โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551

#โครงการพัฒนาบุคลากร

Read more

โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551

#โครงการพัฒนาบุคลากร

Read more

โครงการประชุมชี้เเจงวัตถุประสงค์การดำเนินงาน “โครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันศึกษาปอเนาะ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

#โครงการประชุมชี้เเจ

Read more

สถาบันศึกษาปอเนาะนัฮดอตุลซุบบานียะฮ์ ตำบลบางปอ ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ เพื่อสร้างจิตสำนึกรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

“ สถาบันศึกษาปอเนาะน

Read more