโครงกา [ ... ]


Other Articles

กิจกรรม กศน.อำเภอเมือง

ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอเมืองนราธิวาส "ประเมินสถานศึกษาพอเพียง ร.ร.บ้านมาโงปะแต"
24/03/2016
article thumbnail


นายณรงค์ เรือนติ๊บ ผู้อำนวยการกศน.อ [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอเมืองนราธิวาส "ประเมินสถานศึกษาพอเพียง ร.ร.บ้านบลูก"
24/03/2016
article thumbnail


นายณรงค์ เรือนติ๊บ ผู้อำนวยการกศน.อ [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอเมืองนราธิวาส "ตรวจเยี่ยมสนามสอบ กศน."
24/03/2016
article thumbnail


นายณรงค์ เรือนติ๊บ ผู้อำนวยการกศน.อ [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอเมืองนราธิวาส "ประชุมร่วมกับ ผู้แทน กอรมน."
24/03/2016
article thumbnail


นายณรงค์ เรือนติ๊บ ผู้อำนวยการกศน.อ [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอเมืองนราธิวาส "ประชุมปฏิบัติการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ"
22/03/2016
article thumbnail


นางสาวนาริณีย์ อโนมะศิริ ข้าราชการ [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอเมืองนราธิวาส "จัดกิจกรรมแกนนำร่วมขยายผลโครงการหมู่บ้านการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท"
22/03/2016
article thumbnail


17 มี.ค. 59
กศน.เมืองนราธิวาส จัดกิจกรรม [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอเมืองนราธิวาส "โครงการหมู่บ้านการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท"
22/03/2016
article thumbnail

  เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 59
กศน.เมืองนราธิว [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอเมืองนราธิวาส "รับมอบป้ายมุม มสธ. จากผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ยะลา"
22/03/2016
article thumbnail

นาง สาวนาริณีย์ อโนมะศิริ ข้าราชกา [ ... ]


Other Articles

กิจกรรม กศน.อำเภอสุคิริน

ค่านิยมของคนไทย 12 ประการบุคลากร กศน.อำเภอสุคิริน เข้าร่วมโครงการอบรม ครู กศน. “สนุกกับกระบวนการวิทย์ สร้างนักคิด ครู กศน.”
08/03/2016
article thumbnail

บุคลากร กศน.อำเภอสุคิริน เข้าร่วม [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการนางนิตยา วุนาพันธ์ ผอ.กศน.อำเภอสุคิริน มอบหมายให้นางพชรมน การุโณ ครูอาสาฯ กศน.อำเภอสุคิรินเข้าร่วม
08/03/2016
article thumbnail

นางนิตยา วุนาพันธ์ ผอ.กศน.อำเภอสุค [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการนางซาวาตีห์ ยะโกะ ครู อาสาสมัครฯ อำเภอสุคิริน จัดกิจกรรมการสอนนักศึกษา
07/03/2016
article thumbnail

นางซาวาตีห์ ยะโกะ ครู อาสาสมัครฯ อ [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอสุคิริน นำนักศึกษาเข้าอบรมโครงการเยาวชนสานสัมพันธ์ สร้างสรรค์ คนดี สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธ
07/03/2016
article thumbnail

กศน.อำเภอสุคิริน นำนักศึกษาเข้าอ [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการนางนิตยา วุนาพันธ์ ผอ.กศน.อำเภอสุคิรินมอบหมายให้นางชลิพร นิลกระวัตร์ เป็นวิทยากรโครงการเรียนรู้และ
07/03/2016
article thumbnail

นางนิตยา วุนาพันธ์ ผอ.กศน.อำเภอสุค [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอสุคิรินร่วมกับศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนปัตตานีจัดกิจกรรม เปิดกลุ่มอาชีพ
07/03/2016
article thumbnail

     กศน.อำเภอสุคิรินร่วมกับศูนย์ฝ [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการนางนิตยา วุนาพันธ์ ผอ.กศน.อำเภอสุคิริน มอบหมายให้ นางฟารีดา กาซอ ครูผู้ช่วย กศน.อำเภอสุคิริน เข้าร
04/03/2016
article thumbnail

