1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Latest

  • nfe narathiwat

    ขณะนี้ อยู่ในช่วงดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ สำนักงาน กศน.จ.นราธิวาส

  • contact me

    ให้คำชี้แนะได้ที่นี่....อีเมล์ sambree07@gmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ด่วน

รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 0-6 ปี

27 พฤษภาคม 2015

เขียนโดย กศน.อำเภอยี่งอ

นางภาวนาภรณ์ ถาวระ มอบหมายให้นางสาวเจ๊ะนูรไอนี เจ๊ะมะลีบรรณารักษ์ปฏิบัติการ ห้องสมุดประชาชนอำเภอยี่งอ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 0-6 ปี โครงการพัฒนาศักยภาพบรรณารักษ์หรือปฏิบัติงานห้องสมุดประชาชนในภาใต้ ณ สถาบัน กศน.ภาคใต้ วันที่ 27-29 พฤษภาคม 2558alt

ประชุมการวางแผนการทำปฏิทิน และการทำแผนการสอนรายสัปดาห์

27 พฤษภาคม 2015

เขียนโดย กศน.อำเภอยี่งอ

กศน.อำเภอยี่งอ โดยนางภาวนาภรณ์ ถาวระ ผอ.กศน.อำเภอยี่งอ พร้อมด้วยบุคลากร ประชุมการวางแผนการทำปฏิทิน และการทำแผนการสอนรายสัปดาห์ เพื่อการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น วันที่ 27 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอยี่งอalt

รับชม ETV

27 พฤษภาคม 2015

เขียนโดย กศน.อำภอยี่งอ

กศน.อำเภอยี่งอ โดยนางภาวนาภรณ์ ถาวระ ผอ.กศน.อำเภอยี่งอ พร้อมด้วยบุคลากร รับชม ETV เรื่อง การวิเคระห์ผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้ วันที่ 27 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอยี่งอalt

โครงการพัฒนาวิชาการ 1/2558

26 พฤษภาคม 2015

เขียนโดย กศน.อ.ยี่งอ

กศน.อำเภอยี่งอ โดยนางภาวนาภรณ์ ถาวระ ผอ.กศน.อ.ยี่งอ มอบหมายให้นางสาวรุสดา นิดิง ผู้รับผิดชอบโครงการ พร้อมด้วยบุคลากร จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาวิชาการ เพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาเห็นช่องทางการแสวงหาความรู้ นำไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีพของตนเอง ครอบครัว และชุมชน ต่อไป วันที่ 25 พฤษภาคม 2558 ณ อาคารชมรมอีหม่าม คอเต็บ บิหลั่น อ.ยี่งอ จ.นราฯ

alt

ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์

01 ธันวาคม 2014

เขียนโดย Admin

ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์
สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส
ดาว์นโหลดโปรแกรมที่น่าสนใจ....ที่นี่
เว็บไซต์ ระบบเดิม
 

2-3-2558 12-18-59
tiutionvisaitat nfenara2558
webnfesamruat kharuphan
icon1213

   

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง

ข่าวด่วน สำนักงาน กศน.

กิจกรรม สนง.กศน.จังหวัดนราธิวาส

กิจกรรม สนง.กศน.จังหวัดนราธิวาสสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาสประชุมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 4/2558
25/05/2015
article thumbnail

 สำนักงาน กศน.จ [ ... ]


กิจกรรม สนง.กศน.จังหวัดนราธิวาสสนง.กศน.นธ.เข้าร่วมประชุมสำรวจการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้
21/05/2015
article thumbnail

   สำนักงาน [ ... ]


กิจกรรม สนง.กศน.จังหวัดนราธิวาสสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาสประชุมบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส
20/05/2015
article thumbnail

 สำนักงาน กศน.จ [ ... ]


กิจกรรม สนง.กศน.จังหวัดนราธิวาสสำนักงาน กศน.จ.นธ.จัดประชุมเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาอาชีพ
20/05/2015
article thumbnail

 สำนักงาน กศน.จ [ ... ]


กิจกรรม สนง.กศน.จังหวัดนราธิวาสสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาสดำเนินงานโครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้เยาวชนคนรักถิ่น
13/05/2015
article thumbnail

