โครงการทักษะอาชีพ

การฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตรระยะสั้น 60 ชั่วโมงวิชา ช่างเชื่อมพื้นฐานเบื้องต้น ในระหว่างวันที่ 18 มกราคม 2564 ถึง 12 กุมพาพันธ์ 2564 กลุ่มเป้าหมาย นักศึกษาในสถาบันศึกษาปอเนาะ จำนวน 20 คน ณ สถาบันศึกษาปอเนาะนัฮดอตุลซุบบานียะฮ์ บ้านยารอ หมู่ที่ 1 ตำบลบางปอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส