1 ปอเนาะ 1 โครงการพัฒนา

โครงการ 1 ปอเนาะ 1 โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและปรับปรุงแหล่งเรียนรู้

ของสถาบันศึกษาปอเนาะให้เอื้อต่อการเรียนรู้

ในวันที่ 20 – 26 มีนาคม ๒๕๖3

ณ สถาบันศึกษาปอเนาะนัฮดอตุลซุบบานียะฮ์ ตำบลบางปอ อำเภอเมืองนราธิวาส

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้สถาบันศึกษาปอเนาะมีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่เอื้อต่อการเรียนรู้

2. เพื่อให้สถาบันศึกษาปอเนาะมีบรรยากาศที่ร่มรื่น สวยงาม เหมาะแก่การเป็นแหล่งเรียนรู้

เป้าหมาย

         เชิงปริมาณ

– สถาบันศึกษาปอเนาะนัฮดอตุลซุบบานียะฮ์   จำนวน  1  แห่ง

         เชิงคุณภาพ

– สถาบันศึกษาปอเนาะนัฮดอตุลซุบบานียะฮ์มีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่เอื้อต่อการเรียนรู้ และมีบรรยากาศที่ร่มรื่น สวยงาม เหมาะแก่การเป็นแหล่งเรียนรู้

วิธีดำเนินโครงการ

กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย(คน/แห่ง) พื้นที่ดำเนินการ ระยะเวลา

งบประมาณ

1.สำรวจกลุ่มเป้าหมาย เพื่อทราบจำนวนและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่ กศน.อำเภอเมืองนราธิวาส 1  คน

 

 

สถาบันศึกษาปอเนาะนัฮดอตุล ซุบบานียะฮ์ 17 มีนาคม     2563
2.วางแผนการดำเนินงาน/ประสานเครือข่าย เพื่อเตรียมความพร้อมและประสานงานเครือข่ายการดำเนินงาน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ 1  คน

 

กศน.อำเภอเมืองนราธิวาส 19 มีนาคม     2563
3.เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ เพื่อดำเนินการตามแผนงานที่กำหนด ครูอาสาฯปอเนาะ

 

1  คน

 

สถาบันศึกษาปอเนาะนัฮดอตุลซุบบานียะฮ์ 18 มีนาคม

2563

 

4.ดำเนินการตามโครงการ

พัฒนาสภาพแวดล้อมและปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ของสถาบันศึกษาปอเนาะให้เอื้อต่อการเรียนรู้

1. เพื่อพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในสถาบันศึกษาปอเนาะให้มีความพร้อมในการเรียนรู้

2. เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางภูมิทัศน์ในบริเวณสถาบันศึกษาปอเนาะ

3. เพื่อให้สถาบันศึกษาปอเนาะเป็นแหล่งการเรียนรู้

สถาบันศึกษาปอเนาะในอำเภอเมืองนราธิวาส 1 แห่ง

42 คน

สถาบันศึกษาปอเนาะนัฮดอตุลซุบบานียะฮ์  25 – 26

มีนาคม 2563

10,800

 

 

 

 

 

 

 

 

5.นิเทศติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อติดตามผลของโครงการ สถาบันศึกษาปอเนาะ       นัฮดอตุลซุบบานียะฮ์ 1 แห่ง สถาบันศึกษาปอเนาะนัฮดอตุลซุบบานียะฮ์ 27 มีนาคม

2563

6สรุปผลและรายงานผล เพื่อปรับปรุงแก้ไขและรายงานผลการดำเนินงานแก่ต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครูอาสาประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ 3  เล่ม สถาบันศึกษาปอเนาะนัฮดอตุลซุบบานียะฮ์ 30 – 31

มีนาคม 2563

งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน

แผนงาน : แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา งบรายจ่ายอื่น รหัสงบประมาณ 20002037c9700003 กิจกรรม 1 ปอเนาะ 1 โครงการพัฒนา ภายในวงเงินจำนวน 10,800 บาท (หนึ่งหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

     1.ค่าวัสดุ

1.1 ค่าวัสดุในการดำเนินโครงการ                                      เป็นเงิน 10,800.-บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 10,800 บาท (หนึ่งหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)

หมายเหตุ  ถัวจ่ายทุกรายการตามจ่ายจริง

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ชื่อสกุล นางสาวไฮฟะห์  หะยีดือเร๊ะ

ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครประจำสถาบันศึกษาปอเนาะนัฮดอตุลซุบบานียะฮ์ โทร 084 – 9126880

ผลการดำเนินงาน

ตาราง ๑

จำนวนและร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการจำแนกตามเพศ

ข้อมูลพื้นฐาน จำนวน ร้อยละ
. เพศ

๑.๑  ชาย

๑.๒  หญิง

 

34

8

 

80.96

19.04

รวม 42

100

จากตารางที่ ๔.๑ ประชากรกลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชาย มีจำนวน 34  คน คิดเป็นร้อยละ 80.96   และประชากรกลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง 8 คน คิดเป็นร้อยละ 19.04 ของกลุ่มประชากรตัวอย่างทั้งหมด

 

ภาพกิจกรรม