 สำนักงาน กศน.จ [ ... ]


กิจกรรม สนง.กศน.จังหวัดนราธิวาสสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาสประชุมเตรียมพร้อมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เยาวชนคนรักษ์ถิ่น
13/05/2015
article thumbnail

   สำนักงาน [ ... ]


กิจกรรม สนง.กศน.จังหวัดนราธิวาสสำนักงาน กศน. จังหวัดนราธิวาส ประเมินพนักงานราชการ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2558
07/05/2015
article thumbnail

 สำนักงาน กศน.  [ ... ]


กิจกรรม สนง.กศน.จังหวัดนราธิวาสกศน.นราธิวาสเข้าร่วมประชุมวางแผนการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศหน่วยงาน สถานศึกษาสังกัด กศน. ในภาคใต้
07/05/2015
article thumbnail

 กศน.นราธิวาสเ [ ... ]


นอกจากนี้ยังมีอีก

กิจกรรม กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก

ผ.4-การจัดการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกศน.อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส จัดประชุมกลุ่มสตรีหัวใจแกร่ง อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
25/12/2014
article thumbnail

กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส  [ ... ]


ผ.4-การจัดการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกศน.อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส จัดโครงการปลูกข้าว ปลูกจิตสำนึกสู่การดำรงชีวิตอย่างพอเพียง
25/12/2014
article thumbnail

กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส  [ ... ]


กิจกรรม กศน.อำเภอสุไหงปาดี

กิจกรรม กศน.อำเภอจะแนะ

กิจกรรม กศน.อำเภอเจาะไอร้อง

กิจกรรม กศน.อำเภอเมือง

ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.เมืองนราธิวาส ส่งเสริมกิจกรรมออกกำลัง "กีฬาเปตอง"
18/05/2015
article thumbnail


นายณรงค์ เรือนติ๊บ ผู้อำนวยการ.กศน.เ [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.เมืองนราธิวาส "ส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้แบบพอเพียง ปลูกผักเลี้ยงปลา"
18/05/2015
article thumbnail


นายณรงค์ เรือนติ๊บ ผู้อำนวยการ.กศน.เ [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.เมืองนราธิวาส ร่วมประชุมเพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชน
14/05/2015
article thumbnail

นายณรงค์ เรือนติ๊บ ผู้อำนวยการ.กศน.เ [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.เมืองนราธิวาส "ออกประเมินครูศรช."
12/05/2015
article thumbnail


นายณรงค์ เรือนติ๊บ ผู้อำนวยการ.กศน.เ [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.เมืองนราธิวาส "เสวนาอาเซียนศึกษาฯ"
12/05/2015
article thumbnail


นายณรงค์ เรือนติ๊บ ผู้อำนวยการ.กศน.เ [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการลงข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ "กศน.เมืองนราธิวาสทำงานบริการประชาชน"
12/05/2015
article thumbnail


นายณรงค์ เรือนติ๊บ ผู้อำนวยการ.กศน.เ [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน. เมืองนราธิวาส " ประชุมบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนงาน กศน. "
11/05/2015
article thumbnail


นายณรงค์ เรือนติ๊บ ผู้อำนวยการ.กศน.เ [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.เมืองนราธิวาส "ส่งเสริมทหารพราน เรียนรู้ภาษามลายูถิ่น"
08/05/2015
article thumbnail(28 เม.ย.58) นายณรงค์ เรือนติ๊บ ผู้อำนวยก [ ... ]


Other Articles

กิจกรรม กศน.อำเภอสุคิริน

ค่านิยมของคนไทย 12 ประการคณะครู กศน.อำเภอสุคิริน เข้าร่วมการอบรมครูหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพฯโดยใช้สื่อ ETV
27/05/2015
article thumbnail

คณะครู กศน.อำเภอสุคิริน เข้าร่วม [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอสุคิริน จัดโครงการอบรมทักษะชีวิตเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
26/05/2015
article thumbnail

กศน.อำเภอสุคิริน จัดโครงการอบรมท [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอสุคิริน จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพนักศึกษา กศน.อำเภอสุคิริน
25/05/2015
article thumbnail

กศน.อำเภอสุคิริน จัดโครงการอบรมใ [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอสุคิริน จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.อำเภอสุคิริน
25/05/2015
article thumbnail

กศน.อำเภอสุคิริน จัดโครงการปฐมนิ [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการครู กศน.อำเภอสุคิริน เข้ารับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
20/05/2015
article thumbnail

ครู กศน.อำเภอสุคิริน เข้ารับการป [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอสุคิริน เข้าร่วมโครงการจัดอบรมกับศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนจังหวัดปัตตานี
20/05/2015
article thumbnail

กศน.อำเภอสุคิริน เข้าร่วมโครงการ [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการครู กศน.ตำบล อำเภอสุคิริน เข้ารับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
14/05/2015
article thumbnail

ครู กศน.ตำบล อำเภอสุคิริน เข้ารับก [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอสุคิริน เข้าร่วมกิจกรรมพิธีปิดการแข่งขันฟุตบอล กศน.คัพ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
30/04/2015
article thumbnail

กศน.อำเภอสุคิริน เข้าร่วมกิจกรรม [ ... ]


Other Articles

กิจกรรม กศน.อำเภอแว้ง

ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอแว้ง เข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบถนนที่ดำเนินการสร้างแล้วเสร็จ
19/05/2015
article thumbnail

           กศน.อำเภอแว้ง โดย นางธนณภัทร [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอแว้ง การประเมินพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูอาสา
19/05/2015
article thumbnail

  กศน.อำเภอแว้ง การประเมินพนักงานร [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอแว้ง การประเมินพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูอาสาปอเนาะ
19/05/2015
article thumbnail

        กศน.อำเภอแว้ง การประเมินพนักง [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอแว้ง อำเภอเคลื่อนที่บ้านตอแล อ.เอราวัณ
19/05/2015
article thumbnail

        กศน.อำเภอแว้ง โดย นางธนณภัทร   [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอแว้ง ค่ายเยาวชนใฝ่เรียนรู้ค่านิยม โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เยาวชนคนรักถิ่น
19/05/2015
article thumbnail

            กศน.อำเภอแว้ง โดย นางธนณภัท [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอแว้ง เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ รู้ทันโรค อบต.แว้ง
01/05/2015
article thumbnail

          นางธนณภัทร ศรีระนำ ผู้อำนวย [ ... ]


ผ.4-การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนกศน.อำเภอแว้ง เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ รู้ทันโรค อบต.แว้ง
01/05/2015
article thumbnail

                    นางธนณภ [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอแว้ง เข้าร่วมงานมหกรรมกีฬา กศน.คัพ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
01/05/2015
article thumbnail

                        กศน.อำเภอแว้ง นำโดย ผอ. [ ... ]


Other Articles

กิจกรรม กศน.อำเภอตากใบ

ค่านิยมของคนไทย 12 ประการศน.อำเภอตากใบ จัดโครงการจัดเวทีการสร้างความรัก
24/12/2014
article thumbnail

นายทนงศักดิ์ เพชรพรหม ผอ.กศน.อำเภอต [ ... ]


ผ.4-ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนกศน.อำเภอตากใบ ร่วมพิธีเปิดกลุ่มอาชีพการเพาะเห็ดนางฟ้าสำหรับนักศึกษาผู้พิการ
24/12/2014
article thumbnail

  นายทนงศักดิ์ เพชรพรหม ผอ.กศนอำเภ [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการนำเยาวชนเข้าค่าย ค่านิยม 12 ประการ
22/12/2014
article thumbnail

นายทนงศักดิ์ เพชรพรหม ผอ.กศน อำเภอตา [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการนำเยาวชนเข้าค่าย ค่านิยม 12 ประการ
22/12/2014
article thumbnail

นายทนงศักดิ์ เพชรพรหม ผอ กศน.อำเภอตา [ ... ]


อุดหนุน-การศึกษาขึ้นพื้นฐานกศน.อำเภอตากใบ เข้าร่วมการอบรมพัฒนาบุคลากร กศน.ในภาคใต้ หลักสูตรการวิจัยชั้นเรียน
19/12/2014
article thumbnail

นายทนงศักดิ์ เพชรพรหม ผอ.กศน.อำเภอตา [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอตากใบ เข้าร่วมค่ายเยาวชนใฝ่เรียนรู้ค่านิยม โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เยาวชนคนรักษ์ถิ่น
19/12/2014
article thumbnail

นายทนงศักดิ์ เพชรพรหม ผอ.กศน.อำเภอตา [ ... ]


ผ.4-การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตกศน.อำเภอตากใบ จัดโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
18/12/2014
article thumbnail

นายทนงศักดิ์ เพชรพรหม ผอ.กศน.อำเภอตา [ ... ]


ผ.4-การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตกศน.อำเภอตากใบ จัดโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
18/12/2014
article thumbnail

นายทนงศักดิ์ เพชรพรหม ผอ.กศน.อำเภอตา [ ... ]


Other Articles

กิจกรรม กศน.อำเภอศรีสาคร

กิจกรรม กศน.อำเภอรือเสาะ

ผ.4-ส่งเสริมการรู้หนังสือกศน.อำเภอรือเสาะจัดโครงการเสริมสสร้างภาษาภาษาสันติสุข กิจกรรมสอนมลายู
25/05/2015
article thumbnail

วันที่ 21 พฤษภาคม 2558 นายรังสรรค์ เล็งฮ [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอรือเสาะจัดโครงการอบรมพัฒนาชีวิตด้วยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
03/03/2015
article thumbnail

เมื่อวันที่ ๒๕ - ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นา [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศนอำเภอรือเสาะจัดกิจกรรมเวทีสานสร้างความรักในโครการสตรีหัวใจแกร่ง
03/03/2015
article thumbnail

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 58 นายรังสรร [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศนอำเภอรือเสาะเข้าร่วมโครงการค่าย สตรี ไฝ่คุณธรรม ระหว่างวันที่ 3-4 ก.พ. 2558
05/02/2015
article thumbnail

นายรังสรรค์ เล็งฮะ  ผู้อำนวยการกศน. [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอรือเสาะเข้าเยี่ยมปอเนาะมัดรอซะห์ซามารอตี ฟัรอิล ฮูซัยนียะห์
04/02/2015
article thumbnail

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นายรังสรรค์ [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอรือเสาะดำเนินการจัดโครงการเผยแพร่ภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ฯ
02/02/2015
article thumbnail

นายรังสรรค์ เล็งฮะ ผู้อำนวยการ กศน.อ [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอรือเสาะดำเนินการติดป้าย กศน.คัพ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
02/02/2015
article thumbnail

นายรังสรรค์ เล็งฮะ ผู้อำนวยการ กศน.อ [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอรือเสาะเข้าร่วมโครงการเปิดโลกการเรียนรู้ สื่อสาร ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน
02/02/2015
article thumbnail

วันที่ 30 มกราคม 2558 นายรังสรรค์  เล็งฮะ [ ... ]


Other Articles

กิจกรรม กศน.อำเภอระแงะ

อุดหนุน-การศึกษาขึ้นพื้นฐานกศน.อำเภอระแงะ ได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 1/2558
22/05/2015
article thumbnail

                   เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม  2 [ ... ]


อุดหนุน-การศึกษาขึ้นพื้นฐานกศน.อำเภอระแงะ จ.นราธิวาส จัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 2/2557
20/05/2015
article thumbnail

         วันที่ 20  พฤษภาคม  2558 นายมนพ  ขวั [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส จัดโครงการประชุมสัมมนาเสริมสร้างการสื่อสารภาษาพาสันติสุข
10/04/2015
article thumbnail

                  เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558  [ ... ]


ผ.5-การส่งเสริมการอ่านกศน.อำเภอระแงะ จ.นราธิวาส จัดโครงการ ๒ เมษา วันรักการอ่าน
02/04/2015
article thumbnail

                    วันที่ 2 เมษายน 2558 นาย [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอระแงะ จ.นราธิวาส จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบลตันหยงมัส
31/03/2015
article thumbnail

                 วันที่ 31 มีนาคม 2558 นายม [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอระแงะ จ.นราธิวาส เข้าร่วมมหกรรม “กศน.จังหวัดชายแดนใต้สร้างสุข” และการแข่งขันกีฬา กศน.คัพ 5
17/03/2015
article thumbnail