นางนิตยา วุนาพันธ์ ผอ.กศน.อำเภอสุค [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการนางนิตยา วุนาพันธ์ ผอ.กศน.อำเภอสุคิริน และนายนรินทร์ นิลกระวัตร์ ครูอาสาฯ ปอเนาะ เข้าร่วมประชุมประ
04/03/2016
article thumbnail

นางนิตยา วุนาพันธ์ ผอ.กศน.อำเภอสุค [ ... ]


Other Articles

กิจกรรม กศน.อำเภอแว้ง

ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอแว้ง เชิญร่วมเที่ยวงาน วันแห่งความรัก "14 กุมภา... ที่สุดนราธิวาส ที่รักฮาลา-บาลา"
12/02/2016
article thumbnail

เชิญร่วมเที่ยวงาน วันแห่งความรัก "14  [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอแว้ง เข้าร่วมเสวนากาแฟยามเช้าและประชุมสภาสันติสุข
10/02/2016
article thumbnail

กศน.อำเภอแว้ง เข้าร่วมเสวนากาแฟยาม [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอแว้ง จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักศึกษา
10/02/2016
article thumbnail

กศน.อำเภอแว้ง จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้าน [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอแว้ง เข้ารับการอบรมโครงการสนุกกับกระบวนวิทย์ สร้างนักคิดครูกศน.
10/02/2016
article thumbnail

นางธนณภัทร ศรีระนำ ผอ.กศน.อำเภอแว้งไ [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอแว้ง เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
10/02/2016
article thumbnail

นางธนณภัทร ศรีระนำ ผอ.กศน.อำเภอแว้ง  [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอแว้ง เข้าร่วมงานวันครู
10/02/2016
article thumbnail

กศน.อำเภอแว้ง โดยนางธนณภัทร ศรีระนำ  [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอแว้ง เข้าร่วมโครงการการอบมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโครงการ
10/02/2016
article thumbnail

กศน.อำเภอแว้ง โดยนางธนณภัทร ศรีระนำ  [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอแว้ง ร่วมจัดกิจกรรมกับหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่
10/02/2016
article thumbnail

กศน.อำเภอแว้ง โดยนางธนณภัทร ศรีระนำ  [ ... ]


Other Articles

กิจกรรม กศน.อำเภอตากใบ

ค่านิยมของคนไทย 12 ประการศน.อำเภอตากใบ จัดโครงการจัดเวทีการสร้างความรัก
24/12/2014
article thumbnail

นายทนงศักดิ์ เพชรพรหม ผอ.กศน.อำเภอต [ ... ]


ผ.4-ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนกศน.อำเภอตากใบ ร่วมพิธีเปิดกลุ่มอาชีพการเพาะเห็ดนางฟ้าสำหรับนักศึกษาผู้พิการ
24/12/2014
article thumbnail

  นายทนงศักดิ์ เพชรพรหม ผอ.กศนอำเภ [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการนำเยาวชนเข้าค่าย ค่านิยม 12 ประการ
22/12/2014
article thumbnail

นายทนงศักดิ์ เพชรพรหม ผอ.กศน อำเภอตา [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการนำเยาวชนเข้าค่าย ค่านิยม 12 ประการ
22/12/2014
article thumbnail

นายทนงศักดิ์ เพชรพรหม ผอ กศน.อำเภอตา [ ... ]


อุดหนุน-การศึกษาขึ้นพื้นฐานกศน.อำเภอตากใบ เข้าร่วมการอบรมพัฒนาบุคลากร กศน.ในภาคใต้ หลักสูตรการวิจัยชั้นเรียน
19/12/2014
article thumbnail

นายทนงศักดิ์ เพชรพรหม ผอ.กศน.อำเภอตา [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอตากใบ เข้าร่วมค่ายเยาวชนใฝ่เรียนรู้ค่านิยม โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เยาวชนคนรักษ์ถิ่น
19/12/2014
article thumbnail

นายทนงศักดิ์ เพชรพรหม ผอ.กศน.อำเภอตา [ ... ]


ผ.4-การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตกศน.อำเภอตากใบ จัดโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
18/12/2014
article thumbnail

นายทนงศักดิ์ เพชรพรหม ผอ.กศน.อำเภอตา [ ... ]


ผ.4-การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตกศน.อำเภอตากใบ จัดโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
18/12/2014
article thumbnail

นายทนงศักดิ์ เพชรพรหม ผอ.กศน.อำเภอตา [ ... ]


Other Articles

กิจกรรม กศน.อำเภอศรีสาคร

ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอศรีสาคร จัดโครงการเยาวชนไทย ใฝ่เรียนรู้ สู่ค่านิยมอันพึงประสงค์
13/01/2016
article thumbnail

กศน.อำเภอศรีสาคร จัดโครงการเยาวชนไทย ใฝ่เรียนรู้ สู่ค่านิยมอันพึงประส [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอศรีสาคร จัดโครงการเยาวชนไทย ใฝ่เรียนรู้ สู่ค่านิยมอันพึงประสงค์
13/01/2016
article thumbnail

กศน.อำเภอศรีสาคร จัดโครงการเยาวชนไทย ใฝ่เรียนรู้ สู่ค่านิยมอันพึงประ [ ... ]


ผ.5-การส่งเสริมการอ่านกศน.อำเภอศรีสาครร่วมบริการอำเภอเคลื่อนที่
30/12/2015
article thumbnail

วันที่ 24 ธันวาคม 2558 นายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ ผอ.กศน.อ.ศรีสาคร ได้มอบหมายให้นาง [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอศรีสาครร่วมบริการอำเภอเคลื่อนที่
30/12/2015
article thumbnail

วันที่ 24 ธันวาคม 2558 นายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ ผอ.กศน.อ.ศรีสาคร ได้มอบหมายให้นาง [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอศรีสาคร เข้าประสานแหล่งเรียนรู้เพื่อจัดทำโครงการตามรอยพระยุคลบาท
30/12/2015
article thumbnail

วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ นายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ ผอ.กศน.อำเภอศรีสาคร เข้าประส [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอศรีสาคร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดฝึกทบทวนกำลังประจำถิ่นและกำลังประชาชน
30/12/2015
article thumbnail

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ นายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ ผอ.กศน.อ.ศรีสาคร และบุคลากร ร่ [ ... ]


ผ.4-การจัดการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกศน.อำเภอศรีสาคร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทำบัญชีครัวเรือน
30/12/2015
article thumbnail

วันที่ 23 ธันวาคม 2558 นายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ ผอ กศณ.อ.ศรีสาคร เป็นประธานพิธีเป [ ... ]


อุดหนุน-การศึกษาขึ้นพื้นฐานกศน.ศรีสาคร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐานพุทธศัก
19/12/2015
article thumbnail

วันที่17 ธันวาคม 2558 นายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ ผู้อำนวยการและบุคลากร กศน.อ.ศรีสา [ ... ]


Other Articles

กิจกรรม กศน.อำเภอรือเสาะ

ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อ.รือเสาะ ร่วมจัดกิจกรรมสนองนโยบายท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส
29/01/2016
article thumbnail

27 มกราคม59 บุคลากร กศน.อ.รือเสาะ ร่วมจั [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอรือเสาะ ร่วมเป็นเกียรติในงานคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ดีเด่น ฯลฯ ประจำปี 2559
29/01/2016
article thumbnail

วันที่ 26 มกราคม 2559 นายรังสรรค์ เล็งฮะ  [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอรือเสาะร่วมกิจกรรมอำเภอเคลื่อนที่ ณ.บ้านจือแร สวนพลู ตำบลโคกสะตอ
29/01/2016
article thumbnail

25 มกราคม 59 นายรังสรรค์ เล็งฮะ ผอ.กศน.อ [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการบุคลากรกศน.อำเภอรือเสาะ เข้าร่วม เยี่ยมเยียนมัสยิดมัสยิดอัลฮีดายะห์และพบปะผู้นำศาสนา คณะกรรมการ และส
21/01/2016
article thumbnail

21 มกราคม 59 นายรังสรรค์. เล็งฮะ ผอ.กศน.อ [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอรือเสาะ จัดโครงการรเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
21/01/2016
article thumbnail