                   นายมนพ ขวัญดี ผู้อ [ ... ]


ผ.5-ห้องสมุดประชาชนกศน.อำเภอระแงะ จ.นราธิวาส เข้าร่วมสัมมนาทางวิขาการ
09/03/2015
article thumbnail

                   นายมนพ ขวัญดี ผู้อำนวย [ ... ]


อุดหนุน-การศึกษาขึ้นพื้นฐานกศน.อำเภอระแงะ จ.นราธิวาส จัดสอบปลายภาคเรียนที่2 /2557
09/03/2015
article thumbnail

        เมื่อวันที่ 7-8  มีนาคม  2558 นายม [ ... ]


Other Articles

กิจกรรม กศน.อำเภอยี่งอ

อุดหนุน-การศึกษาขึ้นพื้นฐานประชุมการวางแผนการทำปฏิทิน และการทำแผนการสอนรายสัปดาห์
27/05/2015
article thumbnail

กศน.อำเภอยี่งอ โดยนางภาวนาภรณ์ ถาวร [ ... ]


ผ.5-การส่งเสริมการอ่านเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 0-6 ปี
27/05/2015
article thumbnail

นางภาวนาภรณ์ ถาวระ มอบหมายให้นางสา [ ... ]


อุดหนุน-การศึกษาขึ้นพื้นฐานรับชม ETV
27/05/2015
article thumbnail

กศน.อำเภอยี่งอ โดยนางภาวนาภรณ์ ถาวร [ ... ]


อุดหนุน-การศึกษาขึ้นพื้นฐานโครงการพัฒนาวิชาการ 1/2558
26/05/2015
article thumbnail

กศน.อำเภอยี่งอ โดยนางภาวนาภรณ์ ถาวร [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการร่วมขับร้องเพลงหมู่ "รักแห่งแผ่นดิน"
26/05/2015
article thumbnail

กศน.อำเภอยี่งอ โดยนางภาวนาภรณ์ ถาวร [ ... ]


ผ.5-การส่งเสริมการอ่านอำเภอยิ้มและห้องสมุดเคลื่อนที่ เพื่อส่งเสริมการอ่าน
07/04/2015
article thumbnail

นาง ภาวนาภรณ์ ถาวระ ผอ. กศน. อำเภอยี่ง [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการประชุมโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพแก่คนจน
05/03/2015
article thumbnail

กศน.อำเภอยี่งอ โดยนางภาวนาภรณ์ ถาว [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการเข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงาน กศน. ปี 2558
05/03/2015
article thumbnail

กศน.อำเภอยี่งอ โดยนางภาวนาภรณ์ ถาว [ ... ]


Other Articles

กิจกรรม กศน.อำเภอบาเจาะ

ผ.5-ห้องสมุดประชาชนห้องสมุดประชาชนอำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ได้รับบริจาคหนังสือน่าอ่าน จาก ชป.กร.102 วัดอุไรรัตนราม
23/12/2014
article thumbnail

ห้องสมุดประชาชนอำเภอบาเจาะ จังหวัด [ ... ]


ค่านิยมของคนไทย 12 ประการกศน.อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่
18/12/2014
article thumbnail

นายอิสมาแอ มาดเด่น ผอ.กศน.อำเภอบาเจา [ ... ]


ข่าวการศึกษา

สายใยกศน.

ผู้บริหาร

head nattapong-web
นายณัฐพงษ์  นวลมาก
ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จ.นราธิวาส
rong nrw
นางสาวนราวรรณ  เวชธรรม
รองผู้อำนวยการ สนง.กศน.จ.นราธิวาส

ระบบงาน

  • ป้ายโฆษณา
  • ป้ายโฆษณา

สถิติผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้129
mod_vvisit_counterเมื่อวาน136
mod_vvisit_counterอาทิตย์นี้657
mod_vvisit_counterอาทิตย์ที่แล้ว945
mod_vvisit_counterเดือนนี้3191
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว3390
mod_vvisit_counterAll days20197

Online (20 minutes ago): 1
Your IP: 54.158.167.59
,
Today: พ.ค. 28, 2015