เมื่อวันที่ 14-15 มกราคม 59 นายรังสรรค์ เ [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอรือเสาะเปิดโครงการเปิดอาชีพระยะสั้น ณ.บ้านนาดา
21/01/2016
article thumbnail

19 มกราคม 59นายรังสรรค์ เล็งฮะ ผอ.กศน.อำ [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอรือเสาะเข้าร่วมงานอำเภอเคลื่อนที่ โรงเรียนบ้านนาดา
21/01/2016
article thumbnail

วันที่ 12 มกราคม 2559 นายรังสรรค์ เล็งฮะ  [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอรือเสาะเข้าร่วมโครงการเยาวชนไทยใฝ่เรียนรู้ สู่ค่านิยมที่พึงประสงค์ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ
21/01/2016
article thumbnail

วันที่ 9 มกราคม 2558 นายรังสรรค์ เล็งฮะ  [ ... ]


Other Articles

กิจกรรม กศน.อำเภอระแงะ

ผ.5-ห้องสมุดประชาชนกศน.อำเภอระแงะ จ.นราธิวาส จัดโครงการ ๒ เมษา วันรักการอ่า”ปั่นจักรยาน ปันกันอ่าน”หนังสือสู่ชุมชน
04/04/2016
article thumbnail

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2559 นายมนพ ขวัญ [ ... ]


ผ.5-ห้องสมุดประชาชนกศน.อำเภอระแงะ จ.นราธิวาส จัดโครงการ ๒ เมษา วันรักการอ่า”ปั่นจักรยาน ปันกันอ่าน”หนังสือสู่ชุมชน
04/04/2016
article thumbnail

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2559 นายมนพ ขวัญ [ ... ]


ผ.5-การส่งเสริมการอ่านกศน.อำเภอระแงะ จ.นราธิวาส จัดกิจกรรมกศน.เคลื่อนที่
30/03/2016
article thumbnail

       เมื่อวันที 29 มีนาคม  2559นายมนพ ข [ ... ]


ผ.4-การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตกศน.อำเภอระแงะ จ.นราธิวาส จัดกิจกรรมจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต “สุขภาพดี ชีวิตมีสุข”
23/03/2016
article thumbnail

                         วันที่ 23 มีนาคม 2559 นา [ ... ]


ผ.4-การจัดการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกศน.อำเภอระแงะ จ.นราธิวาส จัดกิจกรรมฐานเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
17/03/2016
article thumbnail

           เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 นายม [ ... ]


ผ.5-การส่งเสริมการอ่านกศน.อำเภอระแงะ จ.นราธิวาส ร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่
10/03/2016
article thumbnail

       วันที 10   มีนาคม 2559    นายมนพ ขวั [ ... ]


ผ.4-การจัดการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกศน.อำเภอระแงะ จ.นราธิวาส จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
08/03/2016
article thumbnail

          วันที่ 8 มีนาคม 2559 นายมนพ ขวัญ [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอระแงะ จ.นราธิวาส เข้าร่วมพิธีปิดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ชุมชน (กีฬาชุมชน) ระดับอำเภอ
26/02/2016
article thumbnail

        เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 นาย [ ... ]


Other Articles

กิจกรรม กศน.อำเภอยี่งอ

ผ.4-ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนจัดโครงการ กศน. ฝึกอาชีพให้ประชาชน ต.ลุโบะบือซา
11/02/2016
article thumbnail

กศน.อำเภอยี่งอ โดยนางภาวนาภรณ์ ถาวร [ ... ]


ผ.4-การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนจัดโครงการกศน.สัญจร ต.ลุโบะบือซา
11/02/2016
article thumbnail

กศน.อำเภอยี่งอ โดยนางภาวนาภรณ์ ถาวร [ ... ]


ผ.4-การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนครูกศน.เยี่ยมบ้านนักศึกษา กศน. ต.ลุโบะบือซา
11/02/2016
article thumbnail

กศน.อำเภอยี่งอ โดยนางภาวนาภรณ์ ถาวร [ ... ]


ผ.4-การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนเข้าร่วมโครงการผู้นำศาสนาพูดหน้าเสาธง 20 มค 59
11/02/2016
article thumbnail

กศน.อำเภอยี่งอ โดยนางภาวนาภรณ์ ถาวร [ ... ]


ผ.4-การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนพบปะประธานคณะกรรมการ ประจำ กศน.ต.ลุโบะบือซา
11/02/2016
article thumbnail

กศน.อำเภอยี่งอ โดยนางภาวนาภรณ์ ถาวร [ ... ]


ผ.4-การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนเข้าร่วมโครงการผู้นำศาสนาพูดหน้าเสาธง 18 มค 59
11/02/2016
article thumbnail

กศน.อำเภอยี่งอ โดยนางภาวนาภรณ์ ถาวร [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการไปร่วมแสดงความยินดีวันมงคล ของลูก ผอ.สันติ 21 มค. 59
11/02/2016
article thumbnail


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการประชุมมอบหมายงาน 18 มค. 59
11/02/2016
article thumbnail


Other Articles

กิจกรรม กศน.อำเภอบาเจาะ

ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส จัดกิจกรรมโครงการกีฬาสายสัมพันธ์ กศน.บาเจาะ เพื่อความสามัคคี
11/02/2016
article thumbnail

กศน.อำเภอบาเจาะ  นำโดยนายอิสมาแอ มา [ ... ]


อุดหนุน-การศึกษาขึ้นพื้นฐานกศน.อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส จัดกิจกรรมโครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหา การตั้งครรภ์ก่อนวัย
14/01/2016
article thumbnail

กศน.อำเภอบาเจาะ นำโดยนายอิสมาแอ  มา [ ... ]


ผ.5-การส่งเสริมการอ่านกศน.อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ร่วมจัดกิจกรรมโครงการมหกรรมเปิดโลกทัศน์ สู่การเรียนรู้รอบด้าน
13/01/2016
article thumbnail

กศน.อำเภอบาเจาะ โดยนายอิสมาแอ  มาดเ [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส จัดกิจกรรมวันเด็กร่วมกับสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส
13/01/2016
article thumbnail

กศน.อำเภอบาเจาะ โดยนายอิสมาแอ มาดเด [ ... ]


อุดหนุน-การศึกษาขึ้นพื้นฐานกศน.อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส จัดโครงการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
13/01/2016
article thumbnail

กศน.อำเภอบาเจาะ นำโดยนายอิสมาแอ มาด [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ประชุมบุคลากรเตรียมความพร้อมในการร่วมกิจกรรมปีใหม่59
24/12/2015
article thumbnail

กศน.อำเภอบาเจาะ โดยนายอิสมาแอ มาดเด [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส นำนักศึกษาเข้าร่วมการเเข่งขันกีฬาพื้นบ้านสมานฉันท์ 5 จังหวัดชายแดนภา
24/12/2015
article thumbnail

กศน.อำเภอบาเจาะ โดยนายอิสมาแอ มาดเด [ ... ]


ผ.5-การส่งเสริมการอ่านกศน.อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ร่วมกิจกรรมนาวิก นาวี สัญจรฯ
18/12/2015
article thumbnail

กศน.อำเภอบาเจาะ นายอิสมาแอ มาดเด่น ผ [ ... ]


Other Articles

ข่าวการศึกษา

สายใยกศน.

ผู้บริหาร

nattapong-saisapai
นายณัฐพงษ์  นวลมาก
ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จ.นราธิวาส
narawan-a
นางสาวนราวรรณ  เวชธรรม
รองผู้อำนวยการ สนง.กศน.จ.นราธิวาส

ระบบงาน

 

banner-eoffice
 banner money-bank
e-citizen2

สถิติผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้74
mod_vvisit_counterเมื่อวาน64
mod_vvisit_counterอาทิตย์นี้194
mod_vvisit_counterอาทิตย์ที่แล้ว523
mod_vvisit_counterเดือนนี้818
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว2871
mod_vvisit_counterAll days56847

Online (20 minutes ago): 3
Your IP: 54.81.225.157
,
Today: พ.ค. 24, 